Ny skolmyndighet föreslås för elever med funktionshinder

En ny skolmyndighet föreslås ta över ansvaret för alla frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Myndigheten för specialpedagogik startar sin verksamhet i juli 2008 enligt den utredning som las fram i torsdags.

Både Specialpedagogiska institutet (SIT) och Specialskolemyndigheten (SPM) avvecklas och all verksamhet förs över till den nya myndigheten. Även all verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) flyttas his. Vissa uppgifter överförs även från andra myndigheter.

– Att statens ansvar för funktionshindrade elevers skolgång är delat mellan olika myndigheter kan motverka en rationell hantering. Det kan medföra att de resurser som avdelats för att tillvarata dessa elevers särskilda intressen används mindre effektivt, heter det i utredningen.

Utredningen anser därför att alla uppgifter som rör stöd till elever med funktionshinder bör föras samman hos en myndighet.

– På så sätt kan en bättre samordning mellan olika åtgärder och en samlad kompetens på området åstadkommas. Detta bör förbättra statens möjligheter att ge den hjälp och det stöd till skolhuvudmännen som kan underlätta integrationen av elever med funktionshinder, heter det i utredningen. 

Mer information finns på http://www.regeringen.se/sb/d/8439/a/91323