Familjer tvingas fortsätta strida om parkeringstillstånd

DEBATTARTIKEL. Varför fortsätter kommuner tillämpa ett föräldraansvar på barn som är i behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer?

Hänvisar till föräldraansvaret, och avslår

I debattartikeln Fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd publicerad 23 oktober 2020 framfördes kritik mot att kommuner ofta tillämpar ett så kallat föräldraansvar på ansökningar rörande parkeringstillstånd för barn med funktionsvariationer.

Man kan nu, ett år senare, konstatera att kommuner fortsätter avslå ansökningar med hänvisning till denna grund.

Föräldraansvaret utgår från barns normala hjälpbehov

Föräldraansvaret är en tankemodell där man gör en bedömning av de hjälpbehov som föreligger i varje fas av ett barns utveckling. Exempelvis måltider ger oss en tydlig illustration; små barn behöver hjälp med att matas oavsett om barnet har en funktionsvariation eller inte. När barnet blir äldre, så lär barnet sig att äta på egen hand och då föreligger inte längre ett föräldraansvar att mata barnet.

Utifrån samma resonemang kan man tillämpa ett föräldraansvar gällande tillsyn. Ju äldre barnet blir desto mindre ansvar åläggs en förälder att utöva tillsyn över sitt barn, då barnets självständighet ökar och behovet av tillsyn minskar.

Kommuner tänker fel om föräldrars tillsynsansvar

I mål om parkeringstillstånd hänvisar kommunerna allt som oftast till att alla föräldrar ska utöva tillsyn över sina barn. Här intar kommunerna en grundläggande felaktig tankevurpa.

En utgångspunkt för att kunna tillämpa ett föräldraansvar är att omständigheterna för att kunna utöva tillsyn är väsentligen lika.

Vad gäller parkeringstillstånd är inte omständigheterna jämförbara med barn som kan förflytta sig självständigt. Föräldrar är fråntagna sina praktiska eller fysiska möjligheter att faktiskt utöva tillsyn om de tvingas lämna barn vid en målpunkt för att därefter parkera bilen. Utan denna utgångspunkt, om väsentligen lika förutsättningar, faller hela tankemodellen om tillämpningen av föräldraansvar.

Förvaltningsrätten ger familjer rätt

Sedan föregående debattartikel, har flertalet processer drivits gällande parkeringstillstånd för barn, där domstolen har bifallit rätten till parkeringstillstånd. Dock behöver praxis på högre insats tillkomma för framtida vägledning.

I ett avgörande från förvaltningsrätten framkommer bland annat följande i domskälen:
”Med hänsyn till NN:s funktionsnedsättning och med beaktande av hans ringa ålder anser förvaltningsrätten att han saknar förmåga att klara sig ensam vid målpunkten under den tid föraren parkerar fordonet.”

Tydligare vägledning behövs

Detta skulle kunna tolkas som att domstolen indirekt frångår tanken om att tillämpa ett föräldraansvar. Man skulle dock önska en mycket tydligare linje samt att frågan om föräldraansvarets relevans tydliggörs av en högre insats för att få vägledning hur frågan ska hanteras.

Fram till dess får vi nog leva med att kommunerna tyvärr gör olika bedömningar avseende tillämpning av föräldraansvar på ansökningar om parkeringstillstånd.

Karin Ståhlnacke
VD och jurist
God Juridik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *