Vad händer med assistansen när regeringen fortsätter snåla?

Hur dålig är regeringens budget egentligen för den personliga assistansen? Hur ska företagen överleva? Och vad kan personer som behöver assistans göra när det nu väntar ännu ett år av besparingar? Henrik Petrén på KFO svarar på HejaOlikas frågor.

– Ett svek mot de personer med omfattande funktionsnedsättningar som har behov av personlig assistans, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO, i en kommentar till regeringens budgetproposition för 2020.

– Det är de seriösa assistansanordnarna med hög kvalitet och goda anställningsvillkor som först riskerar att duka under med regeringens utsvältningspolitik. Nära hälften av de KFO-anslutna assistansanordnarna uppger att man klarar sig i max två år om urholkningen av assistansersättningen fortsätter i nuvarande takt.

Här svarar Henrik Petrén på fler frågor om budgeten för nästa år.

u00c4r regeringens budgetproposition fu00f6r 2020 ovu00e4ntat du00e5lig fu00f6r assistansen?

Ja, det mu00e5ste man su00e4ga. Budgeten u00e4r visserligen i linje med den fu00f6rda politiken pu00e5 assistansomru00e5det de senaste u00e5ren, bu00e5de vad gu00e4ller ru00e4tten till personlig assistans och ersu00e4ttningsnivu00e5n. Men med tanke pu00e5 retoriken om kvalitet och att u00e5terstu00e4lla assistansen, fru00e5n valru00f6relsen och framu00e5t, su00e5 fu00f6rvu00e5nar det mig att regeringen och samarbetspartierna u00e4ndu00e5 fortsu00e4tter att leda hela reformen mot avgrunden.

Vad blir fu00f6ljderna ute hos assistansanordnarna?

Betu00e4nk att detta u00e4r det sjunde u00e5ret i fu00f6ljd som schablonersu00e4ttningen urholkas ju00e4mfu00f6rt med lu00f6neu00f6kningarna. Anordnarna ku00e4mpar redan idag fu00f6r att hu00e5lla nu00e4san ovanfu00f6r vattenytan och mu00e5nga har redan tvingats ge upp. Nu00e4r det gu00e4ller lu00f6ner och lu00f6nebikostnader u00e4r den enda mu00f6jligheten att fu00e5 pengarna att ru00e4cka att man anstu00e4ller nya assistenter till lu00e4gre ingu00e5ngslu00f6ner vilket gu00f6r det svu00e5rt att rekrytera och behu00e5lla duktiga assistenter. I u00f6vrigt u00e4r det i princip inte mu00f6jligt att gu00f6ra besparingar pu00e5 lu00f6nekostnader. Istu00e4llet u00e4r det annat som blir lidande som utbildning och kompetensutveckling fu00f6r de personliga assistenterna, omkostnader fu00f6r assistenter i samband med den assistansberu00e4ttigades resor och aktiviteter etc. Och att man faktiskt gu00f6r en hel del arbete ideellt fu00f6r att fu00e5 verksamheten att u00f6verleva. Nu00e5gra vinstmarginaler att tala om finns u00f6verhuvudtaget inte fu00f6r det stora flertalet.

Vad hu00e4nder du00e5 med de som behu00f6ver assistans?

Vi ser redan idag att personer med stora komplexa behov av personlig assistans har mycket svu00e5rt att rekrytera assistenter pu00e5 den lu00f6nenivu00e5 som schablonersu00e4ttningen medger. Det betyder att man faktiskt inte kan fu00e5 den assistans man har ru00e4tt till.

Du anser att de seriu00f6sa anordnarna drabbas hu00e5rdast?

Nu00e4r ersu00e4ttningen inte tu00e4cker kostnaderna fu00f6r att ge personlig assistans med god kvalitet kommer det inte finnas nu00e5gra assistansanordnare i ordets ru00e4tta bemu00e4rkelse kvar. Su00e5 enkelt u00e4r det. I en su00e5dan situation ser jag tvu00e5 mu00f6jliga alternativ varav inget u00e4r su00e4rskilt tilltalande. Det ena u00e4r att assistansberu00e4ttigade tvingas anlita kommunen som assistansutfu00f6rare vilket utraderar valfriheten och minskar den enskildes sju00e4lvbestu00e4mmande. Dessutom blir det betydligt dyrare eftersom kommunernas kostnader fu00f6r att utfu00f6ra assistans redan idag ligger 10-12 procent u00f6ver schablonersu00e4ttningen. Det andra alternativet u00e4r fu00f6rstu00e5s att oseriu00f6sa aktu00f6rer kommer in pu00e5 marknaden, aktu00f6rer som u00e4r beredda att tulla pu00e5 su00e5vu00e4l kvalitet fu00f6r den assistansberu00e4ttigade och anstu00e4llningsvillkor fu00f6r de personliga assistenterna. Jag tror egentligen inte att regeringen u00f6nskar sig nu00e5got av dessa scenarier, men det u00e4r precis vad som u00e4r pu00e5 vu00e4g att hu00e4nda.

I detta lu00e4ge – vad kan man gu00f6ra som assistansberu00e4ttigad?

Som enskild u00e4r det fu00f6rstu00e5s svu00e5rt att pu00e5verka de ekonomiska fu00f6rutsu00e4ttningarna som helt styrs av politiska beslut. Men att bidra till att pu00e5verka opinionen i den hu00e4r fru00e5gan i den mu00e5n man har mu00f6jlighet u00e4r u00e4ndu00e5 ett su00e4tt. Jag har all respekt fu00f6r att de assistansberu00e4ttigade u00e4r otroligt tyngda av att ens freda sju00e4lva ru00e4tten till assistans, men den lu00e5ngsamma strypningen av assistansersu00e4ttningen u00e4r faktiskt ett lika stort hot mot hela reformen.

Vad kommer ni pu00e5 KFO att gu00f6ra fu00f6r att era assistansanordnare ska u00f6verleva?

KFO arbetar med branschens fru00e5gor pu00e5 tvu00e5 fronter som u00e4r nu00e4ra integrerade. Dels genom att ge arbetsgivarservice och teckna kollektivavtal som su00e4krar medlemmarnas intressen utifru00e5n de fu00f6rutsu00e4ttningar som ges av politiken. Dels genom att fu00f6rsu00f6ka fu00e5 politiken att fu00f6rstu00e5 sambandet mellan dessa fu00f6rutsu00e4ttningar och den personliga assistans som kommer den enskilde till del. Det u00e4r ett klassiskt pu00e5verkans- och opinionsarbete som vi hela tiden fu00f6rsu00f6ker utveckla.

Kommer ni att gu00f6ra nu00e5got i samarbete med andra?

Vi har fu00f6rstu00e5s en lu00f6pande dialog med de som pu00e5 olika su00e4tt delar vu00e5rt intresse av en vu00e4lfungerande personlig assistans, det handlar bu00e5de om u00f6vriga parter pu00e5 arbetsmarknaden och u00e4ven de assistansberu00e4ttigades organisationer. Om ett par veckor tru00e4ffar vi och u00f6vriga arbetsmarknadsparter pu00e5 assistansomru00e5det finansministern och socialministern fu00f6r att gemensamt fu00f6rklara allvaret i situationen. Under hu00f6sten kommer vi ocksu00e5 presentera en ny rapport som vi har tagit initiativ till tillsammans med Vu00e5rdfu00f6retagarna.

Vad kan man gu00f6ra fu00f6r att pu00e5verka utvecklingen nu?

Det handlar som sagt om att fortsu00e4tta fu00f6rklara vad konsekvenserna av den hu00e4r politiken blir. Och fu00f6rhoppningsvis kunna bilda opinion u00e4ven i ersu00e4ttningsfru00e5gan tillsammans med de assistansberu00e4ttigade.

Hur bedu00f6mer du det politiska stu00f6det idag fu00f6r assistans; opinionen vu00e4nde men inte su00e5 bra genomslag i budgeten?

Det u00e4r uppenbart att det u00e4r skillnad mellan retorik och faktisk handling. Det politiska stu00f6det u00e4r helt enkelt inte tillru00e4ckligt starkt. Nu00e5got annat kan man inte su00e4ga.

Vad hu00e4nder nu?

Arbetsmarknadens parter gu00e5r in i en avtalsfu00f6rhandling nu00e4sta u00e5r som borde haft mycket bu00e4ttre fu00f6rutsu00e4ttningar. Det blir en stor utmaning vilket bu00e5da sidor u00e4r vu00e4l medvetna om. Men jag hoppas att den samlade ru00f6sten av assistansberu00e4ttigade, personliga assistenter och assistansanordnare ska fu00e5 politikerna att tu00e4nka om och inse allvaret. Det u00e4r bru00e5ttom om vi ska ha kvar en personlig assistans vu00e4rd namnet, su00e4ger Henrik Petru00e9n.