Så ska Norden ska samverka bättre för alla med funktionsnedsättning

De nordiska länderna har mycket gemensamt. Något som många inte känner till är möjligheten att flytta med sig beviljade sociala tjänster och förmåner, som personlig assistans eller färdtjänst, för den reser eller flyttar mellan länderna i Norden.

Hur det här, och andra aspekter av det nordiska samarbetet, bäst ska kunna fungera för människor med funktionsnedsättningar, är ett tema för ”Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder”.

Rådet sammanträder i Riksdagshuset i Stockholm 28–29 oktober, samtidigt som parlamentarikerna i Nordiska rådet samlas till möte.

Funktionshinderrådet har sitt uppdrag från Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik men uppdraget handlar om alla sektorer av det nordiska samarbetet.

Dess verksamhet samordnas av Nordens välfärdscenter. På dess Stockholmskontor (det finns också kontor i Helsingfors och fram till årsskiftet i danska Dronninglund utanför Århus) arbetar Maria Montefusco som är sekreterare och projektledare i rådet.

Hon berättar att rådet, som inrättades 2013, i sig inte har någon beslutsrätt, och inte innehåller några politiker. Däremot är det ett viktigt rådgivande expertorgan:

– Hälften av ledamöterna utses av rege­ringarna, den andra hälften av funktionshinderorganisationerna. Varje land eller självstyrande område utser en ledamot av vardera, så det skall vara sexton ordinarie, och även sexton ersättare, förklarar Maria Montefusco.

Rådet får uppdrag från Nordiska Ministerrådet, men har också rätt att självt lyfta viktiga frågor inom området.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett viktigt rättesnöre för rådets arbete.

Under våren arbetade funktionshinderrådet med ett förslag till handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder som nu bereds inom ministerrådets sekretariat i Köpenhamn.

Mänskliga rättigheter, mångfald och fri rörlighet är teman för för handlingsplanen som förhoppningsvis kan träda i kraft från och med 1 januari 2015.

Man vill fokusera på nordisk nytta, det vill säga områden där det finns ett mervärde i att man samarbetar i stället för att bara söka lösningar på nationell nivå. Målet är helt enkelt göra en positiv skillnad för och öka medvetenheten om Nordens upp emot 5 miljoner människor med olika former av funktionsnedsättningar.

Det handlar om tillgänglighet i bred bemärkelse: universellt utformade miljöer, tjänster och kommunikation. Ett aktuellt projekt som nyligen har fått en miljon danska kronor, och som skall samordnas av rådet, går under titeln ”Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald”.


FAKTA

Medlemmarna I det nordiska samarbetet ingår länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island och de självstyrande områdena Färöarna, Åland och Grönland.

Det är dessa åtta som har var sina två ledamöter och två ersättare i funktionshinderrådet.

De samlas den 28–29 okto­ber på samma gång som Nordiska rådet har sitt parlamentariska möte i Stockholm eftersom Sverige just nu är ordförandeland i rådet.