Socialstyrelsen vill minska psykofarmaka till placerade barn och unga

Barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård får många gånger mer psykofarmaka än bland jämnåriga i övriga befolkningen. Nu vill Socialstyrelsen ha riktade inspektioner för att garantera att dessa unga får kvalificerad vård.

När det gäller antipsykotiska läkemedel så ges det upp till 30 gånger mer, en skillnad som bara delvis motiveras av gruppens psykiatriska problem, menar Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen har granskat hur psykofarmaka skrivs ut till ungdomar som har varit omhändertagna på SiS särskilda ungdomshem, i familjehem och på hem för vård och boende, HVB. Resultatet har jämförts med jämnåriga i övriga befolkningen.

Det visar sig att användningen av psykofarmaka är mångdubbelt större, och dessutom är doserna högre. Adhd-läkemedel och antipsykotiska läkemedel kombineras också oftare för den här gruppen av unga.

Den stora skillnaden motiveras delvis med att gruppen placerade barn och ungdomar har en stor psykiatrisk problematik, men en annan förklaring är att det oftare är flera vårdgivare som har skrivit ut medicinen. Bland de som var placerade på särskilda ungdomshem var det mindre än var tredje som fick all medicin utskriven av samma vårdgivare, medan 15 procent av dem fick medicin från fyra eller fler olika vårdgivare.

När fler vårdgivare skriver ut medicin blir kontinuiteten i vården sämre och totalansvaret otydligt, skriver Socialstyrelsen. Andra oroande faktorer är att de placerade barnen och ungdomarna har sämre tillgång till specialistvård, och att det är få psykofarmaka som har testats och studerats på barn.

Det visar sig också att antipsykotiska läkemedel skrivs ut under en lång tid, även i fall där det inte finns någon diagnos för schizofreni eller liknande sjukdomar.

– Mycket tyder på att medicinerna ges i stämningsstabiliserade och lugnande syfte. På HVB ges också högre doser av psykofarmaka och preparaten kombineras oftare. Detta måste ses över, säger Peter Salmi, projektledare för utredningen.

Socialstyrelsen föreslår nu att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör en riktad inspektion för att säkerställa att barn och unga på hem för vård och boende får en kvalificerad hälso- och sjukvård vid behandling med psykofarmaka.

Dessutom understryker Socialstyrelsen vårdgivarnas skyldighet att rapportera in psykiatriska diagnoser till patientregistret, något som brister idag.

Även andra insatser, som psykologiska och pedagogiska, bör vara väsentliga inslag i behandlingen, framhåller Socialstyrelsen. Även om medicineringen på så sätt inte helt kan undvikas så kan åtminstone hållas nere i omfattning eller begränsas i tid.

I intervjuer med de berörda ungdomarna kom det fram att de flesta kände att de blev hjälpa av psykofarmaka, men också att uppemot hälften av dem upplevde biverkningar.