9 av 10 får avslag: ”Sänk kraven för merkostnadsersättning”

Mer än 9 av 10 föräldrar får avslag på ansökan om merkostnadsersättning för barn med funktionsnedsättning. Det visade ISF:s granskning som släpptes i mars 2023. ISF anser att regeringen ska överväga nya regler.

Krav: Sänk gränsen och minska avslagen

Organisationen Autism Sverige kräver nu i augusti 2023 att regeringen och Anna Tenje, socialförsäkringsminister, skyndsamt ser över reglerna för merkostnadsersättningen.

 • Man kräver att regeringen säkerställer att personer med funktionsnedsättning får ersättning för sina merkostnader.
 • Den nedre gränsen måste också sänkas (idag krävs minst 13 125 kronor i merkostnader för att överhuvudtaget ha rätt till ersättning).
 • Och avslagen måste minska. Idag får 90 procent av barnen avslag, och ungefär 50 procent av vuxna.

LÄS ÄVEN: Guide till merkostnadsersättning för barn och vuxna

Avslagen följer nya lagen

– Det finns en risk att många upplever att Försäkringskassans bedömningar av vad som utgör en merkostnad inte stämmer överens med deras bild av vilka merkostnader de har, även när Försäkringskassans bedömningar är i enlighet med lagstiftningen, sa Maria Gustavson, projektledare på ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, när myndighetens rapport släpptes i mars 2023.

Maria Gustavson, projektledare på ISF, Inspektionen för socialförsäkringen
Det inte är Försäkringskassans handläggning som förklarar varför andelen avslag är så hög, säger Maria Gustavson, projektledare på ISF.

… som skulle ha förbättrat för enskilda

De nya regler som började gälla 1 januari 2019 har blivit en gigantisk besvikelse för funkisföräldrar. Reformen utlovades bli en viktig modernisering utan att stödet skulle försämras.

Ersättningen ska kompensera för merkostnader som uppstår på grund av en funktionsnedsättning. Syftet är att alla ska kunna delta i samhälle och arbetsliv.

Regeringen och socialminister Lena Hallengren sammanfattade regeländringarna så här i propositionen i mars 2018: ”Förslagen innebär förbättringar genom ett enklare och tydligare regelverk. Prövningen blir därmed mer förutsägbar och rättssäker, vilket bedöms underlätta för enskilda att kunna ta tillvara sin rätt.”

Nu nekas mer än 90 procent ersättning

När det gäller barn med funktionsnedsättningar har alltså mer än 90 procent fått avslag på sina ansökningar.

Men ISF anser inte att det är Försäkringskassans fel. Problemet är snarare att det är en komplicerad förmån och att det är svårt för många att förstå vad en merkostnad är, vilket skapar felaktiga förväntningar på att få ersättning. ISF menar att många föräldrar ansöker om merkostnadsersättning för kostnader som inte är merkostnader enligt lagstiftningen.

Den höga andelen avslag innebär onödiga kostnader och administration för Försäkringskassan, eftersom förmånen också är utredningskrävande, skriver ISF i rapporten.

”Regeringen bör överväga åtgärder”

ISF anser att regeringen behöver följa utvecklingen i andelen avslag när det gäller merkostnadsersättning för barn.

Om den höga andelen avslag kvarstår anser ISF att regeringen bör överväga om åtgärder behöver vidtas när det gäller utformningen av en sådan ersättning för barn.

Autism Sverige: Ändra reglerna så att syftet uppfylls

Autism Sverige anser också att regeringen ska vidta åtgärder.

– Merkostnadsersättning är en viktig ersättning för många av förbundets medlemmar. Regeringen kan behöva se över merkostnadsersättningen från grunden så att syftet med ersättningen uppfylls. Det vill säga så att ersättningen täcker de extra kostnader som kan uppkomma på grund av sin egen eller sitt barns funktionsnedsättning, säger Maria Sivall, förbundsjurist vid Autism Sverige.

– Att tusentals föräldrar får avslag på sin ansökan om ersättningen är inte bara ett slöseri med tid för sökande föräldrar som många gånger redan lever ett pressat liv utan även ett slöseri med Försäkringskassans resurser då merkostnadsersättningen är en tidskrävande ersättning att utreda. Det riskerar även att skada tilltron till hela socialförsäkringssystemet vilket är olyckligt, säger Maria Sivall.

Vad tycker Försäkringskassan?

– Försäkringskassan instämmer med ISF som i sin i rapport ”2023:1 Från handikappersättning och vårdbidrag till merkostnadsersättning” anser att den höga andelen avslag beror på utformningen av reglerna, inte på hur Försäkringskassan tillämpar reglerna, säger Maria Byrgren, verksamhetsutvecklare på avdelningen funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Maria Byrgren, Försäkringskassan.
Maria Byrgren, Försäkringskassan.

– Det har uppenbart blivit svårare för att komma upp till den lägsta nivån för att kunna beviljas merkostnadsersättning när ansökan gäller barn, säger Maria Byrgren.

I det tidigare systemet, då ersättning för merkostnader var en del av vårdbidraget, låg lägsta gränsen för att få en skattefri ersättning för merkostnader på 18 procent av prisbasbeloppet. I den nya bestämmelsen, som gäller sedan 2019, är lägsta gränsen för att kunna få rätt till merkostnadsersättning 25 procent av prisbasbeloppet.

Läs Försäkringskassans svar på ISF:s granskning.

En kommentar

 1. Jag tycker att ni har fel utgångspunkt gällande merkostnadsersättning.

  Det är en ersättning som ställer vissa krav för att bli beviljad, alltså ingen rättighet för alla.
  Kräver man bara, istället för att se till hur man kan hitta ett sätt där de som verkligen har rätt till den får den, så fungerar den som den ska.

  Den är ju till för de merkostnader som vi med funktionshinder har som INTE normala personer har, inte något som skall kompensera för de vanliga kostnader som alla har. Då skulle det vara en ersättning som alla har rätt till.

  Om det handlar om att en person med funktionsnedsättning har en sämre ekonomi, så är det en helt annan frågeställning, som jag verkligen håller med om och stöttar när man kritiserar.

  Det handlar här om dålig information och kunskap. Jag får alltid igenom mina huvudmäns ansökningar, men det beror på att jag har detta som huvudsaklig sysselsättning.

  Jag frågar varför man inte kan ta fram ett informationsblad, hur man skall tänka och framför allt ett informationsblad där man i alla fall ger exempel på vanliga merkostnader som de godtar.

  Jag håller på att göra en egen sammanställning på saker som jag fått godkänt för och grunderna för att de blir godkända.

  Jag har försökt hitta olika kanaler där jag skulle kunna sprida mina kunskaper och erfarenheter men tyvärr inte hittat någon. Just nu jobbar jag med att försöka starta en Youtube-kanal.

  Jag har dessutom mycket annan kunskap som jag inser att mina kollegor oftast inte har.

  Jag har ADHD, vilket gör att jag måste förstå allt och undersöker och läser på allt fram tills jag förstår och ”blir bäst” – ta det med en nypa salt men det är målet, jag har självdistans.

  Jag försöker att få min egen kommun att bli den bästa funkiskommunen i Sverige, utan att det kostar dem mer pengar, utan tack vare att man ger alla funktionshindrade all information om deras rättigheter och då menar jag ur ett större perspektiv.

  Ta det inte som kritik utan bara som ett gott råd för att ni skall nå fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *