”Förslag om ny LSS-insats hotar slita upp oss från våra hem”

Medlemmar i föreningen JAG protesterar idag mot LSS-utredningens förslag om en ny insats kallad ”förebyggande pedagogiskt stöd”.
– Vi är många som kan vittna om inlåsning, tvång och till och med våld på institutionsboenden. Men trots det vill LSS-utredningen ta ifrån oss det bästa stöd vi kan få, skriver föreningen i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Den pågående remissrundan för LSS-utredningen oroar föreningen JAG, som därför har skrivit debattartikeln.

Istället för assistans?

Det som oroar är att personlig assistans för många skulle ersättas av förebyggande pedagogiskt stöd.

– Vi har redan nu mycket svårt att bli beviljade personlig assistans. LSS-utredningens förslag riskerar dock att rycka undan mattan för oss helt och ta bort vårt ovärderliga stöd. Vi ska inte längre få leva i trygghet på våra villkor med assistans. I stället ska vi tvingas till insatsen ”förebyggande pedagogiskt stöd”. En kommunal insats som enligt utredningen tycks bottna i en vilja att övervaka och kontrollera oss, skriver föreningens representanter.

– Det här är inte vad vi behöver. Varför blir vi missförstådda och misstänkliggjorda? Gång på gång ser vi exempel på hur dåligt vi mår och hur illa det går för oss när vi klumpas ihop i grupper på institutioner, skriver de.

Litar inte på löftet

Regeringen har signalerat att assistansen inte kommer att tas bort för den här gruppen, men föreningen JAG vågar inte lita på det.

– Vi vet att det finns personer som inte tycker att vi ska få leva på samma villkor som andra, skriver föreningen.

Hotas av förslaget

– Med LSS-utredningens förslag hotas vi att slitas upp från våra hem samtidigt som assistansen som är vår överlevnad rycks bort. I stället ser vi oss förvarade på institution.

Debattartikeln har skrivits av Richard Kostenius, vice ordförande, Riksföreningen JAG, Linus Ullbrand, suppleant i styrelsen, och Mattias Ferm, suppleant i styrelsen, Riksföreningen JAG.

Fler artiklar om detta ämne

LSS-utredningens förslag

Så här beskriver LSS-utredningen sitt förslag om förebyggande pedagogiskt stöd:

Utredningens förslag: Den som är över 16 år och på grund stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen ska ha rätt till insatsen förebyggande pedagogiskt stöd.

I avsnitt 10.4.6 har vi kommit fram till att behov av stöd i form av aktiv tillsyn av övervakande karaktär inte bör vara en del av den personliga assistansen. Det är i dag en del av det behov som avser hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Det finns i dag inte något annat stöd inom LSS som svarar mot dessa behov utöver personlig assistans och bostad med särskild service.


Vi anser att förebyggande pedagogiskt stöd ska vara en insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne, dvs. de som i dag kan få sådant stöd inom den personliga assistansen. Behov av hjälp med hälso- och sjukvårdsåtgärder är inte något som i första hand bör mötas med stöd enligt LSS. Med psykisk funktionsnedsättning avses en nedsättning av någon psykisk funk-tion. De psykiska funktionerna framgår av den svenska versionen av ICF. Det är inte alla psykiska funktionsnedsättningar som bör ge rätt till insatsen utan funktionsnedsättningen måste vara stor och varaktig.
Den som har behov av att en person finns till hands för att före-bygga eller bryta situationer som kan vara farliga ska kunna få detta genom den föreslagna insatsen. Det vetenskapliga underlag som Social-styrelsen tagit del av i sitt arbete med att ta fram ett kunskapsstöd styrker att det är effektivt att arbeta systematiskt med dokumentation, kartläggning och analys på individnivå och det gäller även planering av arbetssätt, genomförande samt uppföljning och utvärdering av situationer med utmanande beteende. Därför måste både den som tillhandahåller stödet och den som ger det faktiska stödet ha de särskilda kunskaper som krävs för att den enskilde ska få stöd av god kvalitet. Kommunikation är en förutsättning för delaktighet och inflytande för den enskilde och vid behov av individuella hjälp-medel måste de fungera och finnas tillgängliga.
En annan del i det som i dag beskrivs som annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde är stöd för att förmå den enskilde att själv utföra något av de grundläggande behoven s.k. kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. Det innebär att den enskilde har behov av stöd av en person för att sköta sin personliga hygien, äta och klä av och på sig samt kommunicera på så sätt att han eller hon själv utför åtgärderna rent praktiskt men måste ha stöd av någon som har ingående kunskap om honom eller henne. Vi anser att även detta bör vara ett behov som kan mötas med den här insatsen men då endast vid behov av kvalificerade insatser. Normalt bör det vid behov av motivations- och aktiveringsinsatser vara fråga om andra insatser enligt LSS, såsom personlig service och boendestöd.
Förebyggande pedagogiskt stöd bör endast vara till för dem med ett stort behov av sådant sammanhållet stöd av ett begränsat antal personer. De som i dag får rätt till assistansersättning med hänsyn till behovet av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde är den främsta målgruppen.

Endast den som har fyllt 16 år bör därför ha rätt till den nu föreslagna insatsen. För den som, utöver ett stort behov av sådant stöd som beskrivs ovan, även behöver viss praktisk hjälp med hygien, klä sig och klä av sig, inta måltider eller kommunicera med andra bör även denna ingå i insatsen för att den enskilde ska få ett sammanhållet stöd av ett begränsat antal personer. Omvårdnad ska ingå i insatsen liksom stöd för aktiviteter utanför hemmet.
När det gäller stöd vid utmanande beteende i LSS-verksamhet rekommenderar Socialstyrelsen att arbetsledning och personal bör ha kunskap om individens funktionstillstånd och hälsa samt kunskap om konsekvenserna av individens funktionsnedsättningar för att förebygga utmanande beteende. Personalen bör anpassa sitt kom-munikativa förhållningssätt utifrån individens behov.
En insats för förebyggande pedagogiskt stöd förutsätter att den som ger stödet har ingående kännedom om den enskilde. Insatsen måste därför anpassas med utgångspunkt från den enskilde och dennes individuella behov av stöd i vardagen och omfatta en mindre personalgrupp. För denna insats gäller samma krav som för övriga insatser i LSS, den ska bidra till delaktighet i samhällslivet och den ska utgå från den enskildes självbestämmande. Även om det inte på samma sätt som vid personlig assistans är den enskilde som väljer vem som ska ge stödet är det viktigt att han eller hon får inflytande både över vem som ger stödet och hur det ges. Insatsen gör det möjligt att få stöd både i hemmet och vid aktiviteter utanför detta av ett fåtal personer med lämplig kompetens och den bör kunna beräk-nas utifrån ett genomsnittligt antal timmar per vecka.
En ny insats i LSS för förebyggande pedagogiskt stöd ställer krav på personal som har den kompetens som är en förutsättning för att ge sådant stöd. Det behövs informationsinsatser och kunskapsstöd måste tas fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver