LSS-skolan

LSS-skolan 7: Individuell plan


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson

Harald Strand är författare till LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson

 

Rätten till individuell plan glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren själv kan styra. Bara några få procent av brukarna har en Individuell plan.

Individuell plan (IP) är en av de minst kända paragraferna. Jag brukar kalla den ”den 11:e insatsen”. Det är en av de viktigaste paragraferna.

Den blandas ofta ihop med andra planer. Frågar jag personal och andra föräldrar så är IP detsamma som ”genomförandeplan”, den plan som ska finnas på den eller de verksamheter du deltar i, det vill säga oftast boende och daglig verksamhet. Om jag söker på internet så kommer en annan plan upp, nämligen SIP, samordnad individuell plan. Men SIP är för socialtjänsten, en samordning mellan SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), inte för LSS.

Båda genomförandeplan och SIP är dessutom planer för verksamheterna/professionen och beslutade av dessa. Ditt eget självbestämmande är där begränsat och planens upplägg är styrd av verksamheterna.

IP enligt LSS är brukarens plan, ”Min plan”. Handläggare och samordnare måste komma ihåg att det är brukaren som ska styra hur planen ska se ut och vilka som ska vara med, hur man ska komma fram till lösning, när och var mötena ska vara.

Inledningsvis behöver brukaren ofta träffa den person, som brukaren föreslagit som samordnare, för att ”förplanera”.

Allt utgår från skälen till att den enskilde vill ha en individuell plan enligt LSS.

Detta styr resten av processen: vilka som behöver vara med, vad som är viktigt att ta upp just nu, hur/vilka insatser eller åtgärder som behövs och hur de ska utformas, när det beslutade ska vara genomfört, när och hur ofta man ska träffas samt var planeringsmötet/mötena ska äga rum.

Bara cirka sju procent av alla personer som har LSS-insatser har en individuell plan. Inget tyder på att en ökning sker. Många kommuner saknar rutiner att erbjuda IP och följer alltså inte lagen. De är inte bra då IP är kanske den viktigaste planen för att LSS grundläggande principer ska kunna uppnås.

INDIVIDUELL PLAN
Insatsen Individuell plan, § 10

Lagen skärptes år 2011 på grund av att så få personer hade fått IP. Texten ändrades från ”har rätt att begära” till ”ska erbjudas”, det vill säga kommunen måste nu erbjuda alla med en LSS insats en Individuell plan.

I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne.

Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Kommunen har samordningsansvaret för alla insatser. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. (10 § i LSS)

Vad är en individuell plan?

En individuell plan har två delar: dels planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation, dels det dokument som blir resultatet.

Syftet med en individuell plan är att öka den enskildes delaktighet och inflytande i frågor som rör hens livssituation och de insatser som ges. Planen syftar även till att underlätta samordningen mellan de olika omsorgsgivarna. Planen ska utgå från den enskildes egna mål, intressen och önskemål. Den ska omfatta alla de olika behov som kan tillgodoses genom insatser från flera kompetensområden.

Målet med planen är att ge individen möjlighet att utöva sina rättigheter som LSS föreskriver. Målet med insatserna ska vara att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhällslivet.

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Insatserna ska därför utformas så att de svarar mot den enskildes situation. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande både i planering och i utformning av insatsen samt i genomförande.

Om den enskilde uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare vara den som begär insatser.

Ovanstående kan sammanfattas som att IP ska vara en konkret, skriftlig planering av de samlade insatserna för att ge individen ett gott liv. Planen ska utformas så att den ger möjlighet till uppföljning och förändring. Planen ska omprövas fortlöpande, minst en gång per år.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA

I LSS-propositionen skrev ansvarig minister:

Syftet med de särskilda insatserna enligt den nya lagen är att främja svårt funktionshindrades utveckling till ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. De särskilda insatserna skall vara grundade på respekt för den enskildes rätt att bestämma över sig själv och över sina egna angelägenheter.

Beträffande den särskilda insatsen personlig assistans faller det sig helt naturligt att den enskilde ges ett mycket stort inflytande över det stöd som ges.

I fråga om andra insatser enligt lagen behöver den enskildes inflytande och självbestämmande enligt min uppfattning uppmärksammas särskilt.
Handikapputredningen föreslår att den enskilde skall ha rätt att få en individuell plan för insatserna enligt lagen. Enligt utredningens förslag skall planen kunna tillställas försäkringskassan.

Syftet är att även försäkringskassan skall verka för att insatser görs enligt planen.

För egen del anser jag att den enskilde skall ha rätt att få en individuell plan som beskriver beslutade och planerade insatser.

Därigenom kan den enskilde ges ett inflytande över de åtgärder som planeras och få en överblick över när olika insatser skall komma i fråga. Planen bör utgå från den enskildes egna mål, intressen och önskemål. Den bör omfatta olika behov som kan tillgodoses genom insatser från flera kompetensområden.

Jag anser vidare att planen bör utformas så att den ger möjlighet till uppföljning och förändringar och att den skall omprövas fortlöpande.

SÅ FUNGERAR DET IDAG

Hur många har individuell plan enligt LSS? Ingen vet svaret! Många vet inte vad individuell plan är! Det görs inte längre någon uppföljning sedan Socialstyrelsen tog över ansvaret från länsstyrelsen! Nuvarande ansvarig, IVO, nämner inte IP överhuvudtaget.

Senaste uppföljningen är således från 2009. Alla ansvariga har ”glömt bort” denna viktiga insats, trots att den förstärktes i lagen så sent som i januari 2011. Nu är kommunerna skyldiga att erbjuda alla med någon LSS insats en individuell plan.

Anledningen till skärpningen var att antalet personer med LSS som hade individuell plan år 2003 var 6,5 procent och år 2009 bara 6,6 procent. Därefter har som sagt ingen uppföljning gjorts. Inget talar dock för att antalet IP ökat mer än marginellt till idag. I Socialstyrelsens Lägesrapport 2014, publicerad i februari 2015, skriver man bara att ”förutsättningarna för att dessa personer ska erbjudas en individuell plan har ökat något, men är fortfarande begränsade. År 2012 hade 62 procent av kommunerna rutiner för att erbjuda dessa planer”.

62 procent, trots att lagen säger alla! Och utan någon kommentar av Socialstyrelsen!

Vi uppskattar att omkring sju procent av alla personer med LSS-insatser idag har IP. Så för att få individuell plan måste, trots lagens skrivning, den enskilde själv kräva den! Och han/hon måste skaffa egen expertis som skriver planen! Så var det väl ändå inte tänkt politiker och lagstiftare?

Varför är det så viktigt med en individuell plan för den enskilde?

• Individuell plan är den enda plan som är din egen. Alla andra är verksamheters planer.
• Individuell plan är planernas plan, den ska samordna alla dina andraplaner.
• Individuell plan är den plan där du bestämmer själv om vad som är viktigt för dig.
• Alla dina individuella behov blir tydliga.
• Alla aktörer är på plats och kan fatta beslut utifrån gemensam överblick.
• Med IP garanteras uppföljning av alla insatser minst en gång per år.
• IP är ett kontrakt mellan individen och kommunen, som du kan hänvisa till.

Varför är individuell plan bra även för kommunen?

• Individuell Plan spar tid och resurser – inget dubbelarbete och inga akututryckningar
• Att ”göra rätt från början” spar både frustration och resurser
• Kunskapen hos alla som deltar i möten ökar.
• Man får ett utmärkt underlag för planering av resurser och som underlag till andra planer.

Tilläggas kan att tidsbestämda beslut om olika insatser blir onödiga, då ju uppföljning görs minst en gång per år! Det spar tid för handläggaren och frustration för brukaren samt borde även leda till betydligt färre mål i förvaltningsrätterna!

Är det inte märkligt att IP inte blivit populärare? Vilken normalt funtad företagsledare skulle inte älska om alla företagets kunder gjorde en personlig skrivelse om sina behov och vad han/hon önskar få levererat från företagaren? Ett behov som dessutom oftast är beständigt över årtionden och som följs upp med korregeringar minst en gång varje år!

Naturligtvis säger företagaren ”fantastiskt! Det blir enkelt att driva mitt företag. Inga gissningar i budget, inga oförutsedda avvikelser, enkelt att planera och leverera. Jag kan lägga min kraft på kvalitet i leveranserna istället. Och jag får nöjda kunder.”

Jag, som kunde ha varit företagaren ovan, blir naturligtvis i min nuvarande roll som företrädare för personer med LSS frusterad över kommunernas nonchalans mot den fantastiska möjlighet som erbjuds via IP. Att de får goda planeringsverktyg för sin LSS-verksam­het. Något som naturligtvis kan leda till bättre kvalitet även för brukarna.

Så låt alla som har LSS-insatser få en individuell plan som det är tänkt!
En skärpning krävs också av kommunernas LSS-handläg­gare. Ni har stampat på en oacceptabel nivå i alltför många år nu.

Det behövs en förbättring hos Socialstyrelsen och IVO i sitt uppföljningsansvar. Nästa gång jag ställer frågan ”hur många har IP?” vill jag hitta ett svar.

Intresseorganisationer måste driva frågan med tydliga krav.

Den nya LSS-utredningen nämner inte alls Individuell plan, vilket är symtomatiskt för utredningen.

Riksförbundet FUB avser att ta fram en broschyr om Individuell plan under första hälften av 2019.

 

Fler lektioner i LSS-skolan 2019

LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 5: Boende med särskilt service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 15: Delaktighet
Delaktighet på alla nivåer - Harald Strand går igenom en av lagens grundpelare
LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 14: Kontinuitet
En av lagens viktigaste principer hotas av hårda omprövningar
LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 13: Självbestämmande
Hur förverkligar man LSS vackra ord om självbestämmande och inflytande?

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för HD Motion

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *