Var femte skolelev: Jag har en funktionsnedsättning

Var femte elev anser att de har en funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem.
Den överraskande höga siffran framgår av en ny rapport från Folkhälsomyndigheten, som för första gången någonsin har frågat skolbarn om de har en funktionsnedsättning.

Av rapporten framgår också att det blir allt vanligare att eleverna tar medicin mot sin sjukdom eller på grund av sin funktionsnedsättning efter hand som de blir äldre.

Även skolgången påverkas mer och mer efterhand som eleverna blir äldre.

Folkhälsomyndigheten skriver att barn och unga med funktionsnedsättning upplever mindre trivsel i skolan och är utsatta för mobbning i högre grad än andra barn. Detta gäller särskilt barn med måttliga eller svåra funktionsnedsättningar och barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Myndigheten hänvisar till en nyligen publicerad studie baserad på svenska data som uppges visa att det finns ett samband mellan funktionsnedsättning och nedsatt allmänt välbefinnande liksom förekomst av psykosomatiska besvär.

Barn och unga med adhd har ofta större sociala, emotionella och psykologiska svårigheter, medan unga med talsvårigheter och epilepsi ofta känner sig dåligt bemötta av kamrater och vuxna på grund av sin funktionsnedsättning, heter det i rapporten.

De flesta av de berörda eleverna tar någon medicin för sitt hälsoproblem. Det gäller mer än varannan 11-åring och cirka 65 procent av 13- och 15-åringarna.

I skolan leder hälsoproblemen ofta till sämre närvaro. Cirka 26 procent av de 11-åriga flickorna och pojkarna uppger att deras skolnärvaro och deltagande påverkas. Bland 13- och 15-åringar är andelen runt 40 procent bland flickorna och 32 procent respektive 38 procent bland pojkarna.

 

Diagram

 

Diagram