Så mycket höjs ersättningar och bidrag 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 höjs många ersättningar och bidrag med rekordbelopp. Det gäller bland annat sjukersättning, aktivitetsersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Här kan du se exakt hur mycket din ersättning höjs.

Nya åldersgränser för flera ersättningar

Att pensionsåldern höjs vid årsskiftet innebär också en del ändringar inom sjukersättning, assistansersättning och sjukpenning.

Höjda åldersgränser för sjukersättning och assistans

Sjukersättning kan man som längst få tills man fyller 65 år. Den 1 januari 2023 ändras denna åldersgräns till 66 år.

Försäkringskassan uppger vidare att den som har sjukersättning och fyller 65 år under 2023 eller senare kommer få sjukersättningen utbetald ut till och med månaden innan hen fyller 66 år. Man behöver inte göra något för att sjukersättning ska förlängas enligt den nya tidsgränsen. Den som fyller 65 år under 2022 påverkas inte av lagändringen utan då upphör sjukersättning när man fyller 65 år.

För assistansersättning (personlig assistans) höjs åldersgränsen för ansökan, från 65 år till 66 år.

Försäkringskassan uppger att den som redan har assistansersättning från Försäkringskassan inte påverkas av förändrade åldersgränser utan fortsätter att få sin ersättning. Däremot påverkas gränsen för när man kan ansöka om fler timmar från Försäkringskassan. Från 1 januari 2023 kan man ansöka om fler timmar tills man fyller 66 år. Därefter söker man om fler timmar hos sin kommun.

Merkostnadsersättning 2023

Den som har merkostnadsersättning påverkas inte av att pensionsåldern höjs från 65 till 66 år.

Försäkringskassan uppger att man får behålla den merkostnadsersättning man har när man fyller 66 år så länge man har kvar samma merkostnader. Man kan även beviljas merkostnadsersättning efter att man fyllt 66 år om funktionsnedsättningen och merkostnaderna fanns innan man fyllde 66 år.

För den som är född 1957 eller tidigare gäller en annan tidsgräns. Då kan man beviljas merkostnadsersättning efter att man fyllt 65 år om ens funktionsnedsättning och merkostnader fanns innan man fyllde 65 år.

Höjd åldersgräns för bidrag till arbetshjälpmedel

För bidrag till arbetshjälpmedel höjs dagens maxålder på 68 år till 69 år från och med januari 2023.

Bilstöd

För bilstöd är åldersgränsen lägre än för arbetshjälpmedel. Före årsskiftet måste man vara under 65 år och behöva bilen för att försörja sig genom arbete, gå en arbetslivsinriktad utbildning eller delta i arbetslivsinriktad rehabilitering med aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning. Arbetet, utbildningen eller rehabiliteringen ska beräknas pågå i minst sex månader. Från och med höjs åldersgränsen till 66 år. Den som fyllt 65 år före 2023 kan inte få bilstöd fastän man är under 66 år.

Ersättningar i särskilda fall

Personer som har sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall eller boendetillägg får också höjd åldersgräns, från 65 år till 66 år.

Detsamma gäller rehabiliteringspenning.

Bostadstillägg

Bostadstillägg från Försäkringskassan kan som längst få till månaden innan man fyller 65 år. Åldersgränsen höjs nu till 66 år. Därefter ska man ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Den som redan har bostadstillägg och fyller 65 år under 2023 eller senare kommer att få fortsatt utbetalt bostadstillägg från Försäkringskassan enligt den nya tidsgränsen, alltså till och med månaden innan hen fyller 66 år. Man behöver inte göra något för att bostadstillägget ska förlängas. Därefter ska man ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Den som fyller 65 år under 2022 ska ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten från och med månaden hen fyller 65 år.

Hur mycket höjs ersättningen den 1 januari 2023?

Vet du hur mycket du får i de berörda ersättningarna nu under 2022? Skriv in det beloppet här nedan så ser du hur mycket du kommer att få från och med januari 2023. (Denna automatiska beräkning gäller de ersättningar som höjs lika mycket som prisbasbeloppet. Beräkningen bygger på en höjning med cirka 8,7 procent.)

kronor
kronor

Får jag behålla bostadstillägget när sjukersättningen höjs?

Höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen ska inte påverka bostadstillägget. De som har varit oroliga för att få sänkt bostadstillägg kan andas ut.

– Det belopp som man får i höjning i sjuk- eller aktivitetsersättning med anledning av prisbasbeloppshöjningen får man också dra av från sina inkomster vid beräkningen av bostadstillägg, säger Daniel Hansson, områdeschef på Försäkringskassan.

– Höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen påverkar inte bostadstillägget eftersom höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs, och prisbasbeloppet ligger också till grund för de fribelopp som vi drar av på bidragstagarens inkomster när vi beräknar bostadstillägg, så det går jämnt ut.

Mer information om bostadstillägget och hur det beräknas har Försäkringskassan här.

Högre ersättning 2023 – men inflationen är ännu högre

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023, vilket kan jämföras med 48 300 kronor för 2022. Det är därför många bidrag och ersättningar också höjs med automatik den 1 januari.

I praktiken handlar höjningarna enbart om en anpassning till inflationen – ingen verklig höjning av värdet på ersättningarna. Inflationstakten var 8,5 procent i juni 2022 enligt SCB när 2023 års prisbasbelopp räknades fram. Sedan dess har inflationen ökat ytterligare.

Att det blir en rekordhöjning år 2023 är alltså en svag tröst för de som måste leva på exempelvis sjuk- eller aktivitetsersättning, ofta helt utan ekonomiska marginaler, och som flera månader före höjningen – drabbas av den rekordhöga inflationen.

Höjningen påverkar även sjuk- och föräldrapenning, liksom studiemedlen från CSN.

Vilka stöd och ersättningar höjs med prisbasbeloppet?

Följande påverkas av prisbasbelopp. Det finns dock olika beräkningsregler för olika förmåner. Hur stor andel av prisbasbeloppet som olika förmåner beräknas på varierar.

 • Sjukpenning (högst 8 prisbasbelopp; för år 2022: 386 400 kr, och för år 2023: 420 000 kr)
 • Rehabiliteringspenning
 • Närståendepenning
 • Smittbärarpenning
 • Sjuklönegaranti
 • Aktivitetsstöd
 • Dagpenning för tjänstgöring i totalförsvaret
 • Omvårdnadsbidrag
 • Merkostnadsersättning
 • Handikappersättning
 • Vårdbidrag
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Bostadstillägg
 • Arbetsskadelivränta
 • Arbetsskadesjukpenning
 • Tillfällig föräldrapenning (högst 7,5 prisbasbelopp; för år 2022: 362 200 kronor. För år 2023: 393 750 kronor.)
 • Föräldrapenning (högst 10 prisbasbelopp; för år 2022: 483 000 kronor. För år 2023: 525 000 kronor.)
 • Graviditetspenning (högst 7,5 prisbasbelopp; för år 2022: 362 200 kronor., för år 2023: 393 750 kronor.)

Hur mycket höjs försörjningsstödet 2023?

Försörjningsstödet (en del av det ekonomiska biståndet eller, som det kallades tidigare, socialbidraget) höjs med 8,6 procent den 1 januari 2023. Regeringen beslutade detta den 3 november 2022. Regeringen beslutar om eventuell höjning inför varje nytt kalenderår. I januari 2022 höjdes riksnormen med 1,6 procent.

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd söker man hos sin kommun. Socialstyrelsen fastställer beloppen enligt den så kallade riksnormen. Riksnormen ska täcka ”skäliga kostnader” för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen bygger på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.

Riksnormen tar även hänsyn till hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch hemma samt om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad

Tabellen visar belopp för 2023 (riksnormen för 2022 uppräknad med 8,6 procent).
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 
Summa personliga kostnader 24112693240026933377388843874420
Utan lunch 5 dagar per vecka 2270247622052400– – – – 

 

Personliga kostnader för vuxna, kronor per månad

Tabellen visar belopp för 2023 (riksnormen för 2022 uppräknad med 8,6 procent).
EnsamståendeSammanboende
Summa personliga kostnader 34866299

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad

Tabellen visar belopp för 2023 (riksnormen för 2022 uppräknad med 8,6 procent). Om hushållet har fler än 7 personer lägger man till 185 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem (det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 och 7 personer).
Antal personer1234567
Summa gemensamma kostnader1129124915751781337723242509

Läs mer om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen.

Barnbidrag höjs inte

Barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag påverkas inte av prisbasbeloppet. Eventuella höjningar av dessa bestäms av regering och riksdag. Det finns inga uppgifter om att höjningar för dessa bidrag skulle vara aktuella, trots att de är en viktig del av ekonomin för familjer med låga inkomster.

Allmänt barnbidrag. Allmänt barnbidrag är 1 250 kronor i månaden per barn och är skattefritt. Det betalas ut från och med månaden efter barnets födelse, och till och med det kvartal då barnet fyller 16 år.

Försäkringskassan skrev i en analys i februari 2021 att barn- och familjeersättningarna de senaste 20 åren har bidragit med en allt mindre del av hushållens inkomster. En anledning är att ersättningsbeloppen inte har höjts i takt med inkomstutvecklingen. Därför har låginkomstfamiljer, som får en stor del av sin hushållsinkomst från barn- och familjeersättningarna, halkat efter ekonomiskt.

– Höjningar av barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet sker efter politiska beslut och inte efter indexering. Om vår ambition är att minska inkomstskillnader löpande så krävs regelbundna manuella höjningar av beloppen, sa Niklas Löfgren, familjepolitisk talesperson på Försäkringskassan.

Prisbasbeloppet rekordhöjs

Att ersättningarna höjs beror på att prisbasbeloppet höjs med det rekordhöga beloppet 4200 kronor till 52 500 kronor. Det motsvarar 8,7 procent och är den största höjningen på nästan 40 år. Regeringen fattade beslut om höjt prisbasbelopp 1 september 2022.

– Vi befinner oss i ett osäkert läge, och inflationen prövar oss, inte minst de mest sårbara. Utöver att dessa värdebaserade förmåner höjs vid årsskiftet vidtar regeringen flera viktiga åtgärder för att lindra effekterna av inflationen. Ingen ska lämnas ensam i detta läge, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi den 5 september 2022 på en presskonferens om prisbasbeloppets höjning.

Videon från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis presskonferens om prisbasbeloppet:

Tidigare hade bland annat Swedbank kommenterat det höjda prisbasbeloppet i ett pressmeddelande:

– Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

2022 års satsning på sjuk- och aktivitetsersättning raderades ut

Höjningarna av sjukersättning och andra ersättningar innebär alltså ingen verklig förbättring för de som är beroende av dessa stöd. Vid en pressträff 1 april 2022 framhöll finansminister Mikael Damberg dock att S-regeringen redan gjort en satsning på personer med sjuk- och aktivitetsersättning:

”I förra budgeten så gjorde vi ju en väldigt stor budgetsatsning på sjuk- och aktivitetsersättningen. Den grupp som har halkat efter alltså i årtionden ekonomiskt, de har fått väldigt stora satsningar. Så den gruppen som inte kan arbeta, som kanske har funktionshinder eller annat, de fick väldigt kraftiga förbättringar [från januari 2022]. Tur att vi gjorde det där så att de också har marginaler att klara av den här tiden”, sa Mikael Damberg på pressträffen (26 minuter in i inspelningen).

Många av de som fick höjda ersättningar i januari 2022 har dock fått se sina inkomster ätas upp av höjda kommunala avgifter för bland annat omsorg, hjälpmedel, god man med mera. Därefter har inflationen för många raderat ut det som fanns kvar.

Läs även HejaOlikas aktuella guider om berörda ersättningar och bidrag
Allt om sjuk- och aktivitetsersättning
Allt om omvårdnadsbidrag
Allt om merkostnadsersättning

Vad blir garantibeloppet inom sjuk- och aktivitetsersättnings 2023?

Hur mycket höjs då garantinivån inom sjuk- och aktivitetsersättning när prisbasbeloppet ökar 1 januari 2023? HejaOlika har räknat fram de nya beloppen.

Garantinivå för sjuk- och aktivitets-ersättningAndel av PBB i procentKronor per år 2022Kronor per månad 2022Kronor per år 2023Kronor per månad 2023Ökning per månad
Yngre än 21 år248119.7849.982130.20010.850868
Mellan 21 och 23 år253122.19910.183132.82511.069886
Mellan 23 och 25 år258124.61410.385135.45011.288902
Mellan 25 och 27 år263127.02910.586138.07511.506920
Mellan 27 och 29 år268129.44410.787140.70011.725938
Mellan 29 och 30 år273131.85910.988143.32511.944956
Från och med 30 år278134.27411.190145.95012.162972
Prisbas-belopp 2022 kronor48.300
Prisbas-belopp 2023 kronor52.500

Hur mycket höjs inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning 2023?

Vad gäller den inkomstrelaterade sjukersättningen och aktivitetsersättningen kan man år 2022 som mest få 19 531 kronor före skatt per månad. När prisbasbeloppet höjs i januari 2023 höjs den högsta inkomstrelaterade ersättningen till cirka 21 230 kronor per månad.

Vet du hur mycket du får i inkomstrelaterad ersättning 2022? Skriv in det beloppet här nedan så ser du hur mycket du kommer att få från och med januari 2023. (Den automatiska beräkningen bygger på en höjning med cirka 8,7 procent.)

kronor
kronor

LÄS MER: Räkna ut din inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättning 2023

Vad blir omvårdnadsbidragets belopp 2023?

Och så här mycket höjs omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 1 januari 2023.

Omvårdnads-bidrag och vårdbidragAndel av PBB i procentKronor per år 2022Kronor per månad 2022Per år 2023Per månad 2023Ökning per månad
Helt bidrag250120.75010.063131.25010.938874
Tre fjärdedels bidrag18890.5637.54798.4388.203656
Halvt bidrag12560.3755.03165.6255.469438
En fjärdedels bidrag6330.1872.51632.8122.734218

Vad blir merkostnadsersättningens belopp 2023?

Merkostnads-ersättningens nivåAndel av PBB i procentKronor per år 2022Kronor per månad 2022Kronor per år 2023Kronor per månad 2023Ökning per månad
30 procent3014.4901.20815.7501.312104
40 procent4019.3201.61021.0001.750140
50 procent5024.1502.01326.2502.188174
60 procent6028.9802.41531.5002.625210
70 procent7033.8102.81836.7503.062244

Höjningar även för sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel

Föräldrapenningen höjs också, och den högsta ersättningsnivån blir 1 116 kronor per dag (en höjning med 89 kronor). Motsvarande höjning och ny högstanivå gäller även för kalenderdagsberäknad sjukpenning (80 procentsnivån). Det nya taket i föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på ca 43 750 kronor, enligt regeringens pressmeddelande.

Studiemedlen från CSN höjs också med prisbasbeloppet. Totalbeloppet (studiebidrag och studielån) höjs med drygt 1000 kronor per studiemånad till drygt 13 000 kronor per studiemånad under 2023.

Sjukpenning i särskilda fall höjs inte

En ersättning som inte höjs är sjukpenning i särskilda fall. Försäkringskassan uppger att man ”inte har fått några indikatorer på att nivåerna ska höjas”. Beloppen har varit oförändrade ända sedan ersättningen infördes 2012.

Sjukpenning i särskilda fall är en ersättning som främst är aktuell för personer som har fyllt 30 år och tidigare har haft aktivitetsersättning. Ersättningsnivåerna för sjukpenning i särskilda fall regleras i socialförsäkringsbalken (28 a kap. 9 §) och beslutas av riksdagen.

Sjukpenning i särskilda fall lämnas med högst
• 160 kronor per dag vid hel förmån,
• 120 kronor per dag vid tre fjärdedels förmån,
• 80 kronor per dag vid halv förmån, och
• 40 kronor per dag vid en fjärdedels förmån.

32 kommentarer

 1. Fattar inte.. Så om man är 30+ så får man typ 145 kr mer per år? Ganska säker på att mat osv kostar mer än 145 kr extra per år nu? 😛

  1. Hej, garantinivån för sjukersättning höjs från 11 190 kronor per månad till 12 162 kronor per månad, en förändring med 972 kr per månad.

   1. Hej, Jo ni skriver att aktivitetsersättning höjs från 1 januari 2023, men hur är det med aktivitetsstöd ?, Höjd det också ?, Eller kvar på samma nivå ?, M.v.h, Krister

  2. Vill man göra något bra för denna grupp?

   Då hade regeringen sänkt skatten för dem och de får behålla bostadstillägget.

   Nu kommer ena handen ge och sedan ta tillbaka med den andra handen.

 2. Hej, har jobbat 39 år och har sjukersättning 12640 kr i månad och undrar hur mycket det blir 2023?

  1. Hej
   Jag har 13783 kr (sjukersättning o bostadstillägg) .
   Fattar inte om jag får mer eller inte.
   Hyran o elen e redan svindyr.

  2. 13739:-. Längre upp på sidan, innan alla tabeller, finns en omräkningsfunktion där du själv kan knappa in din nuvarande ersättning och få den nya summan.

 3. Även om min inkomst höjs nästa år så sänks då mitt bostadsbidrag 😞. Så då spelar höjningen ingen roll.

 4. I min sjukersättning ingår en garantiersättning på 753 kr…kommer den att höjas vid årsskiftet?

 5. Den här höjningen på sjukersättning är som att ge med ena handen och ta tillbaka med den andra handen. Höjer man ersättningen! Då sänker man lika mycket bostadstillägget. Fattigdomen är det enda som kvarstår. Spel för gallerian.

 6. Ska alla ha minst 11.190 oavsett från Försäkringskassan om man är över 30 och har sjukersättning eller bli summan mindre om man också får livränta från annat ställe?

 7. Det intressanta är att skiten höjs före skatt. För oss som har godman eller förvaltare, vars arvodebelopp grundar sig på vår inkomst före skatt, innebär detta snarare en höjd avgift av arvodet, så vi får aldrig se några mer pengar i plånboken, tvärtom! Så pengarna efter skatt förblir statiskt lika mycket medan skit baserat på årsinkomsten blir högre. I praktiken blir det ytterligare en tusenlapp mindre att leva för, bara för man behöver stöd.

 8. Svar till Malin: De tog bort det med att bostadstillägget sjunker om man får mer höjning förra året i januari så du kommer inte att få någon sänkning av bostadstillägget, det fick i alla fall inte jag i januari när vi fick den stora höjningen. Jag frågade Försäkringskassan om detta och jag fick både höjt bostadstillägg och den andra höjningen och mindre skatt osv. Fick 1600 kronor extra.

 9. Hur kommer ensamstående föräldrar ersättas? Höjs barnbidrag eller underhållet?

 10. Hur mycket skatt får inte vi betala då?

  Pensionärer 60+ fick ju höjt 1000 kr i månaden och efter skatt får dom endast behålla 10 kr.

  Så frågan är ju hur mycket skatter vi får betala på sjukersättningen och vad vi får var behålla.

 11. Och oj! Innan ökningen fick jag ut runt 15100:- och självklart blev jag oerhört glad över ökningen! Men med den så kallade ökningen får jag ut ca 13700:-! Vilken ökning?

 12. Jag kan inte hitta svar på om barnbidraget höjs snart, någon som vet och med hur mycket i såfall och när? var ju länge sedan nu 🙂

  1. Varken underhållsstöd, bostadsbidrag eller barnbidrag påverkas av prisbasbeloppet. Det är regering och riksdag som beslutar om eventuella höjningar, och vad vi vet är inga sådana höjningar aktuella just nu.

 13. Jag har pratat nu med tre personer på försäkringskassan angående sjukersättning. Ingen har hört talas om denna ökning alls, och på bostadstillägg säger två personer som jag pratade med där att om det sker en ökning kommer bostadstillägget sänkas på grund av ökningen.

  Det som de påstår också är att JAG missuppfattat vad de menar på nyheterna och att enbart de med lägsta av allt får ut lite mer, så jag kommer inte påverkas eller få mer alls 2023.

  Så frågan är. Artikeln här, är den korrekt? Eller har jag missuppfattat att vi med sjukersättning enligt artikel ska kunna få upp till nästan 1000 kr mer, och fkassan har fel? Jätteförvirrad.

  1. Jag tycker det är hopplöst att ringa och fråga FK för dom vet aldrig ngt. man blir bara mer förvirrad och ibland får man dessutom olika svar. Vi får väl bara vänta till januari och se.

   1. Ja det är nog så att vi får vänta. Tycker bara det är konstigt. Påverkar mig mycket psykiskt också, inte veta om man kan äta sig mätt varje dag eller möjlighet att lägga sig mätt på kvällen.

    Har haft svårt att sova och bara att känna att man kanske kan klara sig men att det inte är säkert, att få lite hopp. Men som du skriver, vi får se i Januari. Kanske sker något i slutet av december bakom scenerna vi inte ser.

  2. Här ett besked från Försäkringskassan den 28 nov: Höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen påverkar inte bostadstillägget eftersom höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs och prisbasbeloppet ligger också till grund för de fribelopp som vi drar av på bidragstagarens inkomster när vi beräknar bostadstillägg så det går jämnt ut.

   Artikeln ovan är nu uppdaterad med denna info.

 14. Sjukersättning i särskilda fall får stå stilla, bedrövligt.
  Full sjukpenning efter skatt ligger på ca 3800 i månaden. När får vi hjälp?

 15. Hej, jag har precis blivit beviljad sjukersättning och kommer få lägstanivån ( jag fyller 50 i Dec)
  Hur mycket netto kommer det bli beräknat på 11 190kr?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver