Fler nya fick assistans – ändå fortsätter minskningen

  • Hur har personlig assistans utvecklats sedan lagen ändrades för andning och sondmatning?
  • En rapport från Försäkringskassan visar att antalet assistansberättigade fortsätter att minska.
  • Men nu finns en liten ökning av förstagångsmottagare.
  • Dessutom har kvinnor beviljats fler timmar assistans än män – för första gången någonsin när det gäller nybeviljanden.

Minskar eller ökar antalet personer som får assistans?

Under 2021 ökade antalet barn som fick assistansersättning beviljad av Försäkringskassan. Ökningen av barn som har assistansersättning beror helt på att barn i åldern 0–6 år ökat både 2020 och 2021. Denna grupp uppgick 2021 till drygt 230 personer.

Totalt sett har dock antalet assistansberättigade fortsatt att minska. 2021 hade knappt 13 700 personer assistansersättning.

År 2015 ändrades praxis kring grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade, vilket gjorde det svårare att få assistans. Sedan dess har antalet minskat för varje år som gått. Minskningstakten dämpades när tvåårsomprövningarna nödstoppades av riksdagen 2018.

Lagändringar 2019 och 2020, som innebar att hjälp med andning och måltider i form av sondmatning blev grundläggande behov, har resulterat i en ökning av nybeviljandet under 2021.

Utveckling av antal assistansmottagare 2002–2021
Diagrammet ovan visar utveckling av antal assistansmottagare 2002–2021. Här ser man även att fler pojkar än flickor har assistansersättning och fler män än kvinnor. Ur Försäkringskassans indikatorrapport maj 2022.

Viktiga orsaker till att assistansersättningen upphör
Viktiga orsaker till att assistansersättningen upphör. Ur Försäkringskassans indikatorrapport maj 2022.

Hur många nybeviljas assistans (förstagångsmottagare)?

Antalet förstagångsmottagare ökade under 2021. Drygt 470 personer fick assistansersättning beviljad för första gången, vilket är 80 fler än föregående år och nästan 300 fler än 2017 då nybeviljandet var som lägst.

Ökningen beror på att fler barn beviljades. 2021 var första året som fler barn än vuxna beviljades assistansersättning. Det är den yngsta gruppen, 0–6 år, som står för nästan hela antalsökningen.

Förändringen förklaras av lagändringar som gjorde andning och sondmatning till grundläggande behov. Avdrag för tid för föräldraansvar ska inte heller göras för hjälp med andning och sondmatning.

Hur många får avslag på ansökan om assistans?

Andelen avslag ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Under 2021 fick tre av fyra (75 procent) avslag av Försäkringskassan. Det var dock en minskning från 2020 då andelen avslag var 81 procent.

Andelen avslag har minskat sedan hjälp med andning blev ett grundläggande behov i november 2019. Senare har även andning och sondmatning blivit grundläggande behov, vilket också har gett fler beviljanden.

Viktigaste orsaken till avslag är att den sökande inte kommer upp i 20 timmar grundläggande behov per vecka. Näst vanligaste orsaken är att den som söker inte bedöms tillhöra personkretsen för LSS.

Assistansersättning. Bifall och avslag
Ur Försäkringskassans indikatorrapport maj 2022.

Vad har lagändringen om andning och sondmatning betytt?

Över hälften av alla förstagångsmottagare, 52 procent, beviljades tid för sondmatning 2021. 27 procent beviljades för andning. Det är barn som oftast har beviljats tid för dessa grundläggande behov.

Andning och sondmatning ger också många beviljade timmar. Mottagare som beviljats tid för hjälp med andning har i genomsnitt beviljats 100 timmar per vecka för det behovet. De som beviljats tid för sondmatning har i genomsnitt beviljats 41 timmar per vecka för det behovet. Andning och sondmatning utgör för berörda barn 57 procent av all beviljad tid 2021, medan de för vuxna står för 20 procent.

Timmarna för grundläggande behov har ökat, främst för andning och sondmatning. Samtidigt har antal timmar för andra personliga behov minskat.

Före lagändringarna stod grundläggande behov för 38 procent av all beviljad tid och andra personliga behov för 62 procent. Nu utgör grundläggande behov 59 procent och andra personliga behov 41 procent.

Hur många timmar assistans per vecka beviljas?

Under 2021 ökade det genomsnittliga antalet timmar per vecka med cirka 1 procent till 131,2 timmar.

För barn ökade snittet mer än för vuxna mottagare. Ökningen var 2,1 procent för flickor och 2,7 procent för pojkar, medan den var 0,9 och 0,6 procent för kvinnor respektive män. Skillnaden förklaras av att fler barn beviljas hjälp med andning och sondmatning, vilka är behov som det beviljas mycket tid för.

Sammantaget får vuxna fler timmar än barn i genomsnitt. Snittet ligger på 113 timmar för barn, 135 timmar för vuxna.

För barn brukar antalet timmar öka efter hand som de blir äldre. Det beror på att föräldraansvaret minskar med barnets ålder och att tid i förskola och skola minskar (när barn är i skolan har de vanligen inte assistans).

Får kvinnor eller män flest timmar assistans?

Kvinnor har färre timmar än män. 2021 hade kvinnor i genomsnitt 132 och män 139 timmar per vecka.

Bland de som fick assistans beviljad för första gången under 2021 fick kvinnor fler timmar i genomsnitt än män, 130 i jämförelse med 124 timmar per vecka. Det var första gången någonsin kvinnor fick fler timmar!

”Det går inte i nuläget att avgöra om det är början på en ny trend eller en tillfällig variation. Antalet förstagångsmottagare är få och genomsnittligt antal beviljade timmar har varierat mellan olika år”, skriver Försäkringskassan i sin rapport.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.