Assistenters protester tycks ha lönat sig

KOMMENTAR. SKR och Sobona har skrivit avtal med Kommunal om arbetstiderna och just nu råder det stor förvirring kring vad det faktiskt innebär på assistansområdet.

LÄS ÄVEN: Avtal klart om dygnspass – men fortsatt oro inom assistans
EXPERTSVAR: Hur påverkas personlig assistans av nya arbetstidsregler?

Långa arbetspass är den stora frågan

För det första: det är på den kommunala sidan avtalet är klart. Det innebär inte att det kommer att se likadant ut på den privata sidan, där håller man sina egna förhandlingar, men mycket talar för att avtalen när det gäller arbetstid kommer att se liknande ut.

Den stora frågan har handlat om huruvida det är möjligt att låta personliga assistenter arbeta långa, sammanhängande arbetspass, överstigande 13 timmar i sträck.

Så här har EU-direktivet tolkats hittills

EU:s arbetstidsdirektiv har funnits under många år. Arbetsmiljöverket tolkade dem så att det skulle vara möjligt med scheman där den anställde först vilade 11 timmar, därefter arbetade 13 timmar under sin första 24-timmars-period (ett dygn). Därefter, menade Arbetsmiljöverket, att den anställde skulle kunna arbeta 13 timmar till för att sedan ha sina 11 timmars vila den andra 24-timmarsperioden.

Det innebar alltså att Arbetsmiljöverket sa att anställda kunde arbeta 26 timmar i sträck, utan att bryta mot reglerna om dygnsvila. Kollektivavtalen drog det här ett steg längre och tillät arbetspass på totalt 30 timmar i sträck, eftersom dygnsvilan kunde vara 9 timmar under vissa förutsättningar.

Arbetsmiljöverket har å andra sidan, i andra sammanhang, poängterat att varje arbetsgivare också måste titta på reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och att det är svårt att se hur långa arbetspass kan vara förenligt med en god arbetsmiljö. Många har tolkat detta som att det kan vara okej att lägga långa arbetspass när det är jour i mitten, men att det inte är lika enkelt att göra det om det är vaken assistans.

Det har också diskuterats om det är en risk för den assistansberättigade att ha långa arbetspass utifrån att Försäkringskassan skulle kunna ifrågasätta behovet. Hur kan en anställd vara vaken 26 timmar, och göra ett kvalitativt arbete under hela den tiden? Och om assistenten inte behöver vara vaken – ska den assistansberättigade vara beviljad vaken assistans då?

EU kritiserade Sveriges tolkning

Sen hände det som är orsaken till att förhandlingarna i år har kommit att handla just om de långa arbetspassen. En anställd vände sig till EU och klagade på hur Sverige tillämpar arbetstidsdirektivet. EU-kommissionen höll med den anställde, och vände sig till den svenska regeringen med klagomål. Regeringen å sin sida vände sig till arbetsmarknadens parter och sa att ”det här får ni lösa”.

Sedan det blev känt att det kanske inte skulle vara möjligt med de här långa arbetspassen har många, både assistenter och assistansanvändare, klagat högljutt. Och det tycks ha lönat sig.

Vad innebär överenskommelsen?

I det nya avtalet som blev klart helt nyss säger nämligen SKR, Sveriges kommuner och regioner, att för personliga assistenter, ledsagare och avlösare kommer det att vara möjligt att under vissa förutsättningar överstiga 20 timmar, upp till 24 timmar, om det är nödvändigt för att säkerställa omsorgstagarens rättigheter och friheter enligt lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds.

Enligt Kommunals information kommer det att behövas ett lokalt avtal med facket för att kunna tillämpa detta. Det gäller för anställda som går på PAN-avtalet. Det behöver vara jour och vaken natt blandat, men det krävs ingen dispensansökan. Varje anställd ska ha lika lång återhämtningstid som de haft arbetspass, det vill säga efter 24 timmars arbete ska den anställde ha 24 timmars vila.

Brandmännen är en annan grupp som har klagat. De kommer också att kunna ha längre arbetspass men måste då ansöka om dispens.

Vad gäller för privata företag och kooperativ?

Nu behöver den som anlitar en privat anordnare invänta avtalsförhandlingarna på det området. Innan dessa  förhandlingar är klara går det inte att säga vad som kommer att gälla för företag och kooperativ.

Det kommer också att bli viktigt att se vad som avses med att man bara kan ha långa arbetspass när ”inga andra rimliga åtgärder står till buds”.