Vilken assistansanordnare är bäst för mig?

Hur vet jag om assistansanordnaren är seriös? Hur kan jag jämföra assistansbolag och andra anordnare? Vilka krav bör jag ställa?

HejaOlika bad Sophie Karlsson tipsa om hur man på bästa sätt väljer utförare av personlig assistans. Sophie Karlsson är ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade. IfA är en förening för personer med behov av personlig assistans och bildades i mars 1994, samma år som LSS blev verklighet. IfA har cirka 700 medlemmar.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Vilka assistansanordnare har tillstånd av IVO?

I tabellen nedan finns alla assistansanordnare som är aktiva, enligt IVO 7 september 2022. Du kan söka i sökfält både över och under tabellen. Sortera kolumnerna genom att klicka på kolumnrubrikerna.

wdt_ID Namn på verksamhet Status verksamh et Postort verksamhet Kommun tillsynsobjekt
1 035 Vård & Omsorg AB Aktiv Halmstad Halmstads kommun
2 1:a Assistanskompaniet Aktiv Sollentuna Sollentuna kommun
3 1:a L.I.F Omsorg AB Aktiv Malmköping Flens kommun
4 2U Assistans AB Aktiv Örebro Örebro kommun
5 4 you personlig assistans i Värmland AB Aktiv Karlskoga Karlskoga kommun
6 4 You redovisning/assistans i Jönköping AB Aktiv Jönköping Jönköpings kommun
7 A.R Real vård och omsorg AB Aktiv Uppsala Uppsala kommun
8 AAA Flerspråkig Assistans Care Aktiv Huddinge Huddinge kommun
9 A-Assistans Leimir AB (personlig assistans) Aktiv Hudiksvall Hudiksvalls kommun
10 Adela Omsorg AB (personlig assistans) Aktiv Solna Solna stad
Namn på verksamhet Status verksamh et Postort verksamhet Kommun tillsynsobjekt

Läs mer om vilka assistansanordnare som har tillstånd, och vilka som har förlorat sina tillstånd:
IVO har återkallat 73 tillstånd för personlig assistans

Hur vet jag om assistansanordnaren är seriös?

Börja med att kontrollera att assistansanordnaren har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet. Tanken med tillståndskrav från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är att seriös verksamhet ska säkras.

Men det räcker inte med tillstånd från IVO. Innan du gör ditt val rekommenderar vi att du ställer frågor om verksamheten till assistansanordnaren, då kan IfA:s frågeguide vara till hjälp.

Dessutom bör du alltid träffa assistansanordnaren, i ett eller flera möten, för att gå igenom deras upplägg och för att se om det verkar stämma överens med hur du vill att den personliga assistans ska vara. Du bör ta upp sådant som avtal, genomförandeplan, arbetsbeskrivning, kommunikation mellan dig och assistansanordnaren, samt rekrytering och vikarieanskaffning, och hur ditt självbestämmande tas tillvara.

På IfA tycker vi att det är viktigt att du som har personlig assistans också god kunskap om vad de rättigheter och skyldigheter som personlig assistans innebär. Om du har kunskap om detta så kan du också lättare avgöra om en assistansanordnare verkar seriös eller inte.

Sophie Karlsson. Foto: Malin Näslund
Sophie Karlsson. Foto: Malin Näslund.

 

Hur kan jag jämföra olika assistansanordnare?

Det är mycket svårt att objektivt jämföra assistansanordnare, eftersom det beror på assistansanvändarens subjektiva önskemål för sin personliga assistans.

Därför är det bra att det finns en mångfald av assistansanordnare som kan uppfylla de olika önskemål som en väl anordnad personlig assistans har.

IfA har ett nätverk för assistansanordnare och IfA har satt upp villkor som vi anser att en seriös assistansverksamhet ska arbeta efter. Villkoren kan också hjälpa för dig som är assistansanvändare att få en uppfattning om krav som assistansanordnare ska eller bör leva upp till.

LÄS ÄVEN: Så blir assistans för barn med nya föräldraavdraget 2023

 

Vilka krav bör jag ställa på assistansanordnare?

IfAs frågeguide och de krav som finns i IfAs villkor (länk för nedladdning av pdf) visar att det finns mycket som assistansanordnaren ska leva upp till.

För dig som assistansanvändare är det viktigt att hitta en anordnare som motsvarar dina krav. Det är också viktigt att du vet vilka krav som du kan och får ställa.

Avtal och genomförandeplan

Du bör ställa krav om ett begripligt avtal och en tydlig genomförandeplan till att börja med. Det är grunden till en fungerande personlig assistans och där ska assistansanvändarens inflytande och självbestämmande säkras upp. Assistansanvändaren ska ha möjlighet att välja vem, vad, när, hur och på vilket sätt den personliga assistansen ska utföras. Assistansomkostnader och utbildning är också viktiga delar.

Budget och ekonomisk insyn

Det är inte alla assistansanvändare som vill veta alla detaljer om ekonomin och där finns möjlighet att komma överens med assistansanordnaren i vilken utsträckning man ska ha information och insyn. Vi på IfA brukar rekommendera att assistansanvändaren och assistansanordnaren gör en budget för den personliga assistansen så att var och en är införstådd med hur assistansersättningen fördelas och används.

Viktigast är att samarbetet fungerar och att förväntningarna på varandra infrias, så att den personliga assistansen fungerar.

LÄS ÄVEN: Sprickorna som hotar den personliga assistansen 2023

 

Ska jag välja en anordnare som erbjuder juridisk rådgivning?

Det finns inget krav att en assistansanordnare ska kunna ge juridisk rådgivning eller tillhandahålla juridisk hjälp. Tanken är faktiskt att myndigheterna ska kunna ge dig hjälp att få det som du behöver, men många upplever att det är svårt att känna tillit till Försäkringskassan eller kommunen som har beslutanderätten. (LÄS ÄVEN: Kraven på juridisk hjälp bara ökar)

Inom assistansersättningen är inga pengar beräknade att finansiera juridisk rådgivning, och i uppdraget att anordna personlig assistans krävs inte att assistansanordnaren bistår vid ansökan om personlig assistans eller överklagan av något slag.

Att de flesta assistansanordnare bistår sina kunder/medlemmar juridiskt är en följd av att lagstiftningen och tolkningen av lagen blivit allt svårare att förstå för en lekman. Den som behöver personlig assistans har ofta väldigt svårt att förstå vad och hur man ska bete sig för att få del av rättigheten. Tillämpningen har idag blivit så fragmentarisk att det är svårt att exakt veta hur rätten till personlig assistans bedöms.

Om assistansanordnaren kan erbjuda juridisk rådgivning innebär det att användaren privat inte behöver lägga ut ekonomiska medel för att kunna hävda sin rätt. Men det innebär också att assistansanvändare riskerar att bli beroende av assistansanordnaren.

 

Vad ska avtalet med assistansanordnaren innehålla?

Det viktigaste är att du vet vad som står i avtalet, och att du accepterar det. Ett avtal bygger på anbud och accept, det vill säga att de villkor som uppställs i avtalet accepteras av parterna som ingår avtalet.

I IfAs Vägledningsbok har vi tagit fram ett förslag till avtal som följer de krav som bör ställas på ett avtal för personlig assistans idag. Vägledningsboken uppdateras årligen så att det är ett aktuellt avtal som parterna kan känna sig trygga med. Avtalet täcker in de stora ansvarsområdena som ekonomin, vad som ingår i anordnarens skyldighet samt vad som faller på assistansanvändaren.

Det är viktigt att assistansanvändaren förstår allt som står i avtalet, att det inte är för komplicerat och att det följer det som lagen säger. Vid vissa förändringar i lagen krävs det att samtliga avtal uppdateras. Ett exempel på att alla avtal behövde förändras var när äganderätten till assistansersättningen ändrades år 2008.

Av avtalet ska det alltid framgå hur avtalet kan sägas upp, och IfA rekommenderar en uppsägningstid på max 3 månader och att ett avtal inte ska ha någon särskild bindningstid. Om assistansanvändaren inte är nöjd med de tjänster som en assistansanordnare erbjuder så ska det gå att byta assistansanordnare relativt smidigt.

 

Hur förebygger jag tvister med assistansanordnaren?

Det problem som vi på IfA mest får höra om är att användaren och anordnaren är oense om ekonomin kring assistansen. Det kan handla om assistansomkostnader eller andra kostnader.

Det kan också handla om möjligheter att skicka sina personliga assistenter på en utbildning eller att själv som assistansanvändare få ta del av utbildning inom personlig assistans. Det händer också att assistansanvändaren upplever begränsningar i självbestämmandet och känner sig styrd av assistansanordnaren.

Vi rekommenderar alla att ta dessa diskussioner innan avtal skrivs, för att minska riskerna för besvärliga tvister när en väl har börjat arbeta tillsammans. Idag dyker det inte upp så många överraskande moment inom den personliga assistansen utan snarare varianter av problem som vi tidigare stött på. Det borde därför finnas möjligheter att diskutera förväntningar och absoluta krav i förväg vilket möjliggör att parterna vid en eventuell tvist oftast kan prata sig igenom den och gå stärkt därifrån.

 

Hur kan jag lösa konflikter med min anordnare?

I första hand måste ni föra en dialog med varandra, och försöka komma överens. Det känns oftast väldigt jobbigt att ha kontakt med varandra, om det har kört ihop sig, men tyvärr finns det inte så många alternativ till att prata med varandra.

Det bästa är att i förväg noga diskutera hur parterna ska göra i en situation av tvist. IfA finns i första hand till för för att ge assistansanvändarna stöd i dylika situationer, men vi kan ibland även ge stöd och information till assistansanordnare, framförallt de som ingår i IfAs nätverk, IfA Supporter, för att lösa en pågående tvist. Assistansanordnarna har även sina arbetsgivarorganisationer att vända sig till för att få stöd.

Grundbulten i det hela är alltid kommunikation. Att ha ett bra avtal att utgå från är också en fördel.

Om parterna har arbetat med genomförandeplan, dokumentation och uppföljande samtal och möten kring detta finns goda förutsättningar för att lösa konflikter. Ibland kan lösningen vara att parterna går skilda vägar, men om de kan göra det i samförstånd är även det en bra lösning.

 

Kan jag bli lurad av min assistansanordnare?

Tack och lov så fungerar de flesta verksamheter bra. Det är inte så ofta vi på IfA får höra om assistansanordnare som medvetet gör fel. Dock finns även aktörer som inte är ute efter att skapa en bra personlig assistans utan snarare att lura vårt välfärdssystem och därmed utsätta enskilda assistansanvändare för stor risk.

Dessa individer har en stor kreativitet när det gäller att hitta sätt att lura till sig fördelar. Det kan handla om lönesättning som inte följer avtal, och där de drar nytta av okunskap och att det inte finns krav på kollektivavtal.

Vi har förstått att det många gånger handlar om att kriminella utnyttjar personer som inte själv har kunskap, eller personer som inte själva kan föra sin talan. Därför är det viktigt att assistansanvändare får kunskap om rättigheten och förstår vilket ansvar de har, och vilket ansvar assistansanordnarna har, och vart en kan vända sig vid problem.

IfAs digitala utbildning på www.synka.org kan ge assistansanvändare en del av den kunskap de behöver. Läs mer om utbildningen Synka i denna artikel.

 

Kan jag få återkrav från Försäkringskassan?

Man måste själv meddela ändrade förhållanden till Försäkringskassan. Om man inte gör det riskerar man att det ställs återkrav gentemot en själv eller assistansanordnaren, och att Försäkringskassan ändrar beslutet om de anser att det föreligger väsentligt ändrade förhållanden. De väsentligt ändrade förhållandena ska gälla den assistansberättigade och innebära en minskning av rätten till assistansersättning. Av Försäkringskassans vägledning framgår att det exempelvis handla om att den enskildes hjälpbehov tillgodoses genom ett annat samhällsstöd eller att den assistansberättigade har flyttat till ett annat boende, till exempel gruppbostad.

Du kan även bli återbetalningsskyldig om du inte har köpt personlig assistans för ersättningen, eller använt ersättningen på fel sätt. Du blir förstås också återbetalningsskyldig om du gjort dig skyldig till brott, till exempel medvetet använt assistansersättningen felaktigt. Du får till exempel inte ta emot privat ekonomisk ersättning från assistansanordnaren. Assistansersättningen ska gå till kostnader för den personliga assistansen, aldrig till assistansanvändarens privata kostnader.

Det är också fel att rapportera in fel tid för hur den personliga assistansen har använts, om du till exempel låter personliga assistenter skriva att de har jobbat fastän de har fått gå hem.

Som assistansanvändare behöver du få utbildning och information om regelverket kring den personliga assistansen av den assistansanordnare som hen valt.

Återbetalningskrav från Försäkringskassan oroar både assistansanvändare och anordnare.

Det vanligaste är att återbetalningskrav ställs till den som har pengarna – assistansanordnaren. Det finns dock exempel från 2020 där det påvisats att assistansanvändaren varit drivande i den felaktiga hanteringen ,och då ställdes kravet gentemot assistansanvändaren.

En felaktighet som kommer upp ibland är att assistansersättningen används till icke godkända assistansomkostnader. Detta händer oftast när assistansanvändaren själv är arbetsgivare för sina personliga assistenter. Här ska dock nämnas att det även händer att Försäkringskassans tjänstemän, vid dessa kontroller, inte har all kunskap om vad som kan vara en assistansomkostnad, och att beslut om återkrav kan ändras ifall det visar sig att det faktiskt har varit ett korrekt användande.

 

Hur kan jag styra utformningen av avtalet?

Du kan ha stort inflytande över ditt avtal. Vi har avtalsfrihet i Sverige, vilket innebär att en får komma överens om vad en vill så länge det är lagligt. Fundera igenom för dig själv först, vilka krav du vill ställa på assistansanordnaren, och stäm sedan av att det framgår i avtalet.

Trots avtalsfriheten kan det vara svårt för en privatperson att förstå och känna till vilka delar som ska ingå i ett avtal om personlig assistans. Det har blivit mer komplicerat med åren. IfA finns till för enskilda assistansanvändare, som är medlemmar, och kan ge stöd och råd kring avtalet. Vi rekommenderar även att assistansanordnarna använder det förslag till avtal som IfA har tagit fram.

För assistansanordnare som vill vara med i IfA:s nätverk för assistansanordnare eller vill bli IfA-godkänd ställs ytterligare krav. Det handlar om att förenkla och säkra kvaliteten ifråga om såväl anställningstrygghet för de personliga assistenterna som delaktigheten och självbestämmandet för assistansanvändaren. Om assistansanordnare följer IfA:s villkor anser vi att detta även kan hjälpa till att hålla borta kriminella personer från den personliga assistansen.

 

Vilket inflytande har jag över ekonomi, utbildning och val av assistenter?

Du kan ha både stort eller litet inflytande över ekonomin, men det är viktigt att inse att det finns stora krav på assistansanordnare när det gäller kvalitet på den personliga assistansen, och utrymmet i assistansersättningen är idag inte stort.

Vi rekommenderar att användaren och anordnaren tillsammans kommer överens om en budget, eftersom det ger användaren möjlighet till inflytande över hur assistansersättningen fördelas.

När det gäller inflytandet över ”min” personliga assistans säger lagen att inflytandet ska vara så stort som möjligt. I takt med att assistansersättningens reella värde har urholkats har möjligheterna att påverka ekonomin minskat. Detta har också försämrat inflytandet över såväl omkostnader och utbildning som val av personliga assistenter. Kraven på lön har gjort att en assistansanvändare ibland inte har råd att anställa den personliga assistent som hen helst önskar.

Tanken är att assistansanvändaren själv ska få välja den personliga assistent som hen vill, och ha möjlighet att vara med i budgetering av omkostnader med mera i sin personliga assistans.

Verkligheten är dock att samtliga kronor och ören på assistansersättningen ofta är intecknade på rena nödvändigheter. Det finns få möjligheter att individualisera de ekonomiska uppläggen, då schablonersättningenn knappt täcker tvingande kostnader för arbetsmiljö, utbildning och lön enligt kollektivavtal.

 

Vilka juridiska fallgropar måste jag se upp med?

Se upp med uppsägningstid och bindningstid, eller villkor som innebär att du måste betala en viss summa för exempelvis juridiska tjänster om du vill säga upp avtalet med assistansanordnaren.

I avtalet är det viktigt att det inte blir för lång eller för kort uppsägningstid, och att villkoren för att kunna säga upp avtalet är skäliga från bägge sidor. Det ska inte finnas någon bindningstid utöver uppsägningstiden.

En annan fälla kan vara utbildningskostnader där vi ibland får information om att assistansanvändare får betala relativt stora summor för gemensamma utbildningar som hen inte anser viktiga och inte deltar vid. Då kan det bli så att det inte finns några pengar kvar till de utbildningar som behövs för just hens personliga assistenter.

Det får besvärliga konsekvenser när olika delar i den personliga assistansen utförs enligt generaliserande regler trots att behoven är individuella. Det är ett tecken på att systemet inte riktigt är i balans idag. Generaliseringarna är ofta det som assistansanordnaren anser vara mest effektivt, men i verkligheten blir de absolut inte det mest kvalitativa valet.

 

Illustration med avtal om assistans och bostad

Vad  är assistansboende?

Vissa assistansbolag erbjuder assistansboende som är en kombination av personlig assistans och boende. Avtalet brukar då ha en boendespärr som innebär att assistansanvändaren får hyra en lägenhet så länge som bolaget anlitas för assistans. Om användaren byter assistansbolag måste hen flytta från lägenheten.

I juni 2022 slog Svea Hovrätt fast att assistansbolag har rätt att säga upp lägenhetskontraktet om assistansanvändaren byter till en annan anordnare. Enligt hovrätten strider detta varken mot god sed, LSS eller konkurrenslagstiftning.

– Det borde inte vara tillåtet att samma aktör erbjuder både bostad och assistans, om det ena ska vara avhängigt det andra. Vi måste bort från allt som är institutionsliknande och som riskerar att begränsa, segregera och stänga in människor, säger Sophie Karlsson, IfA.

– IfA avråder från att ingå avtal där man på något sätt blir bunden av till exempel viss bindningstid, juridiska tjänster, eller som i detta fallet bostad. Den enskilde ska kunna vara fri att välja den assistansanordnare som man tycker bäst kan leva upp till de krav man har. Om både assistans och bostad ska lösas av samma verksamhet riskerar det att skapa ett osunt beroendeförhållande till utföraren.

LÄS MER: Bytte assistansbolag – förlorar sin bostad

 

Om jag är missnöjd med mitt avtal, vad kan jag göra för att ändra det?

Kontakta assistansanordnaren om att du vill att ni ska se över avtalsvillkoren. Om ni kan ha sådan en dialog kanske ni kan kommer överens om ett nytt, bättre avtal. Det nya avtalet börjar gälla så fort ni båda kommer överens om det. Annars kan du säga upp det dåliga avtalet och byta assistansanordnare.

 

Är det bättre att själv vara arbetsgivare för assistenterna?

Du bör endast överväga att bli egen arbetsgivare/assistansanordnare om du har tillräckliga kunskaper, tid och ork att avsätta för att göra det på ett bra sätt.

Det krävs mycket av den som är arbetsgivare, att kunna axla alla uppdrag som följer med det, det vill säga att vara assistansanvändare och se till sina egna behov och önskemål, men också vara arbetsgivare och se till de personliga assistenternas rättigheter. Det kan vara väldigt svårt att få det att gå ihop.

Vi på IfA rekommenderar samtliga egna arbetsgivare att koppla sig till en arbetsgivarorganisation för att få stöd samt att skapa lösningar för hur arbetsgivardelen ska kunna fungera om assistansanvändaren blir sjuk eller av annan anledning inte kan ta sitt ansvar under en period. Innan man blir egen arbetsgivare ska man noga tänka igenom ansvaret och visualisera de värsta situationerna då det kan bli ensamt att bära ansvaret. När en gjort sitt val är det lika viktigt för egna arbetsgivare som för andra assistansanordnare att kontinuerligt kompetensutveckla sig själv och även se till att de personliga assistenterna ges tillfälle att öka på sin kompetens på olika sätt.

 

Om IVO drar in tillståndet för min assistansanordnare, hur påverkas jag som kund?

Sedan 1 november 2021 betalas assistansersättning inte ut om assistansanordnaren inte har tillstånd. Om en assistansanordnare får sitt tillstånd återkallat av IVO stoppas utbetalningarna. Det kan få allvarliga konsekvenser för anordnarens kunder.

Enligt lagändringen (proposition 2020/21:205, sidan 37) finns en tvåveckorsfrist. Det innebär att assistansersättning utbetalas för assistans som har utförts senast två veckor efter den dag då den assistansberättigade underrättades om att tillståndet har upphört att gälla.

Det är meningen att den assistansberättigade ska få en rimlig tid att byta assistansanordnare. Detta begränsar inte kommunens  basansvar, som innebär att kommunen alltid måste kunna tillhandahålla personlig assistans, även i de fall den enskilde erhållit statlig assistansersättning. Men även om kommunen har ett huvudansvar för alla kommuninvånare kan man sällan starta upp kvalitativ personlig assistans 24 timmar om dygnet med kort varsel.

Om det finns särskilda skäl kan assistansersättning betalas ut även för assistans som har utförts i en verksamhet utan tillstånd. Enligt propositionen (sidan 21) handlar det om ”en kortare övergångsperiod som inte bör uppgå till mer än ett fåtal veckor”. Med särskilda skäl menas sådant som kan få allvarliga negativa följder för den assistansberättigade om den personliga assistansen skulle upphöra på en gång eller direkt efter att tvåveckorsfristen har löpt ut. Den assistansberättigade kan till exempel ha speciella behov som kräver assistenter med viss kompetens eller erfarenhet. Assistansersättning kan då betalas ut om den assistansberättigades behov annars inte kan tillgodoses.

LÄS ÄVEN: Återkrav och indraget tillstånd – hur räddar man den personliga assistansen?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *