Home / LSS-skolan 2019 - Page 2

LSS-skolan 2019

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 17: Samverkan

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Hur funkar det i praktiken? Rätten att samverka för intresseorganisationer där medlemmar berörs av LSS finns inskriven i lagens 15 § punkt…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 10: Tillstånd, kontroll och överklaganden

Vilka regler gäller för tillstånd och kontroll av LSS-verksamheter? Och hur är gången när man överklagar ett beslut? En enskild person får inte utan tillstånd från IVO bedriva verksamhet som avser personlig assistans enligt 9 § 2 i LSS eller…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 9: Avgifter

Levnadsstandarden för personer med funktionsnedsättning påverkas drastiskt av de avgifter som tas ut. Personer med omfattande funktionsnedsättningar lever ofta i livslång fattigdom. En avsikt med LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är att förhindra att funktionsnedsättningen leder…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 8: Kommunens särskilda ansvar

Kommunerna har ett stort ansvar för alla sina invånare. Det åligger kommunen att ansvara för service och omvårdnad för personer som tillhör LSS gruppen. Det är naturligt att kommunen har huvudansvaret för LSS, även om viss verksamhet utförs av andra….

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 7: Individuell plan

Rätten till individuell plan glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren själv kan styra. Bara några få procent av brukarna har en Individuell plan. Individuell plan (IP) är en av de minst kända paragraferna. Jag…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer och är efterfrågad av många fler. Daglig verksamhet (DV) är den största insatsen i LSS, men inte den mest kostsamma. Personlig…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 5: Boende

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknande. Det är tre aktuella frågor inom boende med särskild service. Till det, eller kanske på grund av det, har kompetensbrist hos boende personalen tillkommit. Barn som trots stödåtgärder inte kan bo hemma…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 4: Avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn

Tre insatser i LSS är extra viktiga för att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska orka och för att familjerna inte ska bli isolerade. Dessa insatser är också viktiga för barnets frigörelse och självständighet. Det handlar om avlösarservice i hemmet…