Västerås satsar på läs- och skrivgaranti

Läsa-skriva-räkna–garanti, kan det vara något för en kommun att införa? Ja, det tyckte politikerna i Västerås.

Efter att år efter år ha sett att elever kommer högt upp i årskurserna med stora brister i läsandet och skrivandet tog kommunfullmäktige i Västerås förra året beslut om en utbildningsplan för 2007 till 2011. Ett av målen i planen var att elever ska kunna läsa, skriva och räkna senast i årskurs 3. 

Elevernas resultat ska följas upp tidigare och tydligare. Varje skola ska ha dokumenterade rutiner för tidig upptäckt och åtgärder för läs-, skriv- och matematiksvårigheter. 

Grundskolenämnden har fått 15 miljoner mer i budgeten för 2008 till åtgärder för att alla elever ska uppnå kunskapsmålen. En del av extrapengarna har satsats på utbildning för lärarna kring åtgärdsprogram.

– Vi vill fokusera på att eleverna i kommunens skolor verkligen får med sig de kunskaper i att läsa, skriva och räkna som de ska ha för att kunna gå vidare med sin utbildning, säger Mikael Dams-gaard (m), ordförande i grundskolenämnden.

Kommunens nya utbildningsplan, där läsa-skriva-räkna-garantin är en del, kommer inte att ändra saker i en handvändning.

– Det kommer att ta tid, säger Mikael Damsgaard. Vi satsar på specialpedagogisk utbildning kring läs- och skrivinlärning och även matteinlärning. Vi fyller hela vår kvot i den statliga satsningen Lärarlyftet som ger lärarna fortbildning. Den kostnad det innebär tas inte av respektive skola utan av grundskolenämnden.

– Genom den införda garantin hamnar de här frågorna i fokus. Vår ambition är rätt stöd i rätt tid. Genom uppföljning av elevernas resultat och tidiga insatser kan vi uppnå det.