Hur tillgängliga är olika datorer för elever i behov av särskilt stöd?

Hur ser tillgängligheten för elever i behov av särskilt stöd ut med olika datorer? En del av svaret finns i en ny analys av de olika datorsystems tillgänglighet som tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I den nya rapporten försöker myndigheten kartlägga tillgänglighetsfrågorna för datorsystem som WindowsXP, Windows Vista, Mac OS X och Ubuntu/Linux.
Man har också undersökt om det går att använda alternativa verktyg till datorerna.

En genomgång av ordbehandlingsprogrammen Word och OpenOffice visar att de erbjuder i stort sett likvärdiga möjligheter till anpassningar.

När det gäller de olika operativsystemen är den grundläggande tillgängligheten i stort sett likvärdig, enligt rapporten.
– Fristående produkter för olika stödjande och kompenserande funktioner finns främst bundet till Windows. För Mac OS X finns ett fåtal produkter av hög kvalitet, dock är de något svårtillgängliga eftersom de, med något undantag, inte aktivt marknadsförs i Sverige. En förbättring har skett det senaste året då det nu finns ett bra stöd för hantering av syntetiskt tal genom extern programvara.
– För Ubuntu/Linux saknas i stort sett tilläggsfunktioner och produkter i dag. Framför allt saknas lämpliga anpassningar för behov hos användare med olika slag av läs- och skrivsvårigheter.

Rapporten är en uppdatering av en äldre kartläggning. Och myndigheten räknar med att kommer att fortsätta att förändra förutsättningarna.
– Utvecklingen går snabbt. Vår förhoppning är att skolor och kommuner både undersöker behovet av alternativa verktyg hos elever, samt förvissar sig om att dessa alternativa verktyg är möjliga att använda i den digitala miljö man tänker bygga upp, skriver SPSM i rapporten.

Här finns rapporten http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-konsekvenser-kring-funktionsnedsattning/IT-och-larande/Tillganglighet/Datormiljo/

Läs även ”Därför bör varje skolelev ha en bärbar dator”
http://www.foraldrakraft.se/skola/darfor-behover-varje-elev-en-barbar-dator.html