Så blir gruppbostäderna orimligt dyra

DEBATT. Det är idag inte bara i storstäderna som hyresnivåerna för gruppbostäder och servicebostäder blivit så dyra att de som ska bo där har inte råd. Det gäller idag till exempel även små orter som Värmdö och Skurup.

LÄS MER: Vad är LSS-boende?

LSS-propositionen om merkostnader

”En viktig handikappolitisk princip är att en person inte skall ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder. Tanken är att ett omfattande behov av omvårdnad på grund av funktionshinder inte skall medföra en lägre levnadsstandard än den som gäller för personer utan motsvarande behov” (Ur LSS-propositionen 1992/93:159)

”En avgift bör kunna tas ut av huvudmannen för bostad. Avgiften bör avse den enskildes privata bostad. Den enskilde bör däremot inte ha kostnader för gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. De senare bör betraktas som del av den särskilda service och omvårdnad som skall ges i anslutning till bostaden.” (Ur propositionen 1992/93:159)

Observera att med de senare menas både gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Att Högsta förvaltningsdomstolen inte gjort en egen ändring av felbeslut de tog (på grund av sin felaktiga tolkning), har gett kommuner möjlighet att ta betalt för gemensamhetsutrymmen.

Det har gjort mig, och flera andra företrädare för funktionsrättsorganisationer, oerhört upprörda, samt inte minst många i LSS-gruppen fattiga.

Något som också upprör är hur kommunerna tolkar 19 § i LSS. En uppenbar blindhet för denna tydliga text: Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”.

Byggnadsritningar. Foto: Linnea Bengtsson
Vem tar ansvar för att det blir rimliga hyror och avgifter för personer som ingår i LSS-gruppen – och som inte själva kan välja bostad? Foto: Linnea Bengtsson.

Om man, efter att ha betalt nettohyran, inte har några pengar kvar till övriga utgifter, så borde väl ansvariga reagera? Försörjningsstöd (socialbidrag) är inte till för dessa personer och det kan väl knappast ge ett liv som andra med goda levnadsvillkor, som LSS föreskriver.

Nettoinkomsten efter skatt för personer med garanterad sjukersättning 2018 var 7500 kronor per månad, medan minimilönen för personer utan yrkeserfarenhet var mer än dubbelt så hög, 16 300 kronor per månad. Man behöver inte vara expert på ekonomi för att inse att det varken är rimligt eller förenligt med våra lagar.

De gemensamma utrymmena i gruppbostaden fyller en mycket viktig funktion som en social arena som är tillgänglig för alla som bor i gruppbostaden. Här ska de boende kunna umgås med varandra och äta gemensamma måltider om de så önskar. Möjligheten till lättillgängligt och spontant umgänge och gemenskap motverkar den isolering som annars lätt kan uppstå på grund av den nedsatta initiativförmåga som är vanlig hos personer med utvecklingsstörning. Dvs. det är en del omsorgen och inte en någon ”lyx”.

Trots det tar många kommuner nu betalt för gemensamhetsytor – utan att tänka på de beroendes ekonomi.

Rättsutvecklingen för LSS är en katastrof ur flera aspekter, men särskilt när det gäller rättighetslagens ursprungliga syfte med 19 § och ytterst för den enskildes ekonomi.

FUB:s och flera rättsinstansers tolkning av förarbetena till LSS har varit att den enskildes behov av personal och omvårdnad samt tillgång till gemensamma utrymmen inte ska medföra någon extra kostnad. Den funktionshinderpolitiska principen om att den enskilde inte ska merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning ligger till grund för detta. Det framhålls även i förarbetena till LSS.

Rimliga krav för att uppfylla intentionerna i LSS-lagen:

• Ingen tilläggshyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder, särskilt inte då de också är omsorgs- och personalutrymmen.

• Hyra ska räknas som kommunal avgift i förbehållskalkylen, som det ursprungligen var tänkt enligt LSS 19 §. Alla ska ha minst 5775 kronor (förbehållsbelopp 2019) kvar av sin inkomst efter att nettohyra dragits ifrån.

• Taket för hyra i Försäkringskassans bostadstilläggssystem för funktionshindrade ska tas bort. Ersätts av max-yta per person för att korrigera för olikheter i hyresnivåer i Sverige och avsaknad av möjligheter att välja bostad.

• Försäkringskassan ska sluta konfiskera besparingar. FK ska i sin kalkyl räkna inkomst på samma sätt som i självdeklarationen och inte göra märkliga egna tillägg av ”fiktiv” extra inkomst av kapital. Inkomst är inkomst, och det som nu sker med kapital är konfiskering.

En artikel från SR Klartext i april 2016 visar vad löften från ansvarig minister är värd!
Sveriges Radio frågade ansvarig minister Annika Strandhäll om regeringen vill göra någonting för att höja bidragen eller sänka kostnaden för de dyra gruppbostäderna. På båda frågorna svarade hon att regeringen först vill utreda innan de kan bestämma sig: ”Det finns ju naturligtvis all anledning att titta vidare också på den här gruppens utsatthet.”

Annika Strandhäll fick också frågan om de dyra gruppbostäderna, och hon svarade att det behövs en utredning innan regeringen kan bestämma sig: ”Nu håller vi på att ta fram direktiv till en ny LSS-utredning, då kanske det finns anledning till att också titta på det förslaget.”

Annika Strandhäll. Foto: Linnea Bengtsson
Annika Strandhäll. Foto: Linnea Bengtsson

Observera den intervjun var för snart 3 år sedan! I verkligheten utreddes aldrig LSS-gruppens ekonomiska villkor i LSS-utredningen, trots påpekande från FUB.

Orsaken till att just byggkostnader har rusat betydligt mer än andra kostnader, dvs. vanlig inflation, är dels stor efterfrågan, dels att byggprojekten delas upp mellan ett stort antal entreprenörer där varje ska ha en betydande vinst på sin del av projektet. Alla i byggkedjan vill ha ut maximal vinst. Och ni som är matematiker och kan påläggskalkyler inser att slutprodukten med den matematiken blir orimligt dyr.

När jag säger ”alla i kedjan” inbegriper det kommunerna själva då de säljer sin mark orimligt dyrt, till s.k. marknadspris vid brist. Jag läste nyligen att markpriset stod för 25 procent av slutpriset för en nybyggd lägenhet.

Med detta vill jag nu påpeka att kommunerna är, med felaktiga kalkyler, högst ansvariga för att hyrorna i en gruppbostad blir orimligt dyra! Byggpriserna har visserligen nästan fördubblats under 2000-talet. Markpriserna har minst tredubblats. Detta har påverkat hyrorna i alla bostäder men kanske gruppbostäder mest.

  • En gruppbostad kräver mer mark per kvm boyta per definition.
  • En gruppbostad har per definition mer personal och därmed mer personalyta.
  • En gruppbostad skall per definition ha gemensamma sociala ytor, dels för att de som bor där ofta har problem just med umgänge och behöver träna hemma, dels för att möjligheter till egna externa fritidsaktiviteter begränsas av för lite personal.
  • En gruppbostad måste alltid vara handikappanpassad enligt byggnormer.

Enligt LSS ska den enskilde inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning! Just detta tydliga budskap i lagen struntar kommunerna i när de sätter hyror på gruppbostäder.

I stället letar de kryphål för att kunna ta så hög hyra som möjligt.

* De tar ”marknadspris” på sin, ofta gratis, egna mark.
* De tar, utan eftertanke, betalt för handikappanpassningen av bostaden.
* De tar numera, genom märklig tolkning av lagtexten, ofta bra betalt för gemensamhetsytor, till och med för vissa personalutrymmen.

En stor del av den höga hyran på gruppbostäder är i verkligheten merkostnader som kommunen felaktigt belastar den enskilde med. Med en korrekt kommunal kalkyl skulle hyrorna på gruppbostäder vara betydligt lägre. Kommunen får enligt lagen som mest bara ta ut självkostnad. Och i LSS 19 § står också att ”kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”.

Lösningen är enkel; kommunen bygger själv på egen tomt! Ta bort alla vinstpålägg i byggkedjan då de inte ska belasta den enskilde. Då har vi kommunens självkostnad.

Harald Strand
Ordförande för Riksförbundet FUB

Byggarbetsplats. Foto: Linnea Bengtsson
Byggarbetsplats. Foto: Linnea Bengtsson

Mera fakta om påläggskalkyl

Orsaken till att just byggkostnader har rusat betydligt mer än andra kostnader är dels stor efterfrågan, dels att byggprojekten delas upp mellan ett stort antal entreprenörer där var och en ska ha en betydande vinst på sin del av projektet.

Alla i byggkedjan vill ha ut maximal vinst. Och ni som är matematiker och kan påläggskalkyler inser att slutprodukten med den matematiken blir orimligt dyr.

Processen består av 10 moment som för enkelheten skull är lika stora och kostar lika mycket. Varje moment i mitt exempel kostar 100 någonting (kronor, tusen, miljoners, eller vad ni tycker är lämpligt). Vinstpåslaget är 20 procent som ju är vanligt.

Alternativ 1:
En entreprenör gör alla moment i processen

Om en entreprenör gör alla moment blir kalkylen:
10 ggr 100 ger 1000 plus 20 % ger slutpris 1200. Vinstpåslag totalt 200.

Alternativ 2:
Varje moment görs av olika entreprenörer

Entreprenör 1: 100 plus 20 % ger 120
Entreprenör 2: Köper in från entreprenör 1. Kalkylen blir 120 plus 100(eget jobb) ger 220 plus 20 % vinstpålägg ger 264
Entreprenör 3: Kalkyl 264 plus 100 plus 20 % ger 437
Entreprenör 4: Kalkyl 437 plus 100 plus 20 % ger 524
Entreprenör 5: Kalkyl 524 plus 100 plus 20 % ger 749
Entreprenör 6: Kalkyl 749 plus 100 plus 20 % ger 1019
Entreprenör 7: Kalkyl 1019 plus 100 plus 20 % ger 1343
Entreprenör 8: Kalkyl 1343 plus 100 plus 20 % ger 1732
Entreprenör 9: Kalkyl 1732 plus 100 plus 20 % ger 2198
Entreprenör 10: Kalkyl 2198 plus 100 plus 20 % ger 2758

Som ni ser har 1200 blivit 2758, dvs. en fördyring på 230 procent. Allt över 1000 är vinstpåslag, vilket ger ett vinstpåslag på totalt 1758 dvs. 176 procent i stället för 20 procent!

Byt till exempel ut mot ett byggprojekt där varje moment kostar 2 miljoner. Då är slutresultatets inte 20 miljoner med vinstpåslag (20 %) 4 miljoner ger totalt 24 miljoner, utan slutresultat blir 55 miljoner varav total vinst är 25 miljoner!

Vi kan väl konstatera med detta exempel att vi med det överdrivna upphandlandet och att alla ska vara små bolag själva skapat oss problem!

Naturligtvis borde kommunerna i byggandet av gruppbostäder och servicebostäder använda alternativ 1 och då utan vinstpåslag!

[elementor-template id=”15238″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *