JO ingriper mot kommun som satte munkavle på LSS-berättigad

Arvika kommun hotade med att avsluta en LSS-insats om den enskilde publicerade uppgifter på sociala medier.
Nu får kommunen kritik av JO som ser detta som en kränkning av yttrandefriheten.

LÄS ÄVEN: IVO bör lyssna på vad JO säger om självbestämmande inom LSS

Särskilt allvarligt att det skett inom LSS

– Det är särskilt allvarligt att det skett inom LSS eftersom inflytande och självbestämmanderätt för den enskilde är bärande grundprinciper enligt den lagstiftningen, skriver Justitieombudsmannen Thomas Norling i beslutet.

Det var i en genomförandeplan enligt LSS som kommunen angett att vissa uppgifter inte fick läggas ut på sociala medier. Det framgick vidare att om det skedde skulle insatsen avslutas.

Sekretesskrav i genomförandeplan

Så här formulerades hotet i genomförandeplanen:

”Bilder eller text med personliga uppgifter får ej förekomma i sociala medier. Om detta sker kommer beslutet/uppdraget att avslutas.”

JO anser att denna skrivning ”inte kan förstås på annat sätt än att avsikten med den var att förhindra att den enskilde som beviljats insatsen använde sin yttrandefrihet”.

Otillåten repressalie

JO påpekar att den som ansöker om en insats från en myndighet är i ett beroendeförhållande till myndigheten.

”Att avsluta en insats som den enskilde behöver och som beviljats därför att behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt, får påtagliga negativa konsekvenser för den personen. Om det sker på grund av att den enskilde använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, måste åtgärden bedömas som en otillåten repressalie från myndighetens sida”, skriver JO.

”Formuleringen var otydlig”

Arvika kommun tycks mena att handlar om ett missförstånd. I ett yttrande till JO skrev kommunen:

”Kommunen medger att formuleringen i genomförandeplanen är otydlig. Vår avsikt har aldrig varit att avsluta en gynnande insats utan verksamheten har försökt förebygga och hindra upprepade byten av kontaktperson. Det är mycket olyckligt om det uppfattas som att beslutet eller insatsen upphör. Formuleringen har avsett en specifik kontaktperson och att denne kan välja att avsluta sitt uppdrag.”

JO lät sig inte bevekas av kommunens svar:

”Kommunstyrelsens inställning till det inträffade visar på en bristande kunskap om grundläggande fri- och rättigheter som är oroväckande. Jag utgår från att kommunstyrelsen skyndsamt vidtar åtgärder för att se till att det finns tillräckliga kunskaper om detta inom verksamheten”, skriver JO Thomas Norling.