”Jag har inte varit medveten om att föräldraansvaret bedöms så olika”

Rättsosäkert och godtyckligt. Försäkringskassan har fått svidande kritik för brister i beslut om assistans för barn. Nu svarar generaldirektör Dan Eliasson.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, rapporterade i maj att Försäkringskassan inte har någon enhetlig bedömning av föräldraansvar vid beslut om assistans för barn.

Tidigare har Riksrevisionen, organisationer och företag i branschen framfört liknande kritik.

Vissa kritiker hävdar att många barn går miste om rätt till assistans på grund av svepande och ofta felaktiga hänvisningar till föräldraansvar.

Men Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan, håller inte med.
– Jag är inte alls säker på att vi delar ISF:s bedömningen när vi senare i juni kommer med vårt svar på rapporten från ISF.

– Men en sak är säker. Vi tror att vi kan hitta en form för att höja enhetligheten i våra bedömningar.

– Samtidigt finns en annan dimension: barn är olika, det går inte att dra alla över en kam. Man måste vara försiktig med att bli alltför schabloniserad. Vi måste balansera. Kan vi göra en mer enhetlig tillämpning utan att för den skull överbalansera så att vi inte fångar upp att en del barn har särskilda behov?

Har ni gjort ett acceptabelt jobb?
– Det tror jag och om man inte är nöjd finns alltid domstolar.

Så kritiken är överdriven?
– ISF har gjort sin analys och pekar på ett utvecklingsbehov. Men säg den myndighet som inte kan utveckla sin förmåga att göra bedömningar! Det kan vi också göra.

Assistansföretaget Humana uppgav i sin årsrapport 2013 att många negativa beslut om assistans för barn ändras i domstol. Tyder inte det på stor godtycklighet?
– Vi ska svara till regeringen i mitten av juni och då gör vi en sammanvägd bedömning av den utvecklingspotential vi ser.

– Men jag kan garantera dig: domstolarna tycker också att det här är svårt. Alla har svårt att hitta balans mellan enhetlighet och individens behov.

Det är många år sedan problemen uppmärksammades, men inga framsteg har gjorts. Varför inte?
– Jag måste erkänna att jag tidigare inte varit medveten om att synpunkterna fanns, men nu är jag varse om problemet.

Tycker du att de familjer som fått avslag med hänvisning till föräldraansvar ska begära ny prövning nu?
– Det får var och en får bedöma. Man kan alltid begära nytt stöd. Men jag tycker att man ska avvakta tills vi har svarat på ISF-rapporten. Till dess skulle jag avvakta.

Men många avslag har gjorts på fel grunder och kan överklagas?
– Om de inte har vunnit laga kraft kan det säkert finna sådana.

Och man kan ansöka på nytt när som helst?
– Ja, våra beslut vinner ju inte ”negativ rättskraft”, så även om du fått avslag kan du söka på nytt. Men om tiden för överklagande inte har löpt ut ska du överklaga istället.

Måste man ha ett så krångligt begrepp som ”föräldraansvar”? Varför får familjerna inte bara den hjälp som behövs?
– Det är en utmärkt fråga. Om du ställer den till politiskt valda, vad säger de? Det är ju de som har stiftat lagen.

– Socialförsäkringsområdet har förändrats. Tidigare hade vi ett system där tunga beslut togs av socialförsäkringsnämnder efter föredragning av Försäkringskassan. Sedan beslöt vi att inte ha nämnder utan klassisk svensk förvaltningsjuridik. Och juridiken är ibland fyrkantigare. Den ställer krav som SKALL följas och det går inte säga att ”vi struntar i det där och gör en helhetsbedömning”.

– De rättsliga formerna måste följas och det kan uppfattas som att vi är krångliga och byråkratiska. Jag hoppas man förstår att det är vårt uppdrag.

Ni på Försäkringskassan kan alltså inte själv säga att ”föräldraansvar är alltför svårbedömt” så vi måste fatta beslut på andra grunder, till exempel en helhetssyn?
– Nej, hur skulle det se ut? Det måste finnas ett skäl till att föräldraansvar står med i lagen. Syftet är att som förälder har du ett grundläggande ansvar för barnet och det är merbehov som skapas av funktionsnedsättning som du ska ha extra stöd för.

Vad gör ni just nu för att lösa problemen med att bedöma föräldraansvar?
– Jag är skyldig att svara regeringen först…

Tror du att det kommer många nya ansökningar och överklaganden efter ISF-rapporten?
– Nej, inte en massa. Väldigt många är nöjda med det stöd man fått. Det glöms ofta bort. När jag träffar organisationer är det ofta intensiva diskussioner, man är känslomässigt berörd, ibland känner man sig själv felbehandlad eller att systemen är felaktiga, men sedan säger man också: ”Kom ihåg, Dan, att på det stora hela fungerar väldigt mycket väldigt bra.”

På Föräldrakraft får vi många kommentarer från föräldrar som INTE får det stöd man behöver…
– Jag vet att den gruppen finns, men vi gör oss en otjänst om vi målar upp en bild av att det är den stora majoriteten, säger Dan Eliasson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *