500 röster om hur LSS funkar i verkligheten

Idag släpptes skriften som många hoppas ska förändra debatten – FUB:s lägesrapport ”500 röster om LSS”.
Rapporten har skrivits av Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid Riksförbundet FUB.

Syftet är att debatten om LSS ska bli mer verklighetsförankrad. Utgå från människors vardag helt enkelt.

Eva Borgström har samlat in erfarenheter från hundratals medlemmar i FUB. Det han hon gjort i samband med att FUB under fjolåret anordnade LSS-dagar runt om i Sverige.

Rapporten både levandegör LSS-insatsernas betydelse – och lyfter fram saker som behöver förbättras.

Här nedan citerar vi ur rapportens sammanfattning.

Alla 10 insatserna behövs

”En generell slutsats vi kan dra är att alla tio LSS-insatserna fyller en viktig funktion för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Flertalet har mer än en insats och många anser sig dessutom ha behov av flera insatser än de har beviljade idag, för att de ska uppleva goda levnadsvillkor – kvalitetsnivån i LSS.”

Stora skillnader mellan olika kommuner

”Medlemmarnas berättelser från olika kommuner visar tydligt att lagen inte tillämpas likvärdigt i landet. Många kommuner drar exempelvis in insatserna ledsagarservice och kontaktperson när en person flyttar till gruppbostad eller servicebostad, som en följd av rättspraxis och kommunala riktlinjer. Medan Laholms kommun har valt en annan väg och infört en ”friare” ledsagarservice, där personen själv styr över sina timmar.”

”Ansök inte – det beviljas ändå inte”

”På alla orter där LSS-dagarna anordnades berättade medlemmar att de hade varit med om att LSS-handläggare uppmanat dem att inte ansöka om en viss LSS-insats, med motiveringen att de ändå inte skulle beviljas insatsen. Ofta handlade detta om ledsagarservice, kontaktperson eller bostad för vuxna.”

Gruppbostäder blir allt större

Sedan tidigare är det väl känt att gruppbostäder och servicebostäder blir allt större i många kommuner, vilket strider mot intentionerna med LSS och Socialstyrelsens rekommendationer.

Daglig verksamhet centraliseras för att spara

”Vi kan se att det även pågår en tydlig centralisering av daglig verksamhet i många kommuner. I de flesta fall verkar det handla om att minska på kostnaderna.

Vidare finns det ett stort behov av metodutveckling inom daglig verksamhet, inte minst gäller detta dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Daglig verksamhet är för övrigt ett område som saknar vetenskaplig utvärdering.”

Stor brist på kompetens

”En viktig grundförutsättning för all verksamhet enligt LSS är kompetent personal, som har god kunskap om LSS och sitt uppdrag att ge stöd och service till personer som omfattas av lagen. Här ser vi att mycket behöver göras. Det handlar om förbättrad grundutbildning, kontinuerlig kompetensutveckling, enhetliga yrkestitlar för baspersonal, möjlighet till heltidsanställning och rätt till professionell handledning. Faktorer som, om de också syns i lönekuvertet, kan leda till minskad personalomsättning. Då uppnås en större kontinuitet, som i sin tur kan medföra att kvaliteten i verksamheterna höjs.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *