Två nyheter som stärker rätten till omvårdnadsbidrag

Försäkringskassan har lyssnat på kritiken mot handläggningen av omvårdnadsbidraget. Under 2021 kompletterade myndigheten den interna vägledningen på olika sätt som kan stärka funkisföräldrars rätt till omvårdnadsbidrag.

Den slutsatsen drar vi av vår intervju med Maria Gustavson, som har lett Inspektionen för socialförsäkringens, ISF, granskning av omvårdnadsbidraget.

Det återstår dock att se om förändringarna även i praktiken innebär att fler och större omvårdnadsbidrag kommer att beviljas.

Två nyheter i Försäkringskassans interna vägledning

Det är främst två förändringar som gjorts i vägledningen.

1. Normalt föräldraansvar förtydligas

Begreppet ”normalt föräldraansvar” har begränsats något genom att Försäkringskassans vägledning (som kan laddas ned här) nu beskriver att barn som fyllt 12 år normalt sett kan vara ensam hemma, under den tid som föräldrarna arbetar. Och eftersom omvårdnadsbidraget är en ersättning för det som funkisföräldrar måste sköta utöver vad föräldrar normalt sett måste hantera kan denna avgränsning ha betydelse.

2. Krav på helhetsbedömning

Det slås också fast att handläggare ska göra helhetsbedömningar av barnens behov. De ska inte (som ibland skett) kräva att alla exempel på behov ska vara uppfyllda för bidrag på en viss nivå. Bakgrunden är att propositionen för omvårdnadsbidrag räknade upp exempel på behov som kan ge rätt till bidrag, dessa exempel har ibland felaktigt använts som checklista som handläggare har ansett ska uppfyllas i sin helhet.

Föräldrar måste vara pålästa

Oavsett detta har det blivit viktigt att vara påläst om reglerna för omvårdnadsbidraget. Försäkringskassan har inte alltid gjort en korrekt bedömning, vilket funktionsrättsorganisationer har påpekat. Många har blivit utan, eller fått lägre ersättning än väntat, eller haft rätt till.

HejaOlika har därför djupdykt i Försäkringskassans regler och ISF:s granskning. I denna artikel, samt i vår guide, beskriver vi några saker som du som funkisförälder bör ha koll på när du söker, begär omprövning eller överklagar.

LÄS ÄVEN: Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Vilken bidragsnivå har man rätt till?

En fördel med omläggningen från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag är att det har blivit tydligare vad som krävs för att beviljas bidraget, och vad som krävs för olika bidragsnivåer.

I gamla vårdbidraget kunde man ta med merkostnader, men det var otydligt hur sammanvägningen av bidraget och merkostnaderna gjordes. Merkostnader är nu en helt separat ersättning (se vår guide om merkostnadsersättning).

Exempel på behov och bidragsnivåer

Rätten till omvårdnadsbidraget har även förtydligats genom ett 20-tal behovsexempel som beskrivs i propositionen, och som även ingår i Försäkringskassans interna vägledning.

Baksidan av exempellistan är att Försäkringskassan ibland felaktigt har krävt att alla behovsexempel skulle vara uppfyllda för en viss nivå. Exemplen har då setts som en checklista för att bevilja en viss nivå – istället för att göra den helhetsbedömning som varit det korrekta sättet att bedöma.

Maria Gustavson, projektledare på ISF, Inspektionen för socialförsäkringen
Maria Gustavson, projektledare på ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

I rapporten i februari 2021 påpekade ISF att en helhetsbedömning i vissa ärenden skulle ha kunnat resulterat i högre bidrag, och påminde om att det ska räcka med att några av behovsexemplen är uppfyllda för en viss nivå.

– Vi såg att exemplen i en del ärenden, men inte alla, använts som en checklista. I våra intervjuer med Försäkringskassans medarbetare har vi också ställt frågor om detta. I juni 2021 gjorde Försäkringskassan förändringar i sin vägledning, och skriver nu tydligare att det är en helhetsbedömning som ska göras. Försäkringskassan är nu medveten om problemet och jobbar för att komma bort från det, säger Maria Gustavson.

I denna guide sammanfattas vad Försäkringskassans vägledning säger om exemplen.

”Normalt” föräldraansvar avgör vad du kan få ersättning för

Omvårdnadsbidraget handlar i grund och botten om dels hur mycket av barnets behov som ingår i det normala föräldraansvaret, dels hur mycket som går utöver detta och ska ersättas eller kompenseras med bidraget.

I det nya systemet verkar det som att ”normalt föräldraansvar” har ökat i betydelse, jämfört med det tidigare vårdbidraget. Många anser att Försäkringskassan alltför ofta avslår eller sänker ersättning genom att lägga orimligt stort ansvar på föräldrarna.

Inom Försäkringskassan finns, å andra sida, uppfattningen att många beslut i det tidigare vårdbidraget varit för generösa. (Det framgår av ISF:s granskning.)

Barn som borstar tänderna. Foto: Envato
Hur långt upp i barnets ålder ingår det i normalt föräldraansvar att hjälpa barnet att borsta tänderna? Det är en av de frågor som kan påverka rätten till omvårdnadsbidrag. Foto: Envato

ISF har kritiserat Försäkringskassan för att ibland ha använt föräldraansvaret på ett både otydligt och varierande sätt. Tanken är att vad som ingår i föräldraansvaret ska minska i takt med att barnet blir äldre och normalt sett mer självständigt. ISF beskriver i delrapporten från februari 2021 att det i en del ärenden framstår som att föräldraansvaret och jämförelserna används för att motivera bedömningen på en lägre ersättningsnivå.

”Vi ifrågasätter om det är rimligt att diskutera normalvariation i hur mycket föräldrar behöver finnas till hands för tonåringar vid konflikter, när läkarutlåtandet för barnet beskriver en allvarlig, utåtagerande beteendestörning på grund av barnets funktionsnedsättning.”

Jämför nu med regler för tillfällig föräldrapenning

Sedan dess har Försäkringskassan beskrivit ”normalt föräldraansvar” mer utförligt som måttstock. Myndighetens interna vägledning lyfter numera fram socialförsäkringsbalkens regler om tillfällig föräldrapenning. Dessa innebär att barn som fyllt 12 år normalt har ett begränsat behov av tillsyn och omsorg från föräldrarna, och därför kan vara ensam hemma medan föräldrarna arbetar. (Försäkringskassans vägledning tillägger dock att ”trots det har föräldern i många andra situationer fortfarande ett ansvar för barnets personliga förhållanden och att se till att barnets behov blir tillgodosedda.”)

Vill ha nationella riktlinjer

ISF har rekommenderat regeringen att ta fram nationella riktlinjer för hur normalt föräldraansvar ska bedömas.

– Det finns en jättestor normalvariation mellan olika barn och olika föräldrar. Vi efterlyser mer stöd och riktlinjer för att göra mer enhetliga bedömningar, säger Maria Gustavson.

LÄS ÄVEN: Omvårdnadsbidraget har försämrat stödet – regeringen uppmanas agera

Hon menar att det inom assistansersättningen finns mer stöd om vad som ingår i det normala föräldraansvaret för barn i olika åldrar i form av riktlinjer och rättsliga ställningstaganden hos Försäkringskassan.

– Av dem framgår till exempel att hjälp med personlig hygien, som tandborstning och toalettbesök, från 9 års ålder inte ingår i normalt föräldraansvar. För omvårdnadsbidraget finns inga sådana gränsdragningar. Samtidigt är handläggarna inte ensamma, utan de konsulterar specialister, diskuterar med beslutsfattare och kikar ibland på hur man gör inom assistansen, säger Maria Gustavson.

Hur vill ISF då att nationella riktlinjer ska se ut?
– Det har vi ingen åsikt om. Vi förstår att det är svårt att ta fram och att det inte är enkla avvägningar. Man kan inte reglera varenda situation , men vi ser ändå att det behöver göras något, säger Maria Gustavson.

LÄS MER: Vår guide om omvårdnadsbidrag har mer information om vilka behov som har betydelse för rätten till omvårdnadsbidrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *