Så blir assistans för barn med nya föräldraavdraget 2023

  • Den 1 januari 2023 införs sannolikt ett nytt schablonavdrag för föräldraansvar inom personlig assistans.
  • Det ökar kraftigt möjligheterna för barn att få assistans.
  • Hur kan föräldrar till barn med funktionsnedsättning förbereda sig för lagändringen?

Föräldraavdraget (schablonavdraget) ingår i regeringens proposition ”Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn” (2021/22:214).

Fler barn kommer att få assistans, och fler timmar per vecka

Det blir en rejäl avlastning för landets funkisfamiljer, när fler barn beviljas assistans, i lägre åldrar och dessutom med fler timmar per vecka.

Samtidigt blir assistans för barn mer förutsägbart och rättssäkert.

Antalet barn med assistansersättning genom Försäkringskassan väntas öka med 400.

Assistanstid väntas öka med 11 timmar vid 0–6 år

Ytterligare cirka 4000 barn i åldrarna 0–17 år berörs av lagändringen, eftersom de kan beviljas fler timmar vid nytt beslut.

Regeringen bedömer att barn i åldrarna 0–6 år som har assistansersättning och får ett nytt beslut i genomsnitt får 11 timmar mer per vecka.
För barn 7–12 år väntas ökningen bli 6 timmar per vecka.
För barn 13–17 år väntas ökningen bli 4 timmar per vecka.

LÄS ÄVEN: Jättelyft för personlig assistans i januari 2023

Reglerna för föräldraansvar har varit oklara

Bakgrunden är att Försäkringskassan och kommunerna idag helt saknar riktlinjer för vad som är ”normalt föräldraansvar”, och vad som är extra stöd och alltså bör berättiga till assistans.

Normalt föräldraansvar är det omvårdnadsansvar som alla föräldrar har för sina barn enligt föräldrabalken (den lag som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar). Hur det ska beräknas framgår vare sig av lagar eller rättspraxis. Det finns ett fåtal avgöranden i HFD som gäller föräldraansvaret vid personlig assistans för barn – men tolkningsutrymmet är stort, och besluten blir därför rättsosäkra.

Vilka problem finns med schablonavdraget?

Det nya föräldraavdrag som föreslås i regeringens proposition hyllas som en viktig förbättring. Men det finns också kritik. Assistansbehovet borde egentligen bedömas individuellt, inte med schabloner. Exempelvis IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, anser att inget avdrag på assistansbehovet borde göras alls. Men jämfört med dagens osäkra bedömningar av normalt föräldraansvar tycker IfA att ett förutsägbart schablonavdrag är bättre.

– Det vi har varit mest kritiska till är att man vill göra ett avdrag för tonåringar. Vi anser att det är felaktigt att behöva vara hänvisad till föräldrarna 1 timme per dag när man är mellan 12 och 17 år, säger Sophie Karlsson, IfA.

– I den åldern är barn generellt väldigt självständiga, och särskilt när man kommit i övre tonåren, då tonåringar ibland kanske inte träffar sina föräldrar på flera dagar. Nu blir tonåringar i behov av assistans dygnet runt hänvisade till sina föräldrar en timme per dygn. I det stora hela kanske detta inte medför så stora problem, men vi tycker att det rent principiellt är fel att tonåringar i behov av personlig assistans inte ska ha samma frihet som andra tonåringar. Låt säga en tonåring som vill flytta hemifrån innan 18 år ålder, eller vill åka iväg en vecka med sina kompisar någonstans utan föräldrarna? Det kan inte förväntas att föräldrarna finns i tonåringens närhet 24/7, säger Sophie Karlsson.

Hur ändras schablonavdraget när barnet växer?

Avdraget blir olika stort beroende på hur gammalt barnet är. Föräldrarnas ansvar ska vara mindre ju äldre barnet är.

Från och med 12 års ålder ska inget föräldraavdrag göras för grundläggande behov. Och från 18 års ålder ska inget avdrag göras alls.

Föräldraavdrag ska inte göras för hjälpbehov som rör andning eller måltider i form av sondmatning.

Så stort blir schablonavdraget i olika åldrar

Hur stort blir då föräldraavdragen för olika åldrar? Förslaget är att regeringen får rätt att bestämma föreskrifter om storleken. Fredrik Malmbergs utredning har gjort ett förslag, vilket framgår av tabellen nedan. Utredningen föreslår fyra olika åldersnivåer. Efter 18 års ålder görs inget föräldraavdrag alls, även om personen fortfarande bor hemma med sina föräldrar, eftersom man inte räknas som barn när man fyllt 18 år. Regeringens proposition hänvisar till denna tabell.

Barnets ålder Föräldraavdrag grundläggande behov (tim/dygn) Föräldraavdrag andra personliga behov (tim/dygn) Totalt timmar per dygn Totalt timmar per vecka
0–1 år 12 0 12 84
1–6 år 2,5 0,5 3 21
7–11 år 1 1 2 14
12–17 år 0 1 1 7
18– år Inget avdrag alls från 18 års ålder.

Nivåerna på avdragen kommer inte att skrivas in i lagen är. Det anses bli alltför detaljerat, och passar därför bättre i föreskrifter som regeringen kommer att meddela.

50 procent ökning väntas i kommunerna

Många fler barn kommer också att beviljas kommunalt beslutad personlig assistans. Utredningen uppskattar ökningen till 460 barn, ett rejält lyft jämfört med idag (838 barn hade kommunalt beslutad assistans år 2019).

Utredningen uppskattar också att barn som nybeviljas assistans av kommunen får i genomsnitt 56 timmar assistans per vecka, en bedömning som även regeringen delar.

Detta betyder i sin tur att antalet barn med LSS-insatserna avlösarservice och korttidsvistelse minskar.

Vad bör familjer göra när lagändringen träder i kraft i januari 2023?

– Man ska söka om det beslut som barnet har inte är bra, eller om barnet inte har något beslut alls men behöver personlig assistans, säger Sophie Karlsson.

– Man måste utgå från den befintliga situationen och beslutet. Kanske är det ett bra beslut med inte så stort avdrag. Det blir ju nu lättöverskådligt hur många timmar som kommer att dras av så då kan man också lätt jämföra och se om det skulle kunna leda till ett beslut med fler timmar eller inte.

Hur kan man förbereda sig redan nu?

– Fundera igenom barnets behov, grundläggande och andra personliga behov, allt som barnet behöver hjälp med, inte enbart assistansbehov eftersom avdrag ska göras från barnets totala hjälpbehov. Testa att göra en egen uträkning och se var det verkar landa. Det behövs alltid bra intyg när man ska ansöka, så ha gärna det klart redan vid ansökan, säger Sophie Karlsson.

Hur många barn har personlig assistans idag?

Socialstyrelsens lägesrapport 2020 anger antalet barn och unga 0–22 år med personlig assistans till 5 090 (oktober 2018). Av dessa hade 1 605 kommunalt finansierad personlig assistans enligt LSS och 3 485 statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Barn med assistans
Tabell ur utredningen Stärkt rätt till personlig assistans.

Hur skiljer sig antalet beviljade timmar för barn i olika åldrar idag?

Statistik från Försäkringskassan anger att barn 0–18 år med statlig assistansersättning i genomsnitt har 109 timmar per vecka.

Barn och vuxna har ungefär lika många timmar i grundläggande behov, i genomsnitt mellan 33 och 38 timmar per vecka.

För andra personliga behov beviljas barn färre timmar än vuxna. Antalet timmar för andra behov ökar med stigande ålder.

  • Föräldraansvaret avtar efter hand som barnet blir äldre. Därför beviljas unga 13–19 år mer assistanstid än barn 0–12 år.
  • Barn i åldern 0–12 år beviljas i genomsnitt 51 timmar per vecka för andra personliga behov.
  • Unga i åldern 13–19 år har i genomsnitt 68 timmar per vecka.

Uppgifterna är hämtade från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans.

LÄS ÄVEN: Vilken assistansanordnare är bäst för mig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.