IVO förbjuder anrikt barnboende i Järna

IVO har dragit in tillståndet för Stiftelsen Mora Park i Järna att bedriva verksamheten Mora Strand, ett LSS-boende för barn.
Beslutet togs den 27 april och gäller med omedelbar verkan.

LÄS ÄVEN: IVO stoppar Nytidas planerade LSS-boende för barn

Stoppas utan föreläggande

Inspektionen för vård och omsorg motiverar beslutet med att det finns allvarliga missförhållanden som innebär fara för barnens hälsa och personliga säkerhet.

Man anser att problemen är så allvarliga att tillståndet dras in utan föregående föreläggande.

Tillståndet omfattar fyra platser. Målgruppen är barn och ungdomar 5–18 år med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS.

LÄS ÄVEN: Hur är det att bo på LSS-boende?

Flera anmälningar för två år sedan

IVO fick upp ögonen för problem på LSS-boendet 2021 efter flera anmälningar gällande omvårdnaden av ett ett femårigt barn och brister i personalens kompetens. Enligt anmälningarna hade barn varit våldsamma mot varandra vid flera tillfällen.

IVO redovisar även denna allvarliga händelse:

”En anmälan handlar om bristande tillsyn av ett femårigt barn i samband med ett sjukhusbesök. Sjukvårdspersonalen bevittnade att medföljande personal hade ett omdömeslöst bemötande och rökte e-cigarett framför barnet i sjukhusets lokaler. Hälso- och sjukvårdspersonalen ville inte skicka tillbaka barnet till boendet på grund av att hen hade rivmärken på halsen samt röda märken på magen. Barnets medföljande personal tog beslutet att avvika med barnet från sjukhuset. Barnet hade då en ven kateter kvar i armen och inga kläder på underkroppen trots att det var minusgrader ute.”

IVO har också fått information om att ”ett åttaårigt barn brottats ned och fått kraftfulla slag i ansiktet av ett annat äldre barn i oktober 2022. Av utredning framgår att liknande incidenter skett tidigare där slag, bitande och kränkande ord förekommit mellan barnen. IVO ser mycket allvarligt på att denna typ av incidenter, där det förekommer våld mellan barn, är återkommande i verksamheten.”

Barnboendet kritiserades i december 2021

I december 2021 pekade IVO på allvarliga brister. Det handlade om att personalen hade bristande bemötande gentemot barnen vilket hade lett till allvarliga incidenter. IVO påpekade då också att det förelåg ”risker för barnens hälsa och personliga säkerhet, att de boendes behov inte var kartlagda inför inflyttning, att personalens kompetens, boendemiljö och bemanning inte motsvarade de boendes behov”.

Peder Carlsson, IVO. Foto: Linnea Bengtsson.
IVO:s avdelningschef Peder Carlsson fattade beslutet om att återkalla Stiftelsen Mora Parks tillstånd. Foto: Linnea Bengtsson.

Personalen saknar utbildning och erfarenhet

I beslutet i april 2023 skriver IVO att man bedömer att verksamheten inte har den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och god omvårdnad ska kunna ges:

”Personalen har inte tillräcklig kompetens för att bemöta och hantera barn med utmanande beteende, vilket lett till allvarliga incidenter där barn vid upprepande tillfällen farit illa. IVO noterar, efter att tagit del av verksamhetens personalförteckning från augusti 2022, att majoriteten av personalen saknar gymnasieutbildning och flertalet saknar erfarenhet från liknande arbete vid anställningen.”

IVO kritiserar stiftelsen för att inte ha agerat tillräckligt för att undanröja bristerna:

”Det är allvarligt och oroväckande att de rapporterade avvikelserna visar att barnen har utsatts för upprepat våld samt varit i andra riskfyllda situationer utan att det framgår vilka åtgärder som vidtagits för att undanröja bristerna. Att huvudmannen inte tillser att åtgärder vidtagits trots att barnen gång på gång utsätts för riskfyllda situationer anser IVO är förenligt med fara för barnens liv, hälsa och personliga säkerhet.”

”IVO ser allvarligt på att de vidtagna åtgärderna som redovisats i huvudmannens lex Sarahutredningar inte har kunnat förhindra att liknande missförhållanden ska inträffa igen. Det innebär att det har inträffat flera allvarliga händelser som medfört stora risker för barnens trygghet och säkerhet under minst två års tid.”

Styrelsens ordförande: Vi har inte lyckats

Mora Parks styrelseordförande Rasmus Thomsen kommenterar IVO:s beslut så här i ett mejl:

”Vi har arbetat med långsiktiga kvalitetsförbättrande åtgärder. Men har tyvärr inte kommit i mål på alla delar i huset Mora Strand och valde därför att själva begära tillståndet vilande efter incidenten på sjukhuset. IVO har inte ansett att det var en tillräcklig åtgärd och drog in tillståndet i huset. Vi avvecklar nu huset i samarbete med de berörda hemkommunerna så att det blir en så bra övergång som möjligt för barnen.”

70 år gammal antroposofisk verksamhet

På stiftelsens webbsida morapark.se beskrivs verksamheten så här:

”Det började för över 70 år sedan. Vi grundade en antroposofiskt inspirerad verksamhet för barn och ungdomar i det natursköna Järna. Verksamheten startades med tanken om att alla barn och unga skulle få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi tror nämligen, att barnen utvecklas bäst ett litet sammanhang. Där tillvaron skräddarsys och anpassas efter varje enskilt barn. Oavsett var barnen kom ifrån. Hur de betedde sig. På Mora Park skulle alla barn duga som de är. Mycket har hänt på 70 år. Vi har växt och mognat. Idag bedriver vi LSS-verksamheter med 9:8-tillstånd, förskola, grundskola, särskola och fritidsverksamhet, i Järna och Hölö. En sak kommer aldrig att förändras. Vårt arbete med att möta barn på deras villkor. Det är lika viktigt idag som den dagen allt startade.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *