Trots nödstoppet – Försäkringskassan skärpte reglerna i tysthet

Striden om Försäkringskassans omprövningar av assistans är långt ifrån över.

Regeringen vill återinföra tvåårsomprövningar så snart det finns förutsättningar och LSS-utredningen är färdigbehandlad, medan brukar- och branschorganisationer vill slopa dem helt.

Samtidigt har Försäkringskassan i tysthet skärpt reglerna. Nyligen tog man bort möjligheten till mindre omfattande ”uppföljningar” vid omprövning.

Hanna Kauppi, KFO är kritisk:
– Om en förbättring inte var sannolik kunde Försäkringskassans handläggaren göra en mindre uppföljning över exempelvis telefon. Nu är uttrycken borttagna, liksom metodstödet för sådan uppföljning. Som jag det är det en återgång till mer omfattande omprövning av hela behovet, säger Hanna Kauppi.

Hon menar vidare att regeringens uppfattning om att tvåårsomprövningar är principiellt motiverade av att Försäkringskassan måste kunna se till att rätt person får rätt ersättning ger uttryck för misstro.

– Man tror kanske att Försäkringskassan har fattat beslut på bristfälliga eller felaktiga underlag, eller att den assistansberättigade skulle strunta i att anmäla ändrade förhållanden. Men det är klart att det måste finnas andra sätt att säkerställa både behovsbedömning och uppföljning av att assistansersättningen används på rätt sätt, säger Hanna Kauppi.

Trots nya lagförslagets tillfälliga nödstopp för tvåårsomprövningar ska omprövningar även i fortsättningen göras vid ”väsentligt ändrade förhållanden”.

Hanna Kauppi anser att det är oklart vad Försäkringskassan kommer att bedöma som väsentligt ändrade förhållanden som kräver omprövning.

– Att gå från en situation med personlig assistans, till en annan där behovet tillgodoses på annat sätt, behöver inte alls betyda att behovet minskat – men om en fullständig omprövning då görs kan det leda till de försämringar som omprövningsstoppet skulle förhindra.

Ett kvarstående problem är att de senaste årens rättspraxis fortfarande kommer att drabba många.

– Dessutom kommer alla nyansökningar och ansökningar om utökad assistans att hanteras utifrån den rättspraxis som gällt före omprövningsstoppet. Det innebär att lagändringen medför en särbehandling, säger Hanna Kauppi.

Tack och lov ändrade regeringen inställning till resor

Lagrådsremissen innehåller också några ändringar där regeringen hörsammat bransch- och brukarorganisationernas påpekanden. Bland annat föreslås nu att resa till och från en aktivitet ska betraktas som en del av den sammanhängande hjälpinsatsen som en aktivitet utgör.

– Tack och lov ändrade regeringen inställning på den här punkten. Resan kan vara en förutsättning för möjligheten att alls utföra aktiviteten. Det är också frågan om trygghet, bibehållen säkerhet och kvalitet i den personliga assistansen, säger Hanna Kauppi.

Foto.
Hanna Kauppi. Foto: Linnea Bengtsson.

En annan ändring är att uttrycket den plats där den enskilde vistas regelbundet förtydligats med hemmet.

– Det är bra att det inte uppstår tveksamheter kring om det också skulle kunna vara frågan om exempelvis arbetsplatsen, säger Hanna Kauppi. vilket är bra då det förhindrar ett uttryck som kan få en vidare betydelse i praktik än vad som var tänkt och omfatta, exempelvis arbetsplatsen.

Lagändringsförslaget återställer den största negativa konsekvensen av domen från i somras och Försäkringskassans rättsliga ställningstagande, men undanröjer inte alla problem anser Hanna Kauppi.

Det är nog på intet sätt över

– Jag tror att det finns en uppenbar risk att Försäkringskassan fortsätter att driva det man huvudsakligen ville ha prövat genom HFD 2017 ref 27 – det vill säga vad som kan anses vara kvalificerat behov och kvalificerad hjälpinsats. Det är nog på intet sätt över, nyansökningar och utökningar kan komma att behandlas också med hänsyn till ny och kommande rättspraxis på området, säger Hanna Kauppi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *