SKR: Vi måste diskutera intressekonflikter kring gode män

Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill ändra lagen så att god man, som huvudregel, inte samtidigt kan vara personlig assistent för den enskilde.
– Vi har skrivit till regeringen om detta flera gånger, men problemen har aktualiserats på senare tid, säger Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR.

LÄS ÄVEN:
Regeringen överväger utredning som kraftigt kan begränsa assistans
”Rätta till behovsbedömningarna så kan vi stoppa skurkarna”

Allt fler frågor om intressemotsättningar

Den senaste framstöten gjorde SKR med en skrivelse till regeringen i februari 2022. SKR skrev då att socialnämnder och överförmyndare ”påtalat stora problem med intressemotsättningar då vuxna personer har en och samma person som både personlig assistent och god man/förvaltare”.

Om en förälder har båda dessa uppdrag blir svårigheterna än värre, menar SKR.

Hittills har inte några lagändringar skett.

Varför har frågan aktualiserats nu?
– Jag jobbar med ställföreträdarfrågor, och vi har sett att det förekommer jäv och intressekonflikter kopplat till god man även har andra roller, exempelvis som personlig assistent.

Har det ökat?
– Frågorna till vår juridiska avdelning ökar på området, och vi har fått fler avgöranden i domstol. Det kan bero antingen på att problemen har ökat, eller att det blivit ett ökat fokus.

”Ett slutet system där ingen kan slå larm”

Vad säger du om anhörigas och funktionsrättsorganisationers invändningar mot att begränsa möjligheten att vara god man och assistent?
– Jag har inte förstått argumenten riktigt. Det var därför vi hade ett möte med organisationen JAG sommaren 2022, och vi väntar fortfarande på en uppföljning. De skulle titta på vilka problem som finns och hur de eventuellt kan komma med idéer om hur vi kan lösa frågan.

– Det verkar som att vi pratar om olika saker. Det finns ingen hos oss som påstått att inte anhöriga är viktiga. Det är ganska vanligt att anhöriga är personliga assistenter eller gode män. Det är när man har flera roller som det har blivit intressekonflikter.

– Det vi sett som problem är om den enskilde inte själv kan slå larm om något inte fungerar, och ställföreträdaren samtidigt har egna intressen i assistansen. Då kan det bli ett slutet system, där ingen står på den enskildes sida och bara har den enskildes fokus.

Dags för ny utredning?

SKR:s förslag är att inte tillåta dubbla roller, men går det inte att lösa på andra sätt än med förbud?
– Vi tycker för det första att man ska titta på frågan för att få till en lösning som är bäst för den enskilde, och det är därför som jag vill träffa JAG för att förstå argumenten eller vad som går att lösa.

Socialstyrelsens tittade på frågan 2014 och drog slutsatsen att det inte var lämpligt att begränsa de anhörigas möjligheter. Vad tänker du om det?
– I vår skrivelse till regeringen tar vi upp både Socialstyrelsens rapport och annat material. Några säger att det går att förena rollerna, några säger att det inte går. Vi skriver att det finns både för och emot, och att vi därför behöver titta på det. Vi har också fått några rättsfall i år som är tydliga kring ställföreträdare och intressekonflikter.

LÄS ÄVEN: Vad sa Socialstyrelsen i analysen 2014?

Din förhoppning nu är att regeringen tillsätter en utredning?
– Om det ska ske en lagändring krävs en utredning, men vi vill framförallt lyfta problematiken för regeringen. Vi ser att enskilda inte alltid får rätt insatser, för att den som är ställföreträdare och personlig assistent har satt sitt eget intresse före den enskildes.

Oklart hur vanligt det är

Hur vanligt är problemet att det blir ett sådant ”slutet system”?
– Jag har ingen statistik, för det går inte att se vilka som är personliga assistenter matchat med ställföreträdare på ett enkelt sätt.

– Däremot har vi alltför många ärenden där det finns intressekonflikter och jäv, och det drabbar den enskilde. I år har vi haft två prövningar i högre instans där man sagt att det inte varit förenligt för en person att vara ställföreträdare och personlig assistent, och ibland hyresvärd och andra saker, säger Kalle Larsson.

SKR:s förslag till regeringen

Redan idag finns det regleringar i föräldrabalken om intressekonflikt och jäv, bland annat i 12 kap. 8 § och 11 kap. 2 § FB.

Så här sammanfattar SKR förslagen i skrivelsen till regeringen:

  • Ändringar i föräldrabalken (FB) där innebörden ska vara att en person som är anställd som personlig assistent eller av annat skäl kan hamna i en intressekonflikt med den assistansberättigade, som huvudregel inte kan förordnas till god man/förvaltare för en enskild.
  • Begreppet ”ersättningar” bör läggas till i den katalog av uppgifter som såväl föräldrar som förordnade ställföreträdare ska redovisa till överförmyndaren årligen (13 kap. 14-15 §§, 14 kap. 15 § och 14 kap. 18 § FB).
  • Lagregleringarna att driva rörelse enligt 13 kap. 13 § respektive 14 kap. 14 § FB bör breddas till att omfatta även situationer där den enskilde har anställda.
  • Bestämmelsen om vilka överförmyndaren får begära upplysningar av enligt 16 kap. 10 § FB bör breddas till att omfatta även privata utförare av personlig assistans, hemtjänst, sjukvård med mera.