Hur hittar jag rätt personlig assistans för mig?

Hur vet jag om anordnaren är seriös? Hur kan jag jämföra olika assistansföretag och andra anordnare? Vilka krav bör jag ställa? Läs om allt du behöver veta om att välja personlig assistans i denna guide.

HejaOlika bad Sophie Karlsson tipsa om hur man på bästa sätt väljer utförare av personlig assistans. Sophie Karlsson är ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade. IfA är en förening för personer med behov av personlig assistans och bildades i mars 1994, samma år som LSS blev verklighet. IfA har cirka 700 medlemmar.

 

Hur vet jag om assistansanordnaren är seriös?

Till att börja med kan du kontrollera att assistansanordnaren har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet. Tanken med tillståndskrav från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är att seriös verksamhet ska säkras. Men det räcker inte med tillstånd. När du väljer anordnare rekommenderar vi att du ställer en del frågor om verksamheten till assistansanordnaren, då kan IfA:s frågeguide vara till hjälp.

Dessutom bör du alltid träffa assistansanordnaren i ett eller flera möten där ni går igenom upplägget kring den personliga assistansen och ser om det verkar stämma överens med hur du vill att det ska vara. Här bör ni börja diskutera sådant som avtal, genomförandeplan, arbetsbeskrivning, kommunikation mellan dig och assistansanordnaren, samt rekrytering och vikarieanskaffning och hur ditt självbestämmande tas tillvara.

På IfA tycker vi att det är viktigt att du som har personlig assistans också har en del kunskap om vad de rättigheter och skyldigheter som personlig assistans innebär. Om du har kunskap om detta så kan du också lättare avgöra om en assistansanordnare verkar seriös eller inte.

 

Hur kan jag i övrigt jämföra olika assistansanordnare?

Det är mycket svårt att objektivt jämföra assistansanordnare, eftersom det beror på assistansanvändarens subjektiva önskemål för sin personliga assistans. Därför är det bra med en mångfald av assistansanordnare som kan uppfylla de olika önskemål som en väl anordnad personlig assistans har.

IfA har ett nätverk för assistansanordnare och IfA har satt upp villkor som vi anser att en seriös assistansverksamhet ska arbeta efter. Villkoren kan också vara till hjälp för dig som är assistansanvändare, för att få en uppfattning om krav som assistansanordnare ska eller bör leva upp till.

 

Vilka krav bör jag ställa på assistansföretag och andra anordnare?

Av IfAs frågeguide och de krav som finns i IfAs villkor (länk för nedladdning av pdf) inser man snabbt att det finns mycket som assistansanordnaren ska leva upp till. Viktigt är att du som assistansanvändare ställer krav på din personliga assistans som assistansanordnaren kan motsvara, men att du som assistansanvändare också vet vilka krav du kan och får ställa.

Du bör ställa krav om ett begripligt avtal och en tydlig genomförandeplan till att börja med. Det är grunden till en fungerande personlig assistans och där ska assistansanvändarens inflytande och självbestämmande säkras upp. Assistansanvändaren ska ha möjlighet att välja vem, vad, när, hur och på vilket sätt den personliga assistansen ska utföras. Assistansomkostnader och utbildning är också viktiga delar.

Det är inte alla assistansanvändare som vill veta alla detaljer om ekonomin och där finns möjlighet att komma överens med assistansanordnaren i vilken utsträckning man ska ha information och insyn. Vi på IfA brukar rekommendera att assistansanvändaren och assistansanordnaren gör en budget för den personliga assistansen så att var och en är införstådd med hur assistansersättningen fördelas och används.

Viktigast är att samarbetet fungerar och att förväntningarna på varandra infrias, så att den personliga assistansen fungerar.

Assistansanvändare och anordnare i samtal. Foto: Johnér bildbyrå
Assistansanvändare och anordnare i samtal. Foto: Johnér bildbyrå.

 

Spelar det någon roll om anordnaren har juridisk rådgivning?

Det finns inget krav att en assistansanordnare ska kunna ge juridisk rådgivning eller tillhandahålla juridisk hjälp. Tanken är faktiskt att myndigheterna ska kunna ge dig hjälp att få det som du behöver, men många upplever att det är svårt att känna tillit till den myndighet som också har beslutanderätten kring rättigheten.

I assistansersättningen är inga pengar beräknade att finansiera juridisk rådgivning och i uppdraget att anordna personlig assistans krävs inte att assistansanordnaren bistår vid ansökan om personlig assistans eller överklagan av något slag. Att de flesta assistansanordnare bistår sina kunder/medlemmar juridiskt har uppstått då lagstiftningen och tolkningar av lagen blivit allt svårare att förstå för en lekman. En person som idag står inför det faktum att hen behöver personlig assistans har väldigt svårt att förstå vad och hur en ska bete sig för att kunna få ta del av rättigheten trots stora funktionsnedsättningar.

Tillämpningen har idag blivit så fragmentarisk att det är svårt att exakt veta hur rätten till personlig assistans bedöms.

Om assistansanordnaren kan erbjuda juridisk rådgivning innebär det att användaren privat inte behöver lägga ut ekonomiska medel för att kunna hävda sin rätt. Men det innebär också att assistansanvändare riskerar att bli beroende av assistansanordnaren på ett sätt som en kanske inte önskar.

 

Vad behöver jag ha koll på när jag skriver avtal om personlig assistans?

Det viktigaste är att du vet vad som står i avtalet och att du accepterar det. Ett avtal bygger på anbud och accept, det vill säga att de villkor som uppställs i avtalet accepteras av parterna som ingår avtalet.

I IfAs Vägledningsbok har vi tagit fram ett förslag till avtal som följer de krav som bör ställas på ett avtal för personlig assistans idag och då Vägledningsboken årligen uppdateras kan vi redigera avtalet så att det är ett aktuellt avtal som parterna kan känna sig trygga med. Det handlar om att avtala de stora ansvarsområdena kring ekonomin och vad som ingår i assistansanordnarens skyldighet när de ska utföra uppdraget samt vad som faller på assistansanvändaren.

Det är viktigt att assistansanvändaren förstår vad som står i avtalet, att det inte är för komplicerat och att det följer det som lagen säger. Vid vissa förändringar i lagen krävs det att samtliga avtal uppdateras så att de följer förändringarna som ske. När äganderätten till assistansersättningen förändrades 2008 är ett exempel på att alla avtal behövde förändras.

Av avtalet ska det alltid framgå hur avtalet kan sägas upp, och IfA rekommenderar en uppsägningstid på max 3 månader och att ett avtal inte ska ha någon särskild bindningstid. Om assistansanvändaren inte är nöjd med de tjänster som en assistansanordnare erbjuder så ska det gå att byta assistansanordnare relativt smidigt.

 

Vilka problem är vanliga mellan användare och anordnare?

Det problem som vi på IfA mest får höra om är att assistansanvändaren och assistansanordnaren är oense om ekonomin kring assistansen, det kan handla om assistansomkostnader eller andra kostnader.

Det kan också handla om möjligheter att skicka sina personliga assistenter på en utbildning eller att själv som assistansanvändare få ta del av utbildning inom personlig assistans. Det händer också att assistansanvändaren upplever begränsningar i självbestämmandet och känner sig styrd av assistansanordnaren.

Vi rekommenderar alla att ta dessa diskussioner innan avtal skrivs, för att minska riskerna för besvärliga tvister när en väl har börjat arbeta tillsammans. Idag dyker det inte upp så många överraskande moment inom den personliga assistansen utan snarare varianter av problem som vi tidigare stött på. Det borde därför finnas möjligheter att diskutera förväntningar och absoluta krav i förväg vilket möjliggör att parterna vid en eventuell tvist oftast kan prata sig igenom den och gå stärkt därifrån.

 

Händer det att anordnare försöker lura sina användare?

Tack och lov så fungerar de flesta verksamheter bra. Det är inte så ofta vi på IfA får höra om assistansanordnare som medvetet gör fel. Tyvärr måste vi dock konstatera att det finns aktörer inom området personlig assistans som inte är ute efter att skapa en bra personlig assistans utan snarare att lura och stjäla från vårt välfärdssystem och därmed utsätta enskilda assistansanvändare för stor risk.

Dessa individer har en stor kreativitet när det gäller att hitta sätt att lura till sig fördelar som de inte har rätt till. Det kan handla om lönesättning som inte följer avtal och där de drar nytta av okunskap och att det inte finns krav på kollektivavtal. Vi har förstått att det många gånger handlar om att de utnyttjar personer som inte själv har kunskap eller personer som inte själv kan föra sin talan som blir utsatta för kriminella handlingar.

IfA menar att det är därför så viktigt att assistansanvändare får kunskap om rättigheten och förstår vilket ansvar de har och vilket ansvar assistansanordnarna har och var en kan vända sig om en upplever att det inte fungerar. IfAs digitala utbildning på www.synka.org är därför gratis för assistansanvändare för att ge en del av den kunskapen. Läs mer om utbildningen Synka i denna artikel.

 

Kan jag bli återbetalningsskyldig om jag själv gör fel?

Du kan bli återbetalningsskyldig om du inte har köpt personlig assistans för ersättningen eller använt ersättningen på fel sätt. Du blir förstås också återbetalningsskyldig om du gjort dig skyldig till brott, till exempel medvetet använt assistansersättningen felaktigt. Du får till exempel inte ta emot privat ekonomisk ersättning från assistansanordnaren. Assistansersättningen ska gå till kostnader för den personliga assistansen inte assistansanvändarens privata kostnader.

Det är också fel att rapportera in fel tid för hur den personliga assistansen har använts, om du till exempel låter personliga assistenter skriva att de har jobbat fastän de har fått gå hem.

Assistansanvändaren behöver få utbildning och information om regelverket kring den personliga assistansen av den assistansanordnare som hen valt. Det vanligaste är dock att kravet ställs till den som har pengarna – assistansanordnaren. Det finns dock exempel från i år där det tydligt påvisats att assistansanvändaren varit drivande i den felaktiga hanteringen och då ställdes kravet gentemot assistansanvändaren.

En annan felaktighet som kommer upp ibland är att assistansersättningen har använts till icke godkända assistansomkostnader. Detta framkommer oftast när assistansanvändaren själv är arbetsgivare för sina personliga assistenter då Försäkringskassan kontrollerar kostnaderna vid slutavräkning. Här ska dock nämnas att vid dessa kontroller händer det även att Försäkringskassans tjänstemän inte har all kunskap om vad som kan vara en assistansomkostnad, och att beslut om återkrav ändras då det faktiskt har varit ett korrekt användande av assistansanvändaren.

 

På vilka sätt kan jag själv styra hur avtalet utformas?

Du kan själv ha stort inflytande över avtalet. Vi har avtalsfrihet i Sverige, vilket innebär att en får komma överens om vad en vill så länge det är lagliga saker. Fundera igenom för dig själv först, vilka krav du vill ställa på assistansanordnaren och stäm sedan av att det framgår i avtalet.

Trots avtalsfriheten kan det vara svårt för en privatperson att förstå och känna till vilka delar som ska ingå i ett avtal om personlig assistans. Det har, liksom lagen, blivit mer komplicerat med åren. IfA finns till för enskilda assistansanvändare som är medlemmar hos IfA och kan ge stöd och råd kring t ex avtalet och vi rekommenderar även att assistansanordnarna använder det förslag till avtal som vi har tagit fram.

En assistansanordnare som vill vara med i IfA:s nätverk för assistansanordnare eller kanske till och med vill bli IfA-godkänd ställer vi ytterligare krav på för att förenkla och säkra kvaliteten när det gäller såväl anställningstrygghet för de personliga assistenterna som på själva delaktigheten och självbestämmandet från assistansanvändarens sida. Om assistansanordnare följer IfA:s villkor anser vi att detta även kan hjälpa till att hålla borta kriminella personer från den personliga assistansen.

 

Vilket inflytande kan jag ha över ekonomi, utbildning, val av assistenter och så vidare?

Du kan ha både stort eller litet inflytande över ekonomin, men det är viktigt att inse att det finns stora krav på assistansanordnare när det gäller kvalitet på den personliga assistansen, och utrymmet i assistansersättningen är idag inte stort. Vi rekommenderar att användaren och anordnaren tillsammans kommer överens om en budget, eftersom det ger användaren möjlighet till inflytande över hur assistansersättningen fördelas.

När det gäller inflytandet över ”min” personliga assistans säger lagen att det ska vara det största möjliga. I takt med att assistansersättningens reella värde har minskat har inflytandet över ekonomin också minskat. Det har också försämrat inflytandet över såväl omkostnader och utbildning som val av personliga assistenter, då kraven på lön har gjort att en assistansanvändare ibland kanske inte har råd att anställa den personliga assistent som hen önskar.

Tanken är dock att assistansanvändaren absolut ska få välja den personliga assistent som hen vill och ha möjlighet att vara med i budgetupplägget avseende omkostnader med mera i sin personliga assistans. Verkligheten är dock att samtliga kronor och ören på assistansersättningen ofta är intecknade på rena nödvändigheter. Det finns få möjligheter att individualisera de ekonomiska uppläggen, då de tvingande kostnaderna för arbetsmiljö, utbildning och vanlig lön enligt kollektivavtal knappt täcks av schablonersättningen.

 

Finns det några juridiska fallgropar som jag måste se upp med?

Se upp med uppsägningstid och bindningstid, eller villkor om att du måste betala en viss summa för exempelvis juridiska tjänster om du vill säga upp avtalet med assistansanordnaren.

I avtalet är det viktigt att det inte blir för lång eller för kort uppsägningstid, och att villkoren för att kunna säga upp avtalet är skäliga från bägge sidor. Det ska inte finnas någon bindningstid.

En annan fälla kan vara utbildningskostnader där vi ibland får information om att en assistansanvändare får betala relativt stora summor för gemensamma utbildningar som hen inte anser viktiga och inte deltar vid. Då kan det bli så att det inte finns några pengar kvar till  utbildningar som behövs för just hens personliga assistenter.

Det får besvärliga konsekvenser när olika delar i den personliga assistansen utförs enligt generaliserande regler trots att behoven är individuella. Det är ett tecken på att systemet inte riktigt är i balans idag. Generaliseringarna är ofta det som assistansanordnaren anser vara mest effektivt, men i verkligheten blir de absolut inte det mest kvalitativa valet.

 

Hur kan jag lösa konflikter med min anordnare?

I första hand måste ni föra en dialog med varandra, och försöka komma överens. Det känns oftast väldigt jobbigt att ha kontakt med varandra, om det har kört ihop sig, men tyvärr finns det inte så många alternativ till att prata med varandra, åtminstone inte förrän avtalet sagts upp, om det är det som blir aktuellt, och det praktiska med att byta assistansanordnare har rett ut sig.

Det bästa är att i förväg nogsamt diskutera hur parterna ska göra i en situation av tvist. IfA finns i första hand till för assistansanvändarna, för att ge stöd och bolla tankar i dylika situationer, men vi kan ibland även ge stöd och information till assistansanordnare, framförallt assistansanordnare som ingår i IfAs nätverk, IfA Supporter, för att lösa en pågående tvist. Assistansanordnarna har även sina arbetsgivarorganisationer att vända sig till för att få stöd.

Grundbulten i det hela är alltid kommunikation. Att kunna föra en dialog och ha ett bra avtal att titta på är också en fördel.

Om parterna har arbetat med genomförandeplan, dokumentation och uppföljande samtal och möten kring detta har det utmärkta förutsättningar för att lösa sin konflikt. Ibland kan lösningen vara att parterna går skilda vägar, men om de kan göra det i samförstånd är även det en bra lösning.

 

Om jag är missnöjd med mitt avtal, vad kan jag göra för att ändra det?

Kontakta assistansanordnaren om att du vill att ni ska se över avtalsvillkoren. Om ni kan ha sådan en dialog kanske ni kan kommer överens om ett nytt, bättre avtal. Det nya avtalet börjar gälla så fort ni båda kommer överens om det. Annars kan du säga upp det dåliga avtalet och byta assistansanordnare.

 

Är det bättre att själv vara arbetsgivare, än att anlita en anordnare?

Du bör endast överväga att bli egen arbetsgivare/assistansanordnare om du har tillräckliga kunskaper, tid och ork att avsätta för att göra det på ett bra sätt.

Det krävs mycket av den som är arbetsgivare, att kunna axla alla uppdrag som följer med det, dvs att vara assistansanvändare och se till sina egna behov och önskemål, men också vara arbetsgivare och se till de personliga assistenternas rättigheter. Det kan vara väldigt svårt att få det att gå ihop ibland.

Vi på IfA rekommenderar samtliga egna arbetsgivare att koppla sig till en arbetsgivarorganisation för att få stöd samt att skapa lösningar för hur arbetsgivardelen ska kunna fungera om assistansanvändaren blir sjuk eller av annan anledning inte kan ta sitt ansvar under en period. En ska ta sig en riktig funderare innan en blir egen arbetsgivare och verkligen visualisera de värsta situationerna då det kan bli ensamt att bära ansvaret. Om en fortfarande har viljan finns möjligheten. När en gjort sitt val är det lika viktigt för egna arbetsgivare som för andra assistansanordnare att kontinuerligt kompetensutveckla sig själv och även se till att de personliga assistenterna ges tillfälle att öka på sin kompetens på olika sätt.

 

Slutligen, ibland drar IVO in tillstånd för assistansanordnare. Vilka risker innebär det för mig som användare?

I dagsläget blir assistansanvändaren av med sin assistansanordnare samma dag som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, fattar beslut om att tillståndet ska dras in. Det innebär att assistansanvändaren kan vara utan assistansanordnare redan när hen får besked om indraget tillstånd.

Det får stora konsekvenser om assistansanvändaren har varit helt ovetandes, vilket är vanligt. Det skulle kunna innebära att en assistansanvändare plötsligt blir utan livsnödvändig personlig assistans vilket är allvarligt.

Assistansanvändaren måste genast säkerställa att det finns någon som kan utföra den personliga assistansen, om assistansanordnaren plötsligt upphör med sin verksamhet. Om assistansanordnaren fortsätter bedriva verksamhet utan tillstånd måste assistansanvändaren besluta om hen vill fortsätta anlita verksamheten, vilket är möjligt i dagsläget genom att betalningen kan gå via assistansanvändaren. Om assistansanvändaren vill anlita en annan anordnare så måste hen genast försöka få till stånd detta.

Assistansanvändaren kan alltid vända sig till kommunen och låta kommunen vara assistansanordnare under en period. Kommunen har ett huvudansvar för alla kommuninvånare men kan sällan ge kvalitativ personlig assistans 24 timmar om dygnet från en dag till en annan.

Det krävs bättre framförhållning och IfA vill gärna se att assistansanvändaren får en månads respit för att kunna byta till annan assistansanvändare när ett tillstånd dras in, om assistansanordnaren fortsatt bedriver verksamhet.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *