Så ska staten bli ett föredöme som arbetsgivare

Regeringen har tröttnat på att myndigheter, kommuner och landsting pekas ut som skräckexempel när det gäller att anställa personer som har funktionsnedsättningar.
Staten bör vara ett föredöme, slår regeringen fast i den nya strategin för funktionshinderspolitiken.

Hela den offentliga sektorn bör ta ett större ansvar för att anställa, skriver regeringen i strategin.

Strategin innehåller en rad insatser för att förvandla offentlig sektor till ett föredöme.

* Regeringen ska inleda överläggningar med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om hur den offentliga sektorn tillsammans kan ta ett större ansvar.

* Handisam har fått i uppdrag att analysera vilka åtgärder som myndigheterna har vidtagit för att anställa. Analysen kan leda till att ytterligare insatser ska göras.

* Ett praktikantprogram för personer med funktionsnedsättningar ska prövas i statliga myndigheter.

Regeringen satsar även på åtgärder som ska öka anställningarna både inom offentlig och privat sektor:

* Försök genomförs med ”coacher över tröskeln”. Dessa coacher ska hjälpa både arbetstagaren och arbetsgivaren under en längre period, inte bara vid själva anställningen.

* Satsningar på bättre och mer samordnad information, bland annat från Arbetsförmedlingen.

Men regeringen tror inte att detta kommer att räcka. Inom kort ska regeringen tillsätta en utredare som ska göra en översyn över alla arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med nedsatt arbetsförmåga.