Myndigheternas höga krav gör assistansanvändare beroende av bolagens jurister

Reglerna för personlig assistans är så krångliga att kvaliteten har hamnat i bakgrunden. Många användare pressas att välja just de assistansbolag som har bäst koll på juridiken. Detta gör det också svårt att byta anordnare, om man inte är nöjd med kvaliteten på assistansen.

Juridik viktigare än kvalitet

Det är en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet som varnar för att kvaliteten kommer i bakgrunden när användare av personlig assistans väljer mellan olika privata utförare. Förklaringen är att användarna är pressade av krångliga regelverk och höga krav från myndigheterna.

– Regelverket för personlig assistans är så krångligt att den aktör som erbjuder juridisk hjälp får en konkurrensfördel, säger avhandlingens författare Robin Bankel.

KOMMENTAR: Christian Källström om assistansanvändares beroende av bolagens jurister

LÄS ÄVEN: Hur hittar jag rätt personlig assistans för mig?

Höga krav på föräldrar till barn med assistans

Robin Bankel har gjort intervjuer med 29 assistansanvändare eller, framförallt, föräldrar till barn med personlig assistans.

Intervjusvaren visade att det ställs höga krav på att ha koll på rätt information, att kunna redogöra för behovet av assistans och att överklaga ett eventuellt beslut om avslag.

Användare blir beroende – kan inte byta anordnare

Intervjuerna visade också att många användare kände sig så beroende av anordnarens juridiska expertis att det var svårt att byta anordnare, även om man var missnöjd med kvaliteten.

− När intervjuerna genomfördes omprövade myndigheterna rätten till personlig assistans vartannat år. Nu sker omprövningar vid ändrade förhållanden, till exempel när assistansberättigade barn påbörjar eller avslutar sin utbildning. Detta gör att brukaren blir beroende av utförarens stöd i processen, säger Robin Bankell.

– I nästan alla fall ställer de företag som gett stöd vid ansökan villkor om att välja dem om ansökan beviljas och i enskilda fall även stanna kvar under flera års tid.

LÄS ÄVEN: Vågar du söka personlig assistans?

Marknaden för assistans fungerar inte

Robin Bankel slår fast att kvalitén på den personliga assistansen kommit i bakgrunden. Marknadsanpassningen inte fungerar som det var tänkt.

Allmän rättshjälp kan lösa problemen

Vad kan man då göra för att brukarnas behov och assistansens kvalitet ska komma i fokus? Någon form av rättshjälp behövs.

− Ett alternativ är möjligheten till ett offentligt finansierat biträde under handläggningsprocessen. Det skulle kunna hjälpa den som inte har förmåga att försvara sina intressen och samtidigt underminera juridiskt stöd som en konkurrensfaktor, säger Robin Bankel.

LÄS ÄVEN: Rättshjälp i LSS, omedelbart!

Statligt huvudmannaskap kan minska pressen

Ett samlat statligt huvudmannaskap, vilket just nu på regeringens uppdrag utreds av Lars Lööw, skulle också kunna ha en positiv effekt.

− Ett statligt huvudmannaskap kan göra kommuner mer benägna att informera om rätten till assistans och ge mer stöd än vad de gör i nuläget, säger Robin Bankel.