Vi trodde lagen var till för individen!

DEBATTARTIKEL. Det har blivit svårare för enskilda personer att vinna i domstol vid tvister om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

”Vår senaste rapport (om rätten till kontaktpersoner) visar att den enskilde endast får rätt i ett av tio mål”, skriver Harald Strand och Emanuel Mörk, FUB Stockholms län i denna debattartikel.

DEBATTARTIKEL. Vi trodde vi hade lagar, speciellt rättighetslagar, för den enskilda individens skydd mot att bli överkörd av de stora, starka med makt och resurser.

Till exempel tillkom LSS för att stärka enskilda med funktionshinder rättigheter och svaga ställning mot våra stora myndigheter, så att de svaga individerna inte blev utlämnade till starka myndigheters godtycke!

I våra, Länsförbundet FUB i Stockholms län, 4 rapporter från domar i Förvaltningsrätterna från 2011 till 2013 kan vi konstatera att verkligheten inte är som vi önskat eller trott!

För varje rapport blir vi mer och mer bekymrade (eller kanske är det mer rätt att säga förbannade). Den enskilde har inte en chans mot kommuner som förfogar över resurser som exempelvis jurister. Genom tolkningar, där minsta möjliga stöd är utgångspunkten, har de lyckats förändra LSS.

Lagens intentioner har helt glömts bort och kommunerna vinner fler och fler mål i Förvaltningsrätterna. Vinner de inte i första instans överklagar de ofta vidare uppåt. En oetisk behandling av sina mest utsatta kommuninnevånare.

De får också, ofta med hjälp av sin stora intresseorganisation SKL, med sig juristerna i Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen i sina tolkningar – även då de, enligt vår mening, strider helt mot LSS intentioner. I värsta fall blir domarna också prejudicerande, även om LSS skall vara en individuell lag.

För varje rapport minskar den enskildes möjligheter att få rätt. I vår senaste i år visar på att den enskilde endast får rätt i 1 av 10 mål! Och då är mörkertalet av de som inte ens orkar eller finner det meningslöst att processa mycket stort. Mellan 2011 och 2012 ökade dessutom målen om insatsen kontaktperson med 48 procent i förvaltningsrätterna.

På ett FUB-möte i maj lyssnade vi på ett föredrag av forskaren Therese Bäckman som gjort en avhandling om bristande rättsäkerhet för personer med funktionsnedsättningar – Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS.

Då blev vi inte förbannade utan mer ledsna över hur samhället dribblar med en bra lag.

Vad vill vi:

LSS måste förtydligas av lagstiftaren så att de felaktiga prejudikaten som strider mot LSS tas bort.

Rättshjälp måste införas så att båda parter har hjälp av jurister.

Jurister och socionomer (LSS-handläggare och myndighetschefer) måste få en bättre utbildning i LSS, både grundutbildning och vidareutbildning.

LSS-handläggare måste få ta beslut utifrån sin professionella bedömning utan av vara pressade av ekonomiska begränsningar eller orimligt hög arbetsbelastning.

LSS goda intentioner måste följas av alla myndigheter inklusive rättsväsendet.

Harald Strand  
Ordförande FUB Stockholms län
Emanuel Mörk
Ombudsman FUB Stockholms län