”Utveckla kvaliteten genom att skrota rädslan för avvikelser”

DEBATTARTIKEL. Det kan vara bra att göra fel – om man lär sig något av det. Så kan man förenklat uttrycka att aktivt arbeta med avvikelser inom vård och omsorg.

I Nytida och Vardaga, två av de större aktörerna i branschen, registrerades 23.500 avvikelserapporter i det gemensamma kvalitetsledningssystemet under 2014. Det framgår av vårt kvalitetsbokslut för 2014 och det är vi stolta över!

Den naturliga fråga som inställer sig är hur man kan vara stolt över att det gjorts fel. Förklaringen är att avvikelserna utgör en viktig grund för utveckling och förbättring i företagen. Om inte felen kommer fram, kan man heller inte avhjälpa dem.

De 23 500 avvikelserna har lett fram till 3.500 handlingsplaner för förbättringar i våra drygt 320 verksamheter. Exempel på sådana planer är utveckling av aktiviteter för äldre, mer personcentrerad omsorg och tydligare rutiner som underlättar för vikarier.

Andelen allvarliga avvikelser uppgår till endast 0,11 procent av det totala antalet. Vi har de senaste åren sett en minskad andel allvarliga avvikelser, vilket är positivt. Vi tror att det faktum att många fel rapporteras medan de ännu är små och därför kan åtgärdas innan de hunnit bli stora problem gör att andelen allvarliga avvikelser hålls på en låg nivå.

Det är en av anledningarna till att vi ständigt påminner medarbetarna om deras ansvar att rapportera avvikelser, stora som små. En kultur som ser öppet och kvalitetsinriktat på avvikelser och arbetar aktivt med dem bidrar till en god och problemlösande arbetsmiljö.

För Nytida och Vardaga är det också viktigt att vara transparent med vårt kvalitetsarbete, där avvikelsehanteringen ingår. Varje kvartal redovisar vi statistik över antal avvikelser, anmälningar till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) som gjorts av oss själva eller andra, IVOs tillsyner samt resultatet av anmälningar och inspektioner. Dessa redovisningar finns i våra kvartalsvisa kvalitetsbokslut.

Varje år sammanställs kvartalsboksluten till ett årligt, mer omfattande kvalitetsbokslut. Vi ser att allt fler företag inom både vård- och omsorgsbranschen och andra branscher väljer att redovisa kvalitet snarare än ekonomi i tryckta årsbokslut numera. Det tycker vi är ett steg i rätt riktning.

För flertalet av dem som använder sig av ett företags tjänster, är kvaliteten betydligt mer intressant än ekonomin, även om denna självfallet också är viktig och ska redovisas. Vår förhoppning är att även den offentliga debatten ska gå i samma riktning, mot hur kvaliteten kan utvecklas i vård och omsorg, snarare än att handla om främst ekonomi. Då kan vi få en utveckling i rätt riktning som hjälper oss att lösa framtidens välfärdsutmaningar.

Foto på Lena Freiholtz och Fredrik Gren.

Lena Freiholtz
Kvalitetschef

Fredrik Gren
VD
Ambea, Nytida och Vardaga

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.