Brist på etiskt ansvarstagande när LSS panikstängde under pandemin

Ingen annan grupp har drabbats lika hårt av pandemin som vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Den slutsatsen drar Riksförbundet FUB idag, efter att ha blivit klara med en enkät som besvarats av 350 personer.

”En lockdown bortom alla rekommendationer”

I en rapport som FUB släpper idag konstaterar förbundet att det har saknats ett ”etiskt ansvarstagande och beslutsfattande” inom LSS under pandemin.

”Vår målgrupp drabbades på ett sätt som var unikt i sin omfattning, då tiotusentals personer kastades in i en lockdown-tillvaro som var bortom alla gällande rekommendationer och bortom vad de flesta andra människor i Sverige har behövt utstå. Detta pågick vecka efter vecka, månad efter månad”, skriver FUB i rapporten.

LÄS ÄVEN: Brist på krisplaner inom LSS förvärrade pandemin

Välkända brister fick allvarliga konsekvenser

Många beslut som togs under pandemin kunde inte förklaras enbart med hänvisning till smittspridning och brist på skyddsutrustning.

De allvarliga konsekvenserna beror också på brister som varit väl kända under lång tid, påpekar FUB. Exempel på detta är bristande bemanning i LSS-bostäder och bristande kompetens hos baspersonal om vikten av hälsosamma levnadsvanor.

Vidare har centraliserade dagliga verksamheter skapat trängsel, och försvårat eller omöjliggjort social distansering under pandemin.

FUB kritiserar också att utbildningen om IT och digitala verktyg har stora brister i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Många LSS-verksamheter saknar också stöd för digital delaktighet.

Boende och sysselsättning inom LSS

FUB:s enkätundersökning initierades av FUB i Uppsala och genomfördes tillsammans med data2value.
Hälften av deltagarna bor i gruppbostad eller servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I enkäten deltog även många unga som fortfarande bor i föräldrahemmet liksom personer som bor i egen lägenhet med personlig assistans eller boendestöd, enligt Socialtjänstlagen, men också utan stöd. De flesta i enkäten har sysselsättning på daglig verksamhet enligt LSS.

Isolerades – även digitalt

Enkätens resultat sammanfattas så här av FUB:
1. Många vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har varit isolerade och känt stor ensamhet under pandemin. De har utöver nationella allmänna rekommendationer, även drabbats av besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder, stängda dagliga verksamhet och inställda aktiviteter.
2. Långvarig brist på sociala kontakter, sysselsättning och fysiska aktiviteter, riskerar att leda till kraftigt ökad psykisk och fysisk ohälsa hos en redan utsatt grupp.
3. Det sedan tidigare väl kända digitala utanförskapet hos många med intellektuell funktionsnedsättning, har ställts på sin spets under pandemin. Hälften av dem som besvarade enkäten har inte haft möjlighet till digitala kontakter.

En lockdown ”bortom alla rekommendationer”

Så här beskriver FUB det ”bristande etiskt ansvarstagandet och beslutsfattandet inom LSS under pandemin”:

”Det är välkänt att det fattades skyddsutrustning till vårdpersonal när pandemin bröt ut i Sverige under våren 2020. På FUB menar vi att det fattades en ’etisk skyddsutrustning’ i många verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Detta bidrog till att vår målgrupp drabbades på ett sätt som var unikt i sin omfattning, då tiotusentals personer kastades in i en lockdown-tillvaro som var bortom alla gällande rekommendationer och bortom vad de flesta andra människor i Sverige har behövt utstå.

Detta pågick vecka efter vecka, månad efter månad. Vår enkät och våra medlemmars berättelser, samt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rapporter visar att det har inneburit ett stort lidande för många.

Vi anser att det i många situationer har saknats en etisk kompetens hos beslutsfattare, verksamhetsansvariga och personal, vilket kan förklara det institutions-/ stordriftstänk som har präglat så många av de beslut som har tagits sedan pandemin började.”

Läs mer

Läs FUB:s pressrelease

Ladda ned rapporten ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *