Teckenspråk för fler i skolan

Regeringen vill göra specialskolorna mer flexibla. Elever som behöver undervisning i teckenspråk och annan anpassning ska också få en bättre situation i skolan.

Enligt direktiv som regeringen presenterade idag ska en särskilt utredare ta fram förslag på en mer flexibel specialskola.

Utredaren ska också lämna förslag på hur man kan ge fler elever i grundskolan och särskolan undervisning i teckenspråk och andra anpassningar.

Skolverket har tidigare rapporterat att elever som har teckenspråk som första språk inte alltid får undervisning i teckenspråk. I grundskolan finns ämnet teckenspråk bara för hörande. Elever med dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning har inte samma möjlighet att lära sig teckenspråk som elever i specialskolan. Detta hoppas regeringen kunna ändra på.

Utredaren ska bedöma hur man kan öka samverkan mellan specialskolorna och grundskolan och särskolan, genom att förändra styrningen.
Vidare ska utredaren undersöka hur staten kan stödja kommunla och fristående skolor så att villkoren blir mer lika mellan skolorna.
Förslagen ska vara klara senast i januari 2011.

Läs mer om regeringens direktiv här http://www.regeringen.se/sb/d/12494/a/144749