Funkis och arbetslös? Här är arbetsmarknadsstöden du kan få 2022!

Varsågod, här är en snabbguide till Arbetsförmedlingens stöd till dig som har funktionsnedsättning. Här finns arbetsmarknadsstöden som kan ge dig en mer rättvis chans på arbetsmarknaden.

LÄS ÄVEN:
Nya stödet Steg till arbete rullas ut sommaren 2022
Arbetsförmedlingens stöd vid funktionsnedsättning har kraftigt försämrats

Steg till arbete

En ny tjänst som kombinerar kartläggande, rustande, utvecklande, matchande. Den rullas ut sommaren 2022.

Lönebidrag för utveckling i anställning (LFU)

Kallades tidigare ”utvecklingsanställning”. Passar för dig som behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga. Du kan även få det om du behöver förbättra dina förutsättningar för att ta del av en utbildning. I en sådan anställning får du exempelvis anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter, särskild handledning, möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel eller kompetensutveckling.

Lönebidrag beviljas för högst ett år, men kan förlängas. Målet är att anställningen på sikt ska kunna övergå till ett jobb utan ekonomiskt stöd.

Arbetsförmedlingen kommer överens med dig och arbetsgivaren om arbetsuppgifter, anpassningar och handledning. Det görs också en plan för hur arbetsförmågan kan ökas så att lönebidraget på sikt inte ska behövas.

För alla formerna av lönebidrag gäller att det handlar om vanliga anställningar med den skillnaden att staten hjälper till med lönen. Som anställd har man samma rättigheter och skyldigheter som andra anställda. 

Lönebidrag för anställning

Det var detta som tidigare kallades ”lönebidrag”, kort och gott. Detta är en mer långsiktig lösning för den som behöver en anpassad arbetssituation. Stödet innebär att arbetsgivaren kan få lönebidrag till lönen under som längst åtta år.

Lönebidrag för trygghet i anställning

Kallades tidigare ”trygghetsanställning”.

Detta stöd är för personer som har större behov av anpassning på arbetsplatsen och kan pågå under längre tid än åtta år. Stödet kan sägas motsvara en anställning på statliga Samhall. För alla former av lönebidrag gäller nu att ”lönetaket” höjs steg för steg för att år 2020 vare uppe i 20 000 kronor per månad.

Samhall

Statens eget bolag Samhall anställer personer som behöver mycket arbetsledning på jobbet. Här får man anställning via Arbetsförmedlingen, som är med om att bestämma målet med anställningen.

Målgruppen är personer vars arbetsförmåga är nedsatt till den grad att de inte kan få något annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra arbetsmarknadspolitiska insatser. I målgruppen ingår även personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Samhall ska undvika att säga upp anställda med funktionsnedsättning på grund av arbetsbrist.

Samhall har dels anställning i skyddat arbete (20 390 personer under 2021), dels tidsbegränsad anställning med lönebidrag för utveckling i anställning, LFU (1835 personer under 2021). Samhall har även praktik (jobb- och utvecklingsgarantin) för 1 357 personer under 2021.

Unga vuxna under 30 år är prioriterade.

Minst hälften av rekryteringen till Samhall ska komma från de prioriterade grupper som Samhall och Arbetsförmedlingen gemensamt definierat.

Samhalls uppdrag är även att förbereda medarbetarna för att övergå till anställning till på den vanliga arbetsmarknaden, utanför Samhall. Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under 2021 till 1 452. Den som övergår till annan anställning har rätt till återanställning på Samhall inom ett år.

Starta eget

Arbetsförmedlingen kan bevilja bidrag för att komma igång med ett eget företag, om du har en bra affärsidé som bedöms kunna bli lönsam. Arbetslösa personer med funktionsnedsättning som drar igång företag kan få särskilt stöd (bidrag till uppstartkostnader) för att skaffa utrustning eller för andra kostnader vid starten. Stödet kan vara upp till 60 000 kronor.

Arbetsförmedlingen har följande krav för att du ska få bidraget:
1. Du har goda förutsättningar att driva ett företag.
2. Du har en affärsidé som vi bedömer kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning.
3. Du planerar att bedriva din verksamhet under minst tre års tid.

Bidraget kan kombineras med stöd till start av näringsverksamhet, ett särskilt bidrag som kan ges i 6 månader. Du kan även få bidraget om du vill starta en verksamhet tillsammans med andra.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Skyddat arbete har anor från 1960-talet. Det handlar om jobb som kan anordnas av kommuner, landsting och andra offentliga arbetsgivare. Ofta arbetar man i särskilda arbetslag och inom skogs- och naturvård. Man kan ha skyddat arbete i 12 månader men Arbetsförmedlingen kan förlänga anställningen.

För att få skyddat arbete måste något av dessa uppfyllas:
1. Du har en kognitiv funktionsnedsättning eller har nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruks- eller beroendeproblem.
2. Du har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS.
3. Du har inte jobbat tidigare eller har varit borta från arbetslivet under lång tid på grund av svår psykisk sjukdom.

Läs mer om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Nystartsjobb

Om man har varit arbetslös en viss tid kan man få nystartsjobb.

Nystartsjobb är en ersättning som betalas ut till arbetsgivaren för att anställa dig.

Stödet är inte inriktat på personer med funktionsnedsättningar, eftersom det här inte handlar om att göra några speciella anpassningar. Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Arbetspraktik

Om man vill pröva på ett jobb kan man få hjälp med arbetspraktik. I samband med det kan det vara aktuellt att en arbetsförmedlare ser över behoven av anpassning. Det kan ske genom att den enskilde och en arbetsförmedlare tillsammans besöker en aktuell arbetsplats, för att prata om eventuella anpassningar.

Hjälpmedel

En av de viktigaste insatserna man kan få från Arbetsförmedlingen är bidrag till hjälpmedel. På senare tid har det blivit allt vanligare även med kognitiva hjälpmedel, för att exempelvis få hjälp med minnet, synen och hörseln.

Hjälpmedel kan man få både vid nyanställning, på praktik, i utbildningar och vid start av eget företag. Men här finns en stor potential till förbättringar – ofta gör Arbetsförmedlingen inte av med hela årsbudgeten för arbetshjälpmedel.

Både arbetsgivaren och den anställde kan få stöd med upp till 100 000 kronor per år vardera. Om det finns särskilda skäl kan stödet vara ännu högre.

Du kan få bidrag under anställningens första 12 månader. Om du behöver arbetshjälpmedel senare under anställningen kan du få hjälp genom Försäkringskassan. Arbetsförmedlingens information om arbetshjälpmedel finns här.

LÄS ÄVEN: Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kraven på utbildning ökar och det kan bli svårt att få jobb om man har brister i skolgången. De flesta arbetsgivare ställer krav på att man har gymnasieutbildning.

Ett sätt att rätta till detta är att gå en studiemotiverande kurs på någon folkhögskola.  Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) finns på ett stort antal folkhögskolor och är en insats man kan få genom Arbetsförmedlingen. Kursen ska ge inspiration och stöd, och under kursens gång får man koll på hur man ligger till i ämnen som matematik och svenska, och vad som behövs för att få betyg.

Här får du hjälp att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik ingår.

Efter kursen kanske du väljer att gå vidare till studier på Komvux eller en allmän kurs på folkhögskola som motsvarar grundskolans eller gymnasieskolans studienivå.

LÄS ÄVEN: Unga med funktionsnedsättning lyckas ofta med studier på folkhögskola

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Om du behöver extra stöd för att delta i utbildningsinsatser kan du få individuellt pedagogiskt stöd. Det kan handla om hjälp med struktur på studierna, med studieteknik och med hjälpmedel som rättstavningsprogram med mera. Läs mer på Arbetsförmedlingens webb.

Arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsförmedlingen anordnar i utbildningar till olika bristyrken. Det kan exempelvis handla om utbildning till taxiförare, svetsare eller kock. Det är viktigt att alla dessa utbildningar är fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för utbildningarna även om de genomförs av andra aktörer. Om man behöver pedagogiskt stöd för att klara utbildningen kan man få det.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om vilken utbildning man kan få, utifrån individuella förutsättningar och efterfrågan på arbetskraft. Vissa krav på förkunskaper måste vara uppfyllda.

SIUS-konsulent

För dig som behöver extra stöd för att hitta en arbetsgivare har Arbetsförmedlingen SIUS, Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. SIUS-konsulenterna använder metoden ”supported employment” som betyder att du och SIUS-konsulenten arbetar mycket ihop.

SIUS-konsulenten hjälper dig vid introduktionen på en arbetsplats. Konsulenten samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska läggas upp och ansvarar för att du får det stöd ni har kommit överens om.

Det kan ibland innebära att SIUS-konsulenten arbetar sida vid sida med dig under en tid. Stödet trappas sedan ned successivt och upphör helt när du kan utföra uppgifterna självständigt.

Stödet består av dels ”introduktionsstöd” under högst sex månader, dels ”uppföljningsstöd” som kan ges i minst ett år från anställningens start.

SIUS-konsulenter kan ibland också hjälpa till med att hitta arbetsplatser.

Rusta och matcha (tidigare: Stöd och matchning)

Behöver du hjälp med att skriva CV, få bättre koll på arbetsmarknaden, veta var jobben finns och förstå skillnaden mellan fast anställning och timanställning?

Då kan ”Rusta och matcha” vara ett bra stöd för att coacha och vägleda. (Tidigare hette detta ”Stöd och matchning” men sedan december 2021 är detta utbytt mot Rusta och matcha i hela landet.)

Stödet Rusta och matcha får man genom olika privata företag som Arbetsförmedlingen köper tjänster av.

Det handlar om handfast hjälp på vägen till ett arbete, och anpassat till dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. Du får själv välja leverantör. För att få delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten. Läs mer om Rusta och matcha.

Arbetsträning

Arbetsträning är ett sätt att kunna börja eller återgå till ett arbete. Då får man möjlighet att arbeta med handledning och utan krav på produktivitet. Du får vara med i typiska arbetssituationer och förstå vilka krav och förväntningar som finns på arbetsplatsen. Läs mer om arbetsträning.

Teckenspråkstolk

Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar kan du få teckenspråkstolk (eller skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk).

Om du är anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Egenföretagare kan också få det här stödet.

Personligt biträde

Stöd till personligt biträde är en ekonomisk ersättning till arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Personligt biträde kan hjälpa till med exempelvis att läsa och skriva eller ledsagning. Bidraget kan också ges för att underlätta deltagande i ett program, rehabilitering eller i skolans praktiska arbetslivsorientering.

Stödet kan vara upp till 60 000 kronor per år, eller 120 000 kronor per år till företagare med funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter. Ett beslut om personligt biträde gäller i högst två år. Det kan kombineras med lönebidrag.

För dig som är arbetsgivare

Du som är arbetsgivare och har medarbetare med funktionsnedsättning kan också få hjälp från Arbetsförmedlingen. Det handlar bland annat om bidrag till arbetshjälpmedel, bidrag för personligt biträde och bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- och hörselnedsättning.

Se videon om extra stöd för ungdomar

Arbetsförmedlingen sände 27 januari 2022 ett webbinarium om extra stöd för ungdomar. Deltar gör Anna Steen som arbetar med unga med funktionsnedsättning.

Inte nöjd med stöden?

Nya lösningar för att stödja personer med funktionsnedsättning är på gång från Arbetsförmedlingen, berättade överdirektör Lars Lööw i en intervju med HejaOlika i augusti 2021..
– Vi hoppas att vi ska ha hittat nya vägar till i början av 2022, sa Lars Lööw.

Mer om Arbetsförmedlingens uppgifter 2022

Ur regeringens regleringsbrev för 2022:

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samverkan se till att fler kvinnor och män som är i behov av det, så tidigt som möjligt, får tillgång till gemensam kartläggning och förstärkta insatser. Syftet är att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Myndigheterna ska också vidareutveckla arbetet med att säkerställa goda och individuellt anpassade förutsättningar i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Syftet är att kvinnor och mäns behov av insatser identifieras och möts så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. Myndigheterna ska vidareutveckla sin samverkan i syfte att förhindra att individer förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst i anslutning till övergången mellan myndigheterna. Myndigheterna ska genom tillgängliga relevanta uppgifter följa upp resultaten för de som deltagit i myndigheternas samverkan, med särskilt fokus på de personer som efter ett avslag på ansökan om sjukpenning getts stöd i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka förmågan till förvärvsarbete. 

Källor

Uppgifterna om arbetsmarknadsstöd bygger på information från Arbetsförmedlingen, Samhall med flera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *