Raseri över illavarslande svar om omvårdnadsbidraget

Försäkringskassans bryska svar som grusar hoppet om förbättrat omvårdnadsbidrag får funktionsrättsförbund att rasa.
Funktionsrätt Sverige, Svenska Downföreningen och Autism- & Aspergerförbundet har reagerat skarpt.

Uppmanar regeringen att agera omgående

– Vi uppmanar regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att agera omgående mot Försäkringskassan, säger Anna Brandström, vice ordförande för Svenska Downföreningen.

Försäkringskassans upprepade ansträngningar att försämra både omvårdnadsbidraget och andra stöd till personer med funktionsnedsättningar måste stoppas, anser hon.

Liknande uppfattning har Autism & Aspergerförbundet:

– Det är tydligt att Försäkringskassan inte tagit intryck av granskningen och att några betydande förändringar för föräldrar sannolikt inte kommer till stånd, säger Maria Sivall, jurist på Autism & Aspergerförbundet.

Illavarslande att Försäkringskassan slår ifrån sig

Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius tycker att Försäkringskassans svar är illavarslande:

– Redan hårt pressade familjer har nu hamnat i en än svårare situation samtidigt som Försäkringskassan slår ifrån sig av den kritik som ISF nu framfört. Det är både anmärkningsvärt och illavarslande.

– Lagstiftarens intentioner måste vara otvetydig gällande tolkningen av nivåerna på omvårdnadsbidraget. Regeringen genom socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att reformen inte ska innebära någon försämring. När detta nu bevisligen har skett måste det skyndsamt lösas genom att intentionerna med reformen förtydligas så att Försäkringskassan gör bedömningar som är i enlighet med dessa, säger Elisabeth Wallenius.

Autism- & Aspergerförbundets uttalande

Så här lyder ett uttalande från Autism & Aspergerförbundet idag:

”Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF:s slutsats i rapporten är att barn som har liknande omsorgsbehov kan bedömas olika eftersom det saknas en definition av vad som är normalt föräldraansvar. Statistik från Försäkringskassan visar även att nivåerna för de som haft vårdbidrag och sedan ansökt om omvårdnadsbidrag fått sänkta ersättningar, något som drabbar många redan pressade familjer med barn med autism hårt. Detta överensstämmer helt med den bild som förmedlas från förbundets medlemmar.

ISF har uttalat sig om slutsatserna i rapporten och säger att man ser situationen som allvarlig. Mot denna bakgrund är det mycket anmärkningsvärt att Försäkringskassan i sitt svar på granskningen ifrågasätter merparten av ISF:s slutsatser. Det är tydligt att Försäkringskassan tagit litet, om ens något, intryck av granskningen och att några betydande förändringar för föräldrar sannolikt inte kommer till stånd. Hoppet står nu till regeringen, som beställt granskningen och som har det yttersta ansvaret för att myndigheter utför sina uppdrag på ett adekvat sätt.”

Svenska Downföreningens uttalande

Svenska Downföreningen menar att Försäkringskassan gång på gång lägger stöden till personer med funktionsnedsättning ”på lägsta möjliga nivå, för att sedan i enskilda beslut sänka nivån ytterligare”.

Föreningen gör följande uttalande:

”Vi har läst artikeln Grusar hoppet om förbättrat omvårdnadsbidrag i HejaOlika 2022-02-14. Vi menar att Försäkringskassan tyvärr återigen missar en möjlighet att öppet ta till sig av kritiken och använda den för att förbättra sin verksamhet och sina processer.

Sänkta bidragsnivåer och beviskrav

Att bidragsnivåerna sänkts i övergången från vårdnadsbidrag till omvårdnadsbidrag är uppenbart, vilket även Försäkringskassan medger. Det har vi som förening larmat om sedan omvårdnadsbidraget infördes. Sänkningen görs trots att det i förarbeten och lagstiftarens arbete fram till att lagen beslutades klart och tydligt framgår att det inte var syftet.

Vi menar att neddragningarna grundar sig i att Försäkringskassan har en bristande förståelse för det merarbete vårdnadshavare faktiskt utför. Man använder sig av DFA-kedjan där den inte är relevant och kräver läkarintyg på sådant som en läkare inte rimligen kan intyga – läkaren är sällan i hemmet och ser det arbete som utförs. Detta är något som inte regleras specifikt i lagtext utan är något Försäkringskassan kan förändra själva.

Att som Försäkringskassan gör i sitt svar till ISF peka på möjligheten att nivåerna på vårdbidraget varit för höga och att skillnaderna skulle bero på det är irrelevant. Dels är lagstiftarens intention att behålla nivåerna där de var, dels hade FK många år på sig att pröva nivån på vårdbidrag rättsligt om nivån hade varit felaktig.

Riktlinjer för föräldraansvar

Vi anser att generella riktlinjer för vad föräldraansvaret är och innebär behövs. De behövs i alla situationer där föräldraansvaret används, såsom assistansen, kommunala LSS-insatser, SoL-insatser och inte minst omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen. De behövs när barn har särskilda behov och när föräldrar har egna särskilda behov. Att olika typer av stöd ska bedöma föräldraansvaret olika är otänkbart. Det schablonavdrag som nu är på förslag inom den personliga assistansen är ett steg åt fel håll enligt vår mening. Oavsett det skulle FK redan idag exempelvis kunna tillämpa det rättsliga ställningstagande som redan finns ang föräldraansvar inom assistansen, eller motsvarande nivå, och pröva det rättsliga läget utifrån det. Det skulle – trots all kritik om nivån på bedömningen av föräldraansvaret inom assistansen – vara ett lyft inom omvårdnadsbidraget, vilket säger en hel del.

Olika beslut i olika delar av landet

Individer med Downs syndrom är lika olika som du och jag. Alla människor är olika. Men, det är samtidigt så att vi tydligt ser att olika individer med samma typ av behov får olika beslut på omvårdnadsbidrag. Vi har reflekterat över att det framför allt skiljer sig i hur resursstarka vårdnadshavarna är. Hur bra de är på att uttrycka sig, på att skriva ner sitt merarbete i detalj, om de har resurser att överklaga osv.

Vår teori är att utredarna arbetar olika på de olika kontoren med att ta sitt utredningsansvar och kompensera för de sökandes olika förutsättningar och därmed skapas en skillnad i besluten geografiskt. Detta kan FK åtgärda själva.

Skoltid

Så länge vår skollag är utformad som en skolplikt för elev/vårdnadshavare och inte en utbildnings-/omsorgsplikt för kommunerna menar vi att det inte går att se skolan som ett samhällsstöd. I de fall kommunerna inte faktiskt ger den omsorg Försäkringskassan förutsätter måste Försäkringskassan förhålla sig till verkligheten för individen, och inte något önskvärt läge. Om barnet faktiskt inte vistas i skolan full tid bör vårdnadshavarna kunna räkna tiden i sin ansökan om omvårdnadsbidrag. Vi menar därför att ISF har rätt och Försäkringskassan fel. Det här är något Försäkringskassan kan förändra själva i sin handläggning utan att gå vägen via lagstiftaren.

Barn med hörselnedsättning

Vi anser att när lagstiftaren själva menar att syftet med omvårdnadsbidraget INTE är att sänka bidragsnivåerna och att tidigare gällande praxis ska beaktas, vilket också är väldokumenterat, är det helt orimligt att Försäkringskassan ignorerar detta, vilket sker för barn med grav hörselnedsättning idag. Det är Försäkringskassan som återigen gjort en tveksam tolkning av lagstiftningen och ännu en gång försöker driva fram en dom för att sänka nivåerna på förmåner för personer med funktionsnedsättning. Självklart kan Försäkringskassan göra en lagtolkning utifrån Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen istället.

Även Downs syndrom är en sådan diagnos där det fanns en diagnosbaserad bedömning av vårdbidraget och vi bevakar därför den här rättsutvecklingen noga.”

 

Viktiga artiklar om omvårdnadsbidraget

Allt om omvårdnadsbidraget 2022

Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.