Regeringen: Vi ska hålla löftet om omvårdnadsbidraget

– Vi kommer att hålla löftet att omvårdnadsbidraget inte ska innebära en mer restriktiv hållning än vårdbidraget.
Det sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i en frågestund i riksdagen 17 februari.

Läs även två aktuella guider:
Allt om omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning
Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

”Vi arbetar med att vidta rätt åtgärder”

Oron är stor bland funkisföräldrar att Försäkringskassans restriktiva hållning ska befästas. Trots larmrapporter om försämringar har regeringen ännu inte gett något konkret besked om hur omvårdnadsbidraget ska räddas.

Ardalan Shekarabi är mån om att försöka skingra oron. I en kommentar till HejaOlika den 18 februari sa han att regeringen arbetar med frågan:

– Just nu pågår ett arbete i Regeringskansliet med att analysera rekommendationerna från ISFs granskning för att kunna vidta rätt åtgärder. Regeringen tar rekommendationerna på stort allvar eftersom det är viktigt att intentionen med reformen uppfylls.

Oro för hårt pressade familjer

Pia Steensland tog upp omvårdnadsbidraget i en frågestund i riksdagen den 17 februari. Hon ställde denna fråga: Kommer regeringen att hålla sitt löfte och vidta åtgärder för att kompensera de familjer som har drabbats av försämrade villkor sedan omvårdnadsbidraget infördes, eller har statsrådet Shekarabi gett ett löfte som han inte kan hålla?

Svaret från Ardalan Shekarabi:

Det vi ser gällande denna förmån är oroande. Regeringen har tagit detta på största allvar, och vi bad också Inspektionen för socialförsäkringen att noga följa Försäkringskassans rättstillämpning. Inspektionen för socialförsäkringen har nu presenterat sin analys. Vi studerar detta noga och är beredda att agera för att våra medborgare ska ha den ekonomiska trygghet de förtjänar.

Vi har dessa system för att medborgare som är i behov av stöd ska få stöd. Det var väldigt tydligt från regeringens och riksdagens sida att lagändringen inte skulle innebära en mer restriktiv hållning. Detta löfte kommer vi att hålla.

– Jag är nöjd att regeringen upprepar löftet om att omvårdnadsbidraget inte ska innebära en mer restriktiv hållning. Att löftet gavs i riksdagens talarstol ger mig hopp om att regeringen kommer göra om och göra rätt, sa Pia Steensland (KD) i en kommentar till ministerns svar.

Men hon är samtidigt orolig för att konkreta åtgärder ska dra ut på tiden.

– Åtgärder brådskar. En stor andel av de drabbade familjerna lever under en enorm ekonomisk press. Om regeringen drar åtgärderna för att rädda omvårdnadsbidraget i långbänk kan den yttersta konsekvensen bli att flera barn med funktionsnedsättning inte kan bo kvar hemma med sin familj, säger Pia Steensland.

– Ursprunget till vårdbidraget var att ge föräldrar möjlighet att gå ner i arbetstid för att ge omvårdnad och tillsyn till ett barn med funktionsnedsättning i hemmet. Även omvårdnadsbidraget måste ge familjer en ekonomisk trygghet och en möjlighet att planera för att få vardagen att gå ihop när livet är ställt på sin spets, säger Pia Steensland.

Frågestunden kan ses på riksdagens webbplats.

Försäkringskassans svar går stick i stäv med regeringens löfte

Pia Steensland menar att Försäkringskassans svar på ISF:s rapport väcker frågor om myndighetens strikta syn på rätten till bidraget.

Försäkringskassan har motiverat försämrad ersättning med att lagen om omvårdnadsbidraget är tydligare än för vårdbidraget.

– Men en striktare definition av vad som krävs för att få ersättning går stick i stäv med regeringens löfte om att omvårdnadsbidraget inte skulle ge en sämre ersättning, säger Pia Steensland.

Nils Öberg. Foto: Linnea Bengtsson
Nils Öberg, generaldirekt för Försäkringskassan, avvisar det mesta av kritiken från ISF. Foton: Linnea Bengtsson.

Försäkringskassan motsätter sig förbättringar

Striden om omvårdnadsbidraget har pågått sedan det ersatte vårdbidraget i januari 2019. I december 2021 släppte ISF en granskning av omvårdnadsbidrag. ISF lyfte en rad brister som lett till att Försäkringskassan försämrat stödet kraftigt.

Rapporten gav föräldrar till barn med funktionsnedsättning hopp om snara förbättringar. Men så kom ett bistert svar från Försäkringskassan, som grusade många av dessa förhoppningar.

I ett svar på rapporten från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, hävdade Försäkringskassan att rapporten i alla nyckelfrågor antingen är oklar eller felaktig. Klicka här för att ladda ned Försäkringskassans svar.

Funktionsrättsförbund rasar och kräver åtgärder

Försäkringskassans bryska svar på ISF:s kritik mot försämringar av omvårdnadsbidraget fick funktionsrättsförbund att rasa.

– Vi uppmanar regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att agera omgående mot Försäkringskassan, säger Anna Brandström, vice ordförande för Svenska Downföreningen.

– Det är tydligt att Försäkringskassan inte tagit intryck av granskningen och att några betydande förändringar för föräldrar sannolikt inte kommer till stånd, säger Maria Sivall, jurist på Autism & Aspergerförbundet.

Anna Brandström, Maria Sivall, Elisabeth Wallenius och Ardalan Shekarabi.
Anna Brandström, Maria Sivall och Elisabeth Wallenius kräver att regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi agerar mot Försäkringskassan för att rädda omvårdnadsbidraget.

Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius tycker att Försäkringskassans svar är illavarslande:

– Redan hårt pressade familjer har nu hamnat i en än svårare situation samtidigt som Försäkringskassan slår ifrån sig av den kritik som ISF nu framfört. Lagstiftarens intentioner måste vara otvetydig gällande tolkningen av nivåerna på omvårdnadsbidraget. Regeringen genom socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att reformen inte ska innebära någon försämring. När detta nu bevisligen har skett måste det skyndsamt lösas genom att intentionerna med reformen förtydligas så att Försäkringskassan gör bedömningar som är i enlighet med dessa, säger Elisabeth Wallenius.

Vad anser ISF om omvårdnadsbidraget?

ISF-rapporten från december 2021 visar att omvårdnadsbidraget inte ger funkisfamiljer lika bra stöd som med det tidigare vårdbidraget. Detta är tvärtemot riksdagens intentioner förändringen.

Föräldraansvaret

Ett huvudproblem är att det är oklart vad som ska ingå i normalt föräldraansvar vid barns olika åldrar. Detta gör Försäkringskassans bedömningar rättsosäkra, och barn med liknande behov kan bedömas olika. ISF efterlyser nationella riktlinjer om vad som ska anses ingå i föräldraansvaret vid barns olika åldrar.

Ersättningsnivåerna har rasat

Försäkringskassans bedömningar av normalt föräldraansvar bidrar också till att ersättningsnivåerna har rasat. Med det tidigare vårdbidrag fick en mycket större andel föräldrar helt vårdnadsbidrag än med de nya reglerna och Försäkringskassans tuffa bedömningar. En allt större andel av föräldrarna har nu fått den lägsta nivån, en fjärdedels bidrag.

Ersättningsnivåer för vårdbidrag respektive omvårdnadsbidrag år 2015 till och med 2019. Uppgifter från ISF-rapport december 2021.
Ersättningsnivåer för vårdbidrag respektive omvårdnadsbidrag år 2015 till och med 2019. Uppgifter från ISF-rapport december 2021.

Kritik mot bedömning av skoltid

På flera andra områden har ISF en annan syn på omvårdnadsbidraget än Försäkringskassan, som är den myndighet som styr över omvårdnadsbidraget. Bland annat kritiserar ISF att Försäkringskassan anser att skoltid utgör ett samhällsstöd, och därför minskar rätten till omvårdnadsbidrag.

ISF skriver vidare att det är oklart hur bedömningen av ärenden där barn som inte går i skolan (hemmasittare) eller går reducerad tid i skolan ska göras.

Bryter mot rättspraxis

ISF påpekar också att Försäkringskassan bryter mot kammarrättspraxis när det gäller barn med grav hörselnedsättning.

Oklara beviskrav

ISF kritiserar vidare att det inte tydligt framgår ”vilket beviskrav som Försäkringskassan anser gäller för omvårdnadsbidraget”.

Vad anser funktionsrättförbunden?

Autism- och Aspergerförbundet gjorde nyligen en enkät bland medlemmar som uppbär omvårdnadsbidrag. Hela 57 procent har fått en sänkning av bidraget. 65 procent upplever att de förändrade kraven har gjort det svårare att behålla samma nivå som tidigare.

962 personer deltog i Autism- och Aspergerförbundets enkät, som genomfördes i november 2021. Några resultat:

  • Nästan två av tre föräldrar upplever att det blivit svårare att få bidrag på samma nivå som tidigare.
  • 28,5 procent av de som fått en sänkning har överklagat beslutet, eller kommer att överklaga.
  • 17,5 procent av de som överklagat fick rätt eller delvis rätt i högre instans.

Fyra åtgärder som kan rädda omvårdnadsbidraget

I januari 2022 formulerar Autism- och Aspergerförbundet fyra krav på regeringsåtgärder för att rädda omvårdnadsbidraget:

1. Återställa bidragets ursprungliga syfte, så att föräldrar garanteras ersättning för det merarbete som utförs.
2. Genomföra ett kunskapslyft om autism hos Försäkringskassans handläggare. De behöver förstå konsekvenserna för familjen och hur det påverkar deras livssituation.
3. Ge föräldrarnas beskrivningar av situationen en starkare ställning i bedömningen.
4. Förenkla och anpassa socialförsäkringssystemet – för att undvika krångliga processer och långa väntetider.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *