Grusar hoppet om förbättrat omvårdnadsbidrag

I december 2021 släppte ISF en granskning av omvårdnadsbidrag. ISF lyfte en rad brister som lett till att Försäkringskassan försämrat stödet kraftigt.
Rapporten gav föräldrar till barn med funktionsnedsättning hopp om snara förbättringar.
Nu grusar Försäkringskassan många av dessa förhoppningar.

I ett svar på rapporten från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, hävdar Försäkringskassan att rapporten i alla nyckelfrågor antingen är oklar eller felaktig. Klicka här för att ladda ned Försäkringskassans svar.

Inte mycket, i svaret från Försäkringskassan daterat 24 januari 2022, tyder på att Försäkringskassan tänker rätta sig efter ISF:s synpunkter.

LÄS MER: Raseri över Försäkringskassans illavarslande svar om omvårdnadsbidraget

NEJ, vi har inte gjort fel när vi sänkt bidragsnivåerna

ISF-rapporten framhöll att stödet till funkisfamiljer har blivit sämre med omvårdnadsbidraget jämfört med det tidigare vårdbidraget. Många föräldrar har fått betydligt sämre bidrag i det nya systemet. De större ersättningsnivåerna har rasat, medan den lägsta nivån har blivit allt vanligare.

Ersättningsnivåer för vårdbidrag respektive omvårdnadsbidrag år 2015 till och med 2019. Uppgifter från ISF-rapport december 2021.
Ersättningsnivåer för vårdbidrag respektive omvårdnadsbidrag år 2015 till och med 2019. Uppgifter från ISF-rapport december 2021.

Denna försämring strider mot riksdagens intentioner, och upprepade uttalanden från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan håller inte med om att det skulle vara fel att dra ned på bidragen. ”Det är vanskligt att dra slutsatser” kring sänkta bidrag eftersom lagstiftningen kring vårdbidraget var otydlig, medan den är tydlig kring omvårdnadsbidraget, argumenterar Försäkringskassan.

Försäkringskassan kritiserar ISF-rapporten för att den saknar en tydlig analys av riksdagens intentioner med lagändringen. ”Försäkringskassan har att tillämpa gällande rätt såsom den faktiskt uttrycks”, skriver Försäkringskassan bistert.

NEJ, nationella riktlinjer för normalt föräldraansvar är fel väg

Ett huvudproblem som lyftes av ISF är att det är oklart vad som ska räknas som ”normalt föräldraansvar”. Oklarheten leder till rättsosäkra bedömningar, då barn med lika behov bedöms olika.

Försäkringskassan vill också ha tydligare regler kring föräldraansvaret, men underkänner ISF:s förslag om nya nationella riktlinjer.

”Det är oklart i rapporten hur de riktlinjer som föreslås ska kunna utformas tillräckligt konkret för att få önskad effekt”, skriver Försäkringskassan.

Försäkringskassan förespråkar istället ett schablonavdrag för föräldraansvar av det slag som regeringen nu föreslagit inom personlig assistans. Det skulle skapa rättssäker likformighet och hög legitimitet, menar man.

NEJ, det finns ingen risk för olika beslut i olika delar av landet

ISF varnade även för att Försäkringskassans organisation och uppdelning i olika geografiska områden utgör en risk för att rätten till omvårdnadsbidrag varierar mellan olika delar av landet.

”Försäkringskassan delar inte den uppfattningen”, lyder svaret från myndigheten som vidare skriver att man kontinuerligt kalibrerar och förtydligar, för att stärka likformigheten. Det gör man bland annat genom nationella forum med ansvariga chefer.

NEJ, det är inte fel att minska bidraget på grund av skoltid

ISF kritiserade även att Försäkringskassan ser skoltid är ett ”samhällsstöd” som ska minska rätten till omvårdnadsbidrag.

Försäkringskassans svar är, kort och gott, att man tänker fortsätta att se skoltid som samhällsstöd. Vilket alltså kan resultera i minskad rätt till omvårdnadsbidrag.

NEJ, vi har rätt och ISF har fel om barn med hörselnedsättning

ISF uttryckte allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att man bryter mot kammarrättspraxis när det gäller barn med grav hörselnedsättning. Men också här slår Försäkringskassan tillbaka, utan minsta tvekan, och hävdar att ISF tolkar gällande rätt felaktigt.

Försäkringskassan drar sig inte heller för att klanka ned på ISF:s rapport genom att skriva att man ”noterar att ISF valt att föregripa Högsta förvaltningsdomstolens prövning av denna fråga”.

Varken ISF eller Försäkringskassan vill kommentera

På HejaOlikas förfrågan om kommentar säger ISF:s utredare Maria Gustavson att Försäkringskassans svar riktar sig till regeringen, och att ISF inte ser någon anledning att kommentera.

Även Försäkringskassan har, via presstjänsten, avböjt att kommentera denna artikel.

Viktiga artiklar om omvårdnadsbidraget

Allt om omvårdnadsbidraget 2022

Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *