Så ska fler med funktionsnedsättning få arbete 2024

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra arbetsmarknadsstöden för personer med funktionsnedsättning 2024. Stöden ska ges snabbare och fler ska få lönebidrag.

Flera nya uppdrag till Arbetsförmedlingen

– Alla som vill bli en del av arbetsmarknaden ska få sin önskan uppfylld. Det är Liberalernas arbetslinje, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Regleringsbrevet för 2024 från regeringen till Arbetsförmedlingen innehåller flera nya uppdrag.

– Personer med funktionsnedsättning har rätt till hjälp och stöd för att hitta arbete eller sysselsättning. Men idag kan det ta upp till 380 dagar att ens registrera en funktionsnedsättning, som medför en nedsatt arbetsförmåga, för att få rätt stöd. Så kan vi inte ha det, säger Johan Pehrson.

”Ett skarpt uppdrag”

– Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen ett skarpt uppdrag att leverera de förutsättningar som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Rätt hjälp till rätt person i rätt tid.

– Det handlar om snabbare registrering, effektivare sammanföring med arbetsgivare, fler i arbete med lönebidrag och fler anvisningar till Samhall, säger Johan Pehrson.

Alla ska få möjlighet att arbeta

– För mig som liberal är det självklart att alla som kan jobba ska få möjlighet att jobba, oavsett vem man är, säger Pehrson.

Flera av uppdragen ligger i linje med vad Johan Pehrson uttalat tidigare under året, samt vad funktionsrättsrörelsen begärt. Arbetsförmedlingens chef Lars Lööw har också gett uttryck för liknande ambitioner.

Foto från lansering av patientföreträdarutbildning 2023-02-23. Foto: Linnea Bengtsson.
Nicklas Mårtensson. Foto: Linnea Bengtsson.

Funktionsrätt: En riktigt bra julklapp

– Det här är ett efterlängtat besked, säger säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

– Att tiden för att få funktionshinderskod ska kortas väsentligt är något vi har kämpat för länge. Det här är en riktigt bra julklapp för arbetssökande med funktionsnedsättning, som nu kan få adekvat stöd snabbare. Vi är också glada över att Arbetsförmedlingen nu får ett tydligt uppdrag att effektivt förstärka stödet för att sammanföra långtidsarbetslösa med arbetsgivare, och att personer med funktionsnedsättning prioriteras i det här arbetet.

Funktionsrätt Sverige lyfter fram att regeringen vill ha en första återrapportering från Arbetsförmedlingen redan under våren.

– Det här är bara ett första steg på vägen. Nu är det viktigt att de nya uppdragen tas på största allvar. Det är därför bra att den första rapporten om effekten av insatserna kommer redan under våren 2024, säger Nicklas Mårtensson.

De nya uppdragen

Så här beskrivs uppdragen till Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet:

Förstärkt stöd för att effektivt sammanföra långtidsarbetslösa med arbetsgivare

 • Arbetsförmedlingen ska, med egen personal, lokalt och regionalt effektivt sammanföra arbetssökande med de arbetsgivare som söker arbetskraft. Verksamheten ska, som ett komplement till matchningstjänster, förstärka stödet till arbetslösa som inte bedöms kunna få ändamålsenligt stöd inom ramen för dessa.
 • I verksamheten ska personer som varit utan arbete i mer än två år prioriteras, däribland utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
 • Verksamheten ska utgå från evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet, inklusive kontakter med enskilda arbetsgivare och anskaffning av platser hos dessa, samt intensifierad matchning.
 • Verksamheten kan också omfatta samverkan med andra aktörer, såsom kommuner, och insatser för effektivare övergångar till utbildning.
 • Målsättningen är att individen ska övergå till arbete eller påbörja reguljär utbildning, för att bland annat bidra till att arbetsgivares arbetskrafts- och kompetensbehov tillgodoses. Verksamheten ska bedrivas systematiskt och organiseras på ett sådant sätt att den går att följa upp när det gäller kostnader och deltagare och resultat i form av övergångar till arbete eller studier för dessa.
 • Arbetsförmedlingen ska senast den 13 maj 2024 lämna en lägesbeskrivning i genomförandet av uppdraget.

Identifiering och bedömning av arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 • Arbetsförmedlingen ska väsentligt korta den tid det i genomsnitt tar att identifiera och registrera funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och redovisa vidtagna åtgärder.
 • Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

 • Arbetsförmedlingen ska anvisa personer med långa tider utan arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall Aktiebolag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. För 2024 beräknas omfattningen motsvara minst 1 800 anställda i genomsnitt under året. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.
 • Minst hälften av rekryteringen till skyddat arbete hos Samhall ska komma från de prioriterade grupper som Samhall och Arbetsförmedlingen gemensamt definierat.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

 • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser.
 • En redovisning av uppdragen ska lämnas senast den 11 april 2025.

3 kommentarer

 1. Om en funktionsnedsatt kommer in till Arbetsförmedlingen utan ett godkänt läkarutlåtande, så kan det lätt ta ett halvår att få fram ett nytt efter att Af beställt ett från vårdcentralen.

  Dessutom, vem skall ta hand om alla funktionsnedsatta? Det är ett väldigt personalintensivt arbete. Af har redan utökat personer som får stöd av Sius med ca. 100 %. Och resultaten för denna grupp har sedan dess gått ner väsentligt.

 2. Nu är det upp till bevis Arbetsförmedlingen, om ni klarar detta!

  Jag är en man i femtioårsåldern, med en grav-CP-skada, som har förlorat jobbet efter 25 år inom funktionshinderrörelsen, och som behöver hjälp ett hitta nytt jobb. Helst innan 25 mars!

  Ni får gärna använda mig som en testperson, så det är bara att kavla upp ärmarna och börja jobba!

  Mvh
  Markus Petersson
  Helsingborg

 3. Se även till att de som har ordinarie jobb kan behålla dem efter en skada/sjukdom genom att bevilja assistans även för att kunna arbeta. Jag kommer att tvingas sluta arbeta efter det att försäkringskassan halverat min assistans på arbetet. Tar mig dit men får inte assistans under arbetet, vilket innebär att jag inte klarar det praktiska på arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *