Så ska habiliteringen bli bättre

Professionella inom habilitering och rehabilitering måste samverka bättre än idag. Det anser Socialstyrelsen som tagit fram en ny vägledning för samverkan.
Viktigt är att yrkesverksamma förstår att varje brukare har individuella förutsättningar. Därför krävs flexibel planering och mångfald i insatserna, skriver Socialstyrelsen.

Insatserna ska göras samtidigt och integrerat, anser Socialstyrelsen vidare. Och det är alltid myndigheternas ansvar att det finns en helhetssyn och en samordning.

Bakgrunden till den nya vägledningen är att insatserna för habilitering och rehabilitering inte alltid fungerar så bra som de borde.

Det är myndigheternas ansvar, inte brukarnas, att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra, slås fast i vägledningen. Samverkan mellan olika verksamheten ska avlasta brukaren bördan att själv hitta i vårdapparaten och förhindra att han eller hon faller mellan stolarna.
Ett annat skäl är att en enskild verksamhet eller myndighet inte ensam kan lösa brukarens behov. Socialstyrelsen menar också att samverkan ger högre livskvalitet till lägre kostnad. Dessutom resulterar samverkan i att man får mer kunskap.

Ofta hindras samverkan av sekretessregler och olika administrativa system, men ”om den gemensamma viljan till samverkan finns går det att hitta lösningar”, anser Socialstyrelsen.
Ett problem är dock att fokuseringen på ettårsbudgetar har ökat. ”Kortsiktiga insatser prioriteras även när långsiktiga och förebyggande insatser vore bättre både för brukaren och för samhällsekonomin”, påpekar Socialstyrelsen.

Ett annat problem är att statusskillnader mellan yrkesgrupper ofta står i vägen för samverkan. ”Samverkan utvecklas bäst när deltagare från olika organisationer upplever sig ha en jämbördig ställning”, konstaterar  Socialstyrelsen.
Alltför sällan visar berörda chefer att samverkan är viktigt, skriver Socialstyrelsen.

Vägledningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:20 som gäller brukare med stora och långsiktiga behov av insatser från både sjukvården och socialtjänsten.
Den viktigaste i föreskrifterna är kravet på kommuner och landsting att gemensamt uforma samordning av insatserna för enskilda brukare, något som ska ske i dialog med brukaren.

Mer information finns på Socialstyrelsens webbsajt
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10184/2008-126-4.htm