Så kan föräldrar rusta sig inför beslut om assistans

Vad behöver man veta om föräldraansvar när man ansöker om assistans för sitt barn? Företaget Humana drar igång en ny utbildning för föräldrar som har  barn med funktionsnedsättning. En serie föreläsningar finns inom kort på webben.

– Vi får ofta frågor kring föräldraansvar. Att göra digitala föreläsning som vi lägger ut på vår hemsida är ett sätt att nå fler än om vi skulle resa land och rike runt, säger Anna Dicander, jurist på Humana.

– Dessutom vet vi att föräldrar till barn med funktionsnedsättning har långa bråda dagar och här kan de ta del av information när det passar dem, och fräscha upp minnet inför en omprövning om så behövs!

Som ett smakprov på webbföreläsningarna svarar Anna här på några av Föräldrakrafts frågor om föräldraansvar.

Vad är föräldraansvar?
– Föräldraansvaret finns reglerat i föräldrabalken. Det är vad alla föräldrar är skyldiga att bistå sina barn med, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller ej. Ansvaret är stort när barnet är litet och minskar med åren.

När i ansökningsprocessen tittar myndigheterna på föräldraansvaret?
– När det står klart i vilken omfattning barnet behöver hjälp utreder myndigheterna om behoven tillgodoses på något annat sätt. Om samma behov finns hos jämnåriga barn UTAN funktionsnedsättning ingår det i föräldraansvaret.
– Ibland vill myndigheterna avslå ansökan med hänvisning till föräldraansvaret innan de ens utrett hjälpbehoven. Det är fel.

Vem har bevisbördan för vad som är ”normalt” föräldraansvar?
– Normalt är det den som påstår något som har bevisbördan. Men när det gäller personlig assistans blir det vårdnadshavarna som måste visa att hjälpbehovet hos barnet överstiger det hos ett jämnårigt barn utan funktionsnedsättning.

Hur kan föräldrar visa det?
– Det är viktigt att ha bra underlag och intyg i samband med ansökan. Ofta måste vi jurister hjälpa till som bollplank och förklara för föräldrarna vilka frågor som ska besvaras av intyget för att det ska bli bra. Det är inte alla intygsförfattare som själva vet detta.

Vilka frågor är viktigast att täcka in i intyget?
– Det går inte att svara på kategoriskt. Det ska framgå vilka funktionsnedsättningar som finns och hur de påverkar olika delmoment i vardagen. Det ska vara undertecknat och daterat av den som skriver det.

Bedömningarna av föräldraansvar känns godtyckliga, hur kan de bli mer rättssäkra?
– För det första skulle det underlätta ofantligt om Försäkringskassan var den enda myndigheten som utredde personlig assistans. De är mer kompetenta än kommunerna och det känns mer troligt att rättstillämpningen blir likvärdig över landet med EN myndighet.

– Kommunernas bedömningar av föräldraansvaret är väldigt godtyckliga och det kan variera stort även inom en kommun, beroende på vilken handläggare som utrett ärendet. Det är bra att Försäkringskassan arbetar med att ta fram ett bedömningsstöd för föräldraansvaret.