Socialstyrelsen utreder allvarliga problem inom assistans för barn

Behövs en lag som skyddar barn med personlig assistans att utnyttjas ekonomiskt av sina föräldrar?
Denna svåra fråga är aktuell sedan barn- och äldreminister Maria Larsson i dagarna gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en analys av eventuella problem.

Uppdraget är att utreda betydelsen av ekonomisk ersättning för personlig assistans för barn upp till 18 år. Hur påverkas barns självständighet?

Analysen ska göras i samråd med Barnombudsmannen, Handisam och brukar- och föräldraorganisationer.

Bakgrunden är att utredningen ”Åtgärder mot fusk och felaktigheter i assistansersättning” uppmärksammat allvarliga problem.

Det har exempelvis hänt att föräldrar har avböjt habilitering och träning för sitt barn, med motivering att man föredragit att ansöka om personlig assistans.
Vidare uppges barn har hållits borta från bland annat skolgång i samband med assistans.

Exemplen är inte många, men utredaren Susanne Billum anser att de fall som upptäckts har varit allvarliga.

I budgeten slog Regeringen fast att det är ytterst allvarligt att vårdnadshavare ”satt egna ekonomiska intressen före barnets intresse av att utvecklas”. Regeringen vill dock inte stifta någon ny lag, än så länge, utan vill ha mer underlag.

Föreningen JAG kritiserar Maria Larssons initiativ:

– Det är knappast så att föräldrar till barn med funktionsnedsättning förvägrar sitt barn nödvändig habilitering eller skolgång för att därigenom få jobba som personlig assistent. I de fall det förekommer föräldrar som inte förmår ta ansvar för sina barns hälsa måste samhället istället stötta barnet och familjen genom fler insatser, inte färre! säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

I januari 2014 ska Socialstyrelsens analys vara klar. På regeringens webbsajt finns mer information om uppdraget till Socialstyrelsen.