Seim ska avvisas till Eritrea trots svår epilepsi

Sexårige Seim har svår epilepsi. Hans mamma Tirhas är krigsskadad.
När som helst kan polisen knacka på dörren för att verkställa avvisning till Eritrea, hemlandet de lämnade illegalt för fem år sedan.

”Synnerligen ömmande omständigheter” räcker inte för att Tirhas och Seim ska få uppehållstillstånd i Sverige. Och barnkonventionen får inget genomslag.
Domstolarna har sagt nej, de humanitära skälen för uppehållstillstånd anses inte vara tillräckligt starka.

När som helst kan polisen komma till lägenheten i Hedemora för att hämta dem till förvar, för vidare transport till Eritrea. Då är det bråttom för man får inte hålla barn i förvar mer än 72 timmar.

Det har hänt att människor inte fått med sig viktiga mediciner vid avvisningar. För Seim är rätt inställd och regelbunden medicinering livsnödvändig.
Neurolog Göran Brandberg på Falu lasarett uppger att om behandlingen avslutas tvärt är risken stor för akut försämring av epilepsin, som i värsta fall kan vara livshotande.

Per Åmark är neurolog och överläkare på Barndivisionen, Karolinska Universitetssjukhuset. Nya utlänningslagen har en portalparagraf om att barnets bästa ska genomsyra alla beslut, säger Tobias Billström. Ändå ska Seim avvisas.
– Man kan inte bortse från medicinska risker om medicineringen avbryts. Det handlar i första hand om anfallssituationen med risk för komplicerade anfall som kan skada pojken ytterligare och utgöra risk för både hälsa och liv.

Som tonåring var Tirhas soldat i den eritrianska befrielsearmén. Vid ett etiopiskt luftangrepp skadades hon svårt, miste vänster fot, förlorade höger öga och skadade höger arm. Hon drabbades av kallbrand och benet amputerades ovanför knäet.
Sonen Seim föddes i mars 2003. Förlossningen var svår och han vägde bara 1,8 kilo. Vid nio månaders ålder började han krampa. Han fick ingen specifik diagnos men Tirhas förstod att det måste vara epilepsi.
Senare, efter neurologisk utredning på Falu lasarett, fick Seim diagnos. Han har svårbehandlad epilepsi med olika typer av anfall. Enligt en habiliteringsutredning har han också en kraftig utvecklingsförsening språkligt, emotionellt och socialt samt att han uppvisar en stor uppgivenhet och låg livsgnista.

2004 var Tirhas fängslad. Vid en bevakad permission fick hon besöka Seim på ett sjukhus i huvudstaden Asmara. Med hjälp av mutor lyckades hon fly till Sudan med sonen. Seims pappa är fängslad i Eritrea och det är osäkert om han lever idag.
När Tirhas i mars 2005 kom med sin son till Sverige ansökte hon genast om asyl. Men det blev avslag. Migrationsverket beslutade om avvisning.
Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen som avslog. Men de tre nämndemännen var inte eniga. En nämndeman ansåg att det inte gjorts troligt att den vård Seim behöver finns i Eritrea och han och hans mamma bör beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Sista instans, Migrationsöverdomstolen, avslog Tirhas överklagande där hon åberopat ”synnerligen ömmande omständigheter” angående Seims epilepsi. Domstolen anser att Migrationsverkets utredning visar att vård och behandling finns tillgänglig i hemlandet. Men de epilepsimediciner och den neurologiska vård som pojken behöver finns inte i Eritrea.
Den läkare som ansvarade för Seim när han var liten är numera fängslad på grund av sin religion. Han tillhör Pingstkyrkan och det pågår religiös förföljelse i Eritrea, bland annat gentemot medlemmar av frikyrkor.
Även Seims pappa är fängslad och det är osäkert om han lever idag.

Migrationsminister Tobias Billström har tagit del av Seims situation och hänvisar till att  den nya utlänningslagen inte varit i kraft länge nog för att man ska kunna dra några definitiva slutsatser om hur ”synnerligen ömmande omständigheter” tillämpas.
– Migrationsverket har fått i uppdrag att följa utvecklingen, säger Tobias Billström. Om tillämpningen blivit strängare än vad som avsetts så kommer vi att verka för en förändrad lagstiftning.
Han påpekar att den nya utlänningslagen har en portalparagraf om barnets bästa som ska genomsyra alla beslut som fattas.

Nu står hoppet till den ansökan om så kallat verkställighetshinder som lämnats in. Hindret för avvisning är Seims allvarliga sjukdomstillstånd. För mammans del har det uppstått en situation av så kallad sur place-karaktär. Mot bakgrund av hennes tidigare brott (regimkritiska uttalanden, illegal flykt ur landet samt sökande av asyl i annat land) uppskattas den publicitet som varit i svenska media inte i Eritrea. Bland annat har Expressen gjort en koppling till journalisten Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001.
Det kan även noteras att i Skarpnäcks kyrka ägnades en adventsgudstjänst åt Tirhas och Seim, där jämförelser gjordes med Josefs och Marias flykt med Jesusbarnet till Egypten.

Text och bild: Katarina Nyberg