Gruppbostäder brister i jämlika levnadsvillkor

En tredjedel av Sveriges gruppbostäder är samlokaliserade med andra verksamheter, som till exempel boende för äldre och verksamhet med inriktning mot demenssjukdom.
Det gynnar inte jämlika levnadsvillkor, menar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i en ny rapport.

Det är Avdelning mitt, som har tillsynsansvar för kommunerna i Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län, som granskat hur insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, fungerar i praktiken.

I rapporten beskriver man att det är ett stort bekymmer att kommuner i så pass stor utsträckning samlokaliserar gruppbostäder med annan verksamhet. I de granskade länen är så många som en tredjedel av alla gruppboende samordnade.

Personer som får boende via LSS har rätt till att leva som alla andra, och att personer med funktionsnedsättning får bo tillsammans med äldre och dementa, bör undvikas, menar IVO, då det inte gynnar jämlika levnadsvillkor. Man likställer lösningen med ett institutionaliserat boende.

IVO påpekar även att man sett bristande bemanning på många boenden och att detta framför allt påverkar möjligheten till fritidsaktiviteter. I flera granskningar som IVO gjort av bostäder har man konstaterat att bemanningen är så bristfällig att den behöver ses över.

Övriga områden man menar kan förbättras är tillgänglighet och kontinuitet av sjuksköterskor kvälls- och nattid, kompetens och fortbildning hos personal om specifika diagnoser, samt att informationsöverföring och samverkan med andra i vård- och omsorgskedjan många gånger kan bli bättre.

Sist men inte minst menar IVO att det tydligt framgår att de flesta verksamheter de gjort tillsyn på, behöver se över sina arbetsformer för skydds- och begränsningsåtgärder i både gemensamma utrymmen och brukarnas lägenheter.

Man ser problem i att verksamheterna ofta inte har försäkrat sig om att brukaren har samtyckt till åtgärden, samt att man brister i uppföljning och utvärdering.

Eftersom det både i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) betonas att stöd och åtgärder bygger på frivillighet, menar IVO att det är ytterst viktigt att gruppbostäder ser över sina rutiner för skyddsåtgärder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *