KD vill förbättra LSS: Föräldraskap och arbete ska ge rätt till personlig assistans

Både föräldraskap och arbete bör vara grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. Då kan fler personer med funktionsnedsättning bidra till att utveckla samhället.
Det skriver Kristdemokraterna i denna debattartikel där man även kräver att beviljade LSS-insatser ska följa med personen vid flytt från en kommun till en annan.

DEBATTARTIKEL. Rätten till självbestämmande i sitt eget liv borde vara en självklarhet enligt intentionen i frihetsreformen LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Men möjligheten, och rätten, att leva som andra har ersatts av en ständig kamp mot myndigheter. Det är idag ingen självklarhet att bli beviljad assistans för det mest grundläggande som exempelvis personlig hygien, eller hjälp att äta, klä på sig eller att kommunicera.

För många, en ständig mardröm

Många personer med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer lever i en ständig mardröm. Effekten av S/MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 med direktiv att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansen har haft omänskliga konsekvenser. De mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är under akut hot. Människor tvingas till social isolering och husarrest. Personer med psykiska funktionsnedsättningar som är extra känsliga för förändringar uttrycker att de inte vill fortsätta leva utan sina assistenter. Efter lång tid av konstant ansvar dygnet runt orkar allt fler föräldrar inte längre. De tvingas mot sin vilja att lämna bort sina älskade barn till barnhem – till det som vi tidigare kallade institution.

Det är välkommet att åtminstone rätten till assistans vid behov av hjälp med andning nu verkar räddas. Att så skulle ske beslöt riksdagen när den gav stöd för KD/M-budgeten i december 2018. Men det är beklagligt att januaripartierna (S, MP, C och L) har låtit det ta så här lång tid. Funktionshinderrörelsen har tillsammans med oss kristdemokrater gett skarp kritik under stora delar av processen. Flera gånger har regeringen tvingats backa och göra om. Medan regeringen har provat olika lagtekniska lösningar har människor farit illa.

Vi kristdemokrater kämpar hårt för att återskapa ett samhälle där vi ska kunna lita på att vi kommer att få hjälp när vi behöver den. Vi måste återupprätta rätten till assistans och sätta människovärdet i fokus i bedömningarna. En avgörande del i arbetet framåt är därför att säkerställa att alla moment av samtliga grundläggande behov blir assistansgrundande. Det är exempelvis rimligt att få assistans med att ta på sig alla sina kläder, inte som idag bara dem som sitter närmast kroppen. Men detta räcker inte; vi kristdemokrater vill mer.

Föräldraskap och arbete

Vi vill att föräldraskap ska anses vara ett grundläggande behov. Tack vare den assistans som vi vill ge till föräldrar med funktionsnedsättning, skulle deras barn i en större utsträckning kunna leva ett liv som andra barn. De skulle kunna få hjälp med läxläsning, gå på kulturskolan eller spela fotboll.

Även att arbeta vill vi ska ses som ett grundläggande behov. Tack vara assistansen skulle då flera personer med funktionsnedsättning kunna bidra med sin kompetens till att utveckla samhället. Att skatteintäkterna skulle öka är en positiv bieffekt.

Riskabelt att flytta till annan kommun

Men LSS är mer än personlig assistans. Det handlar exempelvis om ledsagarservice, kontaktperson, daglig verksamhet samt olika former av korttidstillsyn och boendeformer. LSS är en rättighetslag. Rättigheterna ska vara lika för alla, oavsett var i landet man bor. Men det är vanligt att kommuner och olika stadsdelar bedömer olika.

En person som har en LSS-insats via en kommun och som vill flytta till en annan måste dessutom få rätten till insatsen bedömd på nytt. Beslutet från den nya kommunen kan därför ha en helt annan omfattning eller till och med vara ett avslag. Den risken är det många som inte vågar ta, vilket begränsar friheten och valfriheten för personer med funktionsnedsättning. En ungdom kan kanske inte flytta hemifrån. En annan tvingas tacka nej till arbete eller studier på annan ort. Kort sagt – det begränsar livet och strider mot intentionen i LSS.

Vi vill därför att beviljade LSS-insatser ska följa med personen vid flytt från en kommun till en annan.

Stärk kunskapen, sprid forskning

Många LSS-boenden bedriver fantastiska verksamheter. Behovet hos de boende respekteras och sätts i första rummet samtidigt som personalen får kontinuerlig kompetensutveckling. Dessvärre finns det även boenden med stora brister, vilket bekräftas av rapporter från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Den oro som många personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga då får leva med är omänsklig.

Vi vill därför återinföra Omvårdnadslyftet för att stärka personalens kompetens, sprida befintlig forskning och kunskap runt hur ett gott bemötande mot personer med funktionsnedsättning, samt följa upp kommunernas förebyggande arbete och åtgärder när en person med funktionsnedsättning är våldsutsatt.

I morgon kan det vara vi själva, våra vänner eller vår familj, som tillsammans med många i vårt land behöver välfärdens stöd. Det är därför avgörande att värna LSS och den personliga assistansen. Det är grunden i ett Sverige att lita på. Allt annat är ovärdigt.

Pia Steensland (KD)
Riksdagsledamot och partiets talesperson i funktionshinderfrågor

David Lega (KD)
EU-parlamentariker som själv lever med personlig assistans

Elisabet Lann (KD)
Kommunalråd Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *