LSS-skolan

LSS-skolan 4: Avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson

Harald Strand är författare till LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson

 

Tre insatser i LSS är extra viktiga för att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska orka och för att familjerna inte ska bli isolerade. Dessa insatser är också viktiga för barnets frigörelse och självständighet.

Det handlar om avlösarservice i hemmet (paragraf 9.5), korttids­vistelse (paragraf 9.6) och kort­tids­tillsyn (paragraf 9.7).

Insats­erna är förhållandevis små både mätt i antalet personer och i kostnader. Antalet personer som utnyttjar avlösarservice enligt LSS är cirka 3 800. Korttidstillsyn ges till ungefär 4 100. Antalet personer som har korttidsvistelse genom LSS är ungefär det dubbla, drygt 9 600.

Avlösarservice och korttidstillsyn ligger ganska konstant medan korttidsvistelse har minskat med ett par procent de senaste åren. Observera att befolkningstillväxten är drygt en procent per år.

Av de totala LSS-kostnaderna utgör avlösaraservice 0,4 procent, korttidstillsyn en procent och korttidsvistelse som är en dyrare insats utgör fyra procent av totala LSS-kostnader.

AVLÖSARSERVICE
Insatsen avlösarservice i hemmet, § 9.5

Avlösarservice innebär vanligen att någon utomstående tar hand om barnet i det egna hemmet, det vill säga tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ska göra det möjligt för föräldrar att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet eller bara att få tid att ägna sig åt barnets syskon. Insatsen ska ges både regelbundet och akut, dygnet runt och på helger. Omvårdnad ingår i insatsen.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättningar har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnads­havaren ska också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Behov av avlösning för föräldrar bör kunna erhållas i form av avlösarservice och korttidsvistelse enligt den nya lagen.

I LSS-propositionen skrev Bengt Westerberg att föräldrar till funktionshindrade barn ofta behöver hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i.

Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrarna skall kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller för att kunna resa bort.

Många vuxna personer med funktionshinder bor hos sina föräldrar och vårdas av anhöriga. De anhöriga gör ofta stora och tunga vårdinsatser och behöver avlösning från uppgiften för att vila eller för att genomföra egna aktiviteter.

Mot denna bakgrund anser jag att avlösarservice skall vara en stödform som regleras i den nya lagen. Avlösning bör kunna ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Jag anser att den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

SÅ HÄR FUNGERAR AVLÖSARSERVICE IDAG

Liksom många andra av insatserna är problemen att det kan vara svårt att få insatserna när föräldrar önskar. Dock verkar insatsen i övrigt fungera som det är tänkt. Ibland sker insatsen i närheten av hemmet.

Den nya LSS-utredningens skriver att ”avlösarservice fyller en viktig funktion för dem som ger omfattande omsorg till närstående och insatsen kan bidra till att förebygga ohälsa för dessa. Benämningen avlösarservice i hemmet har gett en begränsning av insatsen till hemmet på ett sätt som inte varit avsikten. Den begränsningen innebär att insatsen inte är så flexibel som den skulle kunna vara.”

LSS-utredningen föreslår att insatsen avlösarservice i hemmet ska benämnas avlösar­service.

KORTTIDSVISTELSE
Insatsen korttidsvistelse, § 9.6

Kortidsvistelse ges för behov av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling för den enskilde. Det kan också handla om att klara anhörigas behov av avlösning, till skillnad mot § 9.5, dock inte i det egna hemmet.

Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem eller hos stödfamilj. Sommarläger och diverse andra aktiviteter i form av internat är andra exempel.

Insatsen är begränsad i tid, antal dagar per månad. Insatsen kan även ges vid akut behov.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA

LSS-propositionen skrev så här om kontaktperson:

Personer som omfattas av den nya lagen skall genom korttidsvistelse erbjudas miljöombyte och rekreation. Anhöriga eller familjehemsföräldrar skall få avlösning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsvistelse skall kunna anordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt.

Skälen för mitt förslag är att korttidsvistelse innebär att en funktionshindrad person tillfälligt under en kortare eller längre tid vistas på ett korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet.

Jag har i det föregående föreslagit att avlösarservice i det egna hemmet skall vara en stödform som regleras i den nya lagen. Jag anser att också rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet skall regleras i lagen och delvis kunna utgöra ett alternativ till avlösarservice. I valet mellan de bägge avlösningsformerna måste givetvis den enskildes och de anhörigas önskemål tillmätas största betydelse.

Genom korttidsvistelse skall anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För den funktionshindrade personen kan korttidsvistelsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling.Insatsen bör också kunna ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar.

Insatsen kan ges till både barn och vuxna.

Oavsett hur korttidsvistelsen arrangeras, bör strävan vara att den enskilde – såvida han eller hon inte får insatsen i form av t.ex. lägervistelse – skall kunna fortsätta i sina vanliga dagliga aktiviteter. Likaså bör behovet av fritidsaktiviteter uppmärksammas.

Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Den bör vara tillgänglig under såväl dagtid som under kvällar, nätter och helger. Det bör också beaktas att vissa personer har behov av medicinska omvårdnadsinsatser i samband med korttidsvistelse. I förekommande fall måste huvudmannen för verksamheten samverka med sjukvårdshuvudmannen för att säkerställa tillgången till särskilda medicinska omvårdnadsinsatser och behövligt expertstöd av den art som sjukvårdshuvudmannen i övrigt förfogar över.

SÅ FUNGERAR KORTTIDSVISTELSE IDAG

Insatsen kortidsvistelse skiljer sig från många av de övriga insatserna i LSS som till exempel ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans, då kommunen inte bara behöver stå för personalkostnad.

I korttidsvistelse ingår även den enskildes kostnader för resa, logi med mera. Då insatsen härmed blir dyrare har vi samma problem som för övriga liknande insatser; att kommunerna vill spara.

Utslagen i förvaltningsrätterna liknar de som gäller ledsagare, det vill säga insatsen ska vara begränsad i tid, omfattning och avstånd. Vi kan också se att kommunen begränsar till exempel lägervistelse genom att förhala beslutsprocessen så att eventuellt positivt beslut i förvaltningsrätterna kommer för sent. Det är också vanligt att kommunerna begränsar antalet läger, till exempel med argument som att ”du fick förra året”.

I en kommentar till den nya LSS-utredningen skriver Riksförbundet FUB:

Vi saknar en analys kring varför insatser riktade till barn och deras närstående har minskat på ett oroväckande sätt under de senaste åren. Korttids­vistelse är en av de mest drabbade insatserna. Vi hoppas att kritiken som utredningen lyfter kring kompetensbrist och frånvarande chefer på korttidsboenden tas på största allvar då det handlar om att utsätta barn och ungdomar för påtaglig risk för vanvård som vi sett i Uppdrag Granskning i oktober 2018.

KORTTIDSTILLSYN
Insatsen korttidstillsyn, § 9.7

Med detta avses korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Detta gäller även under längre skollov.

Omvårdnad ingår i denna insats. I omvårdnaden bör ligga en skyldighet att ge stöd och hjälp till enskilda med de dagliga behov som de inte klarar själva. Som till exempel hjälp att sköta hygienen, att klä på sig, att förflytta sig, att kommunicera med andra, att komma ut bland andra människor och att hjälpa till med till exempel inköp av olika slag. Man kan jämföra med personlig assistans.

Att föräldrarna förvärvsarbetar är inget krav för att barnet ska få denna insats.
Tillsynen måste utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
LSS-propositionen om korttidstillsyn:

Skolungdom över 12 år som omfattas av den nya lagen skall tillförsäkras rätt till korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov.

Jag anser liksom Handikapp­utredningen att korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år med omfattande funktionshinder skall vara en stödform som regleras i den nya lagen. Sådan tillsyn bör vara tillgänglig före och efter skoldagens slut samt under ferier och skollov.

Många ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier. Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning. Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet. För andra kan kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet. I vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose önske­mål som kan finnas bland funktionshindrade ungdomar om att träffa andra ungdomar i en likartad situation.

SÅ FUNGERAR
KORTTIDSTILLSYN IDAG

Eftersom insatsen bara är en fortsättning på den fritidsverksamheten som alla skolbarn har rätt till upp till 12 års ålder fungerar insatsen normalt väl.
Det finns omfattande problem kring skolskjuts, eftersom resan hem inte kan ske i omedelbar anslutning till slutet av skoldagen för de ungdomar som har beviljats insatsen korttidstillsyn.

Vår kommentar:
Utan kamp, ingen insats

De tre insatserna är viktigare än de verkar vara. Kanske en tredjedel av alla som har LSS bor kvar hos sina föräldrar, eftersom de går i skolan. Att bara en minoritet av dessa har insatser är beklagligt. Om det beror på att man inte känner till möjligheterna eller att man inte orkat ”kräva” dessa insatser vet vi inte.

I dagens samhälle är det tufft att räcka till som förälder redan i en vanlig småbarnsfamilj. Har du dessutom ett eller fler barn med särskilda behov tar tiden slut. Du behöver allt stöd som samhället utlovat. I en ideal värld erbjuder samhället detta automatiskt utan att du som förälder behöver slita ytterligare, men så är det uppenbart inte. Du måste kämpa för varje liten insats i LSS. Utan kamp, ingen insats.

Alla tre insatserna är viktiga för att familjen inte ska bli isolerad och för att föräldrarna ska orka med de extra uppgifter na när man har barn med särskilda behov. Insatserna är dessutom viktiga för barnets frigörelse och framtida självständighet.

Insatserna ska också ge föräldrarna möjlighet att leva som andra. De som kanske mest får stå tillbaka är syskonen, vilket gör insatserna ännu viktigare.

Funktionsrätt Sveriges kommentar till LSS-utredningen

Trots trenden att flera av LSS insatser riktad till barn har blivit allt färre under det senaste decenniet har ingen djupare analys gjorts för att hitta en förklaring för minskningen. I samband med att Socialsty­rel­sen uppmärksammade problematiken 2017, fick dåvarande ansvarig minister frågan om regeringen avser att följa utvecklingen och arbeta för att barn med funktionsnedsättning och föräldrar till barn med funktionsnedsättning inte ska få mindre stöd och mindre insatser än vad de har rätt till och är i behov av.

Av hennes svar framgår det att hon är medveten om trenden men hänvisar till den då pågående LSS-utredningen. Dock i denna utredning kan man inte se att någon analys har gjorts kring varför ett antal LSS insatser riktade till barn har minskat i så stor utsträckning.

Fler lektioner i LSS-skolan 2019

LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 5: Boende med särskilt service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 15: Delaktighet
Delaktighet på alla nivåer - Harald Strand går igenom en av lagens grundpelare
LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 14: Kontinuitet
En av lagens viktigaste principer hotas av hårda omprövningar
LSS-skolan
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 13: Självbestämmande
Hur förverkligar man LSS vackra ord om självbestämmande och inflytande?

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *