”Bidragen till bostadsanpassning har kollapsat”

Det har blivit mycket svårare att få bidrag till bostadsanpassning. ”En kollaps”, skriver branschföreningen Svensk bostadsanpassning i en ny rapport.

Enligt branschföreningen har bidragen på riksnivå minskat med 24 procent mellan åren 2015 och 2019, samtidigt som landets befolkning ökat med 16 procent.

Stora skillnader mellan kommuner

Även om nedgången är entydig över hela landet finns stora regionala skillnader. Här är några exempel ur rapporten:

”Södertälje, en stor kommun i Stockholms län har minskat bidragen till bostadsanpassning med 70 procent under samma period. I Nacka är minskningen 48 procent. I Skurup, en liten kommun i Skåne, har beviljade bidrag minskat med 90 procent sedan 2015. I Båstad är siffran 80 procent och i Staffanstorp 33 procent.”

”Regeringen måste vidta åtgärder”

Funktionsrätt Sverige och Sveriges Arbetsterapeuter stämmer in i kritiken. I en gemensam debattartikel idag kräver alla tre organisationer att ”regeringen skyndsamt utreder frågan samt vidtar åtgärder som i enlighet med funktionshinderspolitiken främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning”.

Spariver tar över hos kommunerna

Det är oklart varför det har blivit en kraftig nedgång, men det kan bero på att sparivern har tagit över hos många kommuner i samband med att lagen förändrades 2018:

”Mycket tyder på att själva handläggningen i kommunerna bidragit till förändringen. Vi befarar att grunden till de ändrade bedömningarna är den nya lagen om bostadsanpassning som infördes 2018. Vi menar att många kommuner feltolkat lagen och att en teknisk och snäv kostnadshänsyn tagit över, på bekostnad av sociala behov”, skriver organisationerna i debattartikeln.

Låga kostnader – stora risker

Oavsett vad ”kollapsen” beror på får den nu allvarliga följder.

”Vi ser med stor oro på de konsekvenser som utebliven bostadsanpassning kan innebära i form av exempelvis ökade olyckor i hemmet, ökat beroende av andra, eller ytterst att inte kunna bo kvar i sitt hem längre. Kostnaden för bostadsanpassning är mycket låg jämfört med ökat behov av personlig assistans, hemtjänst eller särskilt boende. En genomsnittlig bostadsanpassning kostar enligt Boverket 20 918 kronor. En genomsnittlig hemtjänstbrukare kostar 285 000 per år och ett äldreboende kostar 969 000 kronor per år, enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Det är därmed samhällsekonomiskt lönsamt att anpassa bostaden. Och inte minst förebygger man mänskligt lidande”, heter det i debattartikeln.

Därför ändrades lagen

När lagändringen genomfördes var förhoppningen om att bostadsanpassning skulle bli enklare och bättre.

– Lagändringen ska sätta personen som ansöker om bidraget i centrum. Personer med funktionsnedsättningar ska känna sig fullt delaktiga i beslut som rör deras vardag, sa Åsa Regnér som då var ansvarig minister.