Skral information om rättigheterna enligt LSS

Tillgången till anpassad information om LSS är starkt begränsad i hela landet. Den bristande informationen för personer med hörselnedsättning är särskilt anmärkningsvärd, endast nio procent av kommunerna har översatt information till teckenspråk, det pekar Socialstyrelsen på i en ny rapport.

Rapporten ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2015” är en årlig sammanfattning, där bland annat en genomgång av insatser för personer med funktionsnedsättning läggs fram.

I rapporten tar man bland annat upp problemet kring det skrala utbudet av anpassad information om LSS. Att nio procent av kommunerna har information på teckenspråk, är en förbättring jämfört med 2012, då bara en procent av kommunerna hade information inspelat på teckenspråk. Samtidigt ser Socialstyrelsen bara en knappt märkbar förändring gällande annan tillgänglig information. Bara 40 procent av alla kommuner erbjuder information på lättläst svenska och som textfil.

Dessutom saknar kommunerna ofta information översatt till olika språk. År 2010 hade omkring tio procent av personer med insatser enlig SoL och LSS ett annat födelseland än Sverige. Socialstyrelsen menar därför att kommunerna i mycket större utsträckning bör ha informationen översatt till andra språk.

Utan tillgänglig information blir det svårt för många personer med funktionsnedsättning att veta vilket stöd de har rätt till eller vem de ska vända sig till med sina frågor, fastslår Socialstyrelsen. Därför måste alla kommuner arbeta med att förbättra tillgången till anpassad information.

Man menar även att kommunerna måste bli mycket bättre på sitt systematiska tillgänglighetsarbete och pekar på att en insats kan vara att man kontinuerligt inventerar verksamheterna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Även detta är kommunerna dåliga på.

Idag har endast 50 procent av landets dagliga verksamheter genomfört en tillgänglighetsinventering. Motsvarande andel inom bostad med särskild service är endast drygt 30 procent.

 

Ladda ner hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *