Nyheter

Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning

Denna artikel handlar omAnnons
Annons för Misa

Innehåll från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Innehåll från Misa
Misa tipsar
Gymnasiesärskola – och sedan?
I ett rättvist samhälle kan alla välja sysselsättning
Görans väg från särskola till arbete
Fler tips på Misas temasida

Innehåll från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

Lena Hallengrens första proposition som ansvarig för funktionshinderpolitiken
Efter en vecka på nya jobbet: Lena Hallengren lägger fram förslag om ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning.

Efter en vecka på nya jobbet: Lena Hallengren lägger fram förslag om ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning.

Annons
Annons för Misa

 

Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts av två nya ersättningar: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Det förslaget blev en av Lena Hallengrens allra första insatser som nytt statsråd med ansvar för funktionshinderpolitik.

Omvårdnadsbidraget ska ges vid funktionsnedsättning hos barn. Enligt propositionen som regeringen beslutat om ska det ha fyra nivåer.

Merkostnadsersättning är för både barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vilka merkostnader som kan ge rätt till ersättning ska anges i socialförsäkringsbalken.

En annan nyhet jämfört med idag är att de nya ersättningarna ska kunna beviljas båda föräldrarna till ett barn.

Vidare föreslår regerinen att föräldrarna ska få lagstadgad rätt att arbeta deltid även efter det att barnet fyllt åtta år.

Den 1 januari 2019 ska de nya reglerna börja gälla om regeringen får som den vill.

Bland de hårdaste kritikerna till förändrade regler finns Synskadades riksförbund. I skrivandets stund har de ännu inte analyserat färdigt propositionen. Läs mer i artikeln ”Synskadade granskar nya förslaget om ersättning”

Så här sammanfattas förändringarna av Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag
Ges till vårdnadshavare vars barn på grund av funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.

Skillnader mot vårdbidraget:
Bara omvårdnad och tillsyn. Merkostnader lyfts ut.
Båda föräldrar, och den som jämställs med föräldrar, kan beviljas bidraget.
Rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent per förälder även när barnet har fyllt åtta år.

Merkostnadsersättning
Renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader.

Ersätter handikappersättningen men skiljer sig något:
Merkostnadsersättningen ersätter endast merkostnader. Hjälpbehovet vägs inte in i bedömningen.
Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.
Både vuxna och föräldrar till barn under 19 år kan beviljas merkostnadsersättning.
Det finns fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet, till skillnad mot handikappersättningens tre nivåer.

Länk till Försäkringskassans information.

Tidigare artiklar om förslaget

Vårdbidrag och handikappersättning görs om i grunden

Nya regler för vårdbidrag och handikappersättning kan beröra 120 000 personer

Fler artiklar om detta ämne