”Kommunernas försök att urholka LSS kan bli förödande”

Riksförbundet FUB går till storms mot Sveriges Kommuner och Regioners krisförslag om ändringar av LSS och socialtjänstlagen. Förbundet beskriver SKR:s förslag som allvarliga försämringar som kan få förödande konsekvenser. Även organisationen STIL betecknar förslagen som ”fullständigt oacceptabla”.

”SKR vill att LSS och Socialtjänstlagen ska få en ny paragraf som säger att kommunen kan prioritera vem som får stöd. FUB ifrågasätter starkt SKR:s resonemang. De som har LSS-insatser har redan bedömts tillhöra en grupp med stora behov”, skriver representanter för FUB i en kommentar idag.

”Helt i strid med LSS intentioner”

”Redan nu finns en oroande tendens i vissa kommuner att samla LSS- och SoL-verksamheter, t.ex. en gruppbostad, daglig verksamhet och äldrebostäder i en form av omsorgsgetton, med liknande motivering, att personalens kompetens ska användas på rätt sätt och att resurserna ska användas på bästa sätt.”

FUB menar att en sådan ändring av LSS skulle ”användas långt efter den pågående pandemin är över för att motivera prioriteringar som är helt i strid med intentionerna i LSS”.

SKR vill upphäva gynnande beslut

SKR:s förslag om att kommunerna ska kunna ändra ”gynnande beslut” och om att göra undantag från IVO:s tillståndsplikt avvisas också av FUB:

”Det vore helt fel väg att gå. En bättre lösning vore extra medel till IVO för snabbehandling av nya tillståndsansökningar. Kommunernas verksamhet kan inte försättas i ett sådant undantagstillstånd att rutiner inte följs och tillsyn inte genomförs och IVO:s uppdrag får inte begränsas.”

Om gynnande beslut kan upphävas kommer det att leda till sämre förutsebarhet och minskad rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättningar, anser FUB.

Förbundet befarar att personer med funktionsnedsättningar kan komma att samlas på en och samma plats på grund av personalbrist hos kommunerna, vilket i så fall kan innebära ökad risk för att smittas av coronaviruset.

Förödande konsekvenser för enskilda

Många olika insatser och många personer kan drabbas av försämringar om kommunerna får igenom sina förslag, menar FUB:

”Beslut om personlig assistans och bostad med särskild service enligt LSS baseras på individuella behovsbedömningar. Det kommer att få förödande konsekvenser för de enskilda om dessa behov åsidosätt på grund av brister i verksamheterna.”

Rätt att bo kvar hemma

FUB håller med SKR om att verksamheter tillfälligt kan behöva stängas på grund av smittrisk. Det gäller till exempel daglig verksamhet – men däremot får LSS-bostäder inte stängas, anser FUB.

”Det får inte förekomma att bostad med särskild service enligt LSS stängs ner med hänvisning till risk för smitta. Folkhälsomyndigheten uppmanar oss alla att stanna hemma i stor utsträckning, varför skulle det vara annorlunda för personer med funktionsnedsättningar?” skriver FUB.

FUB anser att personer med intellektuell funktionsnedsättning som får lindriga symptom av covid-19 ”ska bo kvar i sin lägenhet och få omvårdnad av LSS-bostadens personal. För att förhindra att personalen smittas, måste de ovillkorligen ha tillgång till samma skyddsutrustning som sjukvårdspersonalen har”.

Besöksförbud är ”oacceptabelt”

Förbundet vill också förtydliga att kommuner inte har rätt att införa besöksförbud på LSS-boenden.

”Att likställa gruppbostäders gemensamma utrymmen med institutioner, för att kunna besluta om besöksförbud, är att ta ett stort – och helt oacceptabelt – steg bakåt när det gäller hur samhället ser på människor med intellektuell funktionsnedsättning”, skriver FUB.

STIL: Oacceptabelt

Även STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige – upprörs över krisförslagen från kommunernas organisation.

”Det är fullständigt oacceptabelt att SKR vill kunna ändra gynnande beslut och till exempel kunna bestämma att en person som behöver personlig assistans istället ska kunna flytta till ett boende”, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL, i uttalande.

”I kristider prövas ett samhälle och då får vi inte börja tumma på mänskliga rättigheter. Rätten att inte tvingas in på institution är helt central i modern funktionshinderpolitik. Alla samhällsaktörer är pressade nu – och just därför är det extra viktigt att samhället står stadigt på sitt demokratiska fundament”, säger Jonas Franksson.

Så här beskriver SKR sina krav

Ladda ned SKR:s skrivelse till regeringen med kraven på regeländringar

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *