Höjda avgifter för god man drabbar personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Avgifterna för god man och förvaltare kan höjas kraftigt för personer med aktivitets- eller sjukersättning. Detta är en konsekvens av den höjning av sjuk- och aktivitetsersättningen som förverkligades i januari 2022.

Dessutom finns risk för försämrade kommunala bostadstillägg.

LÄS ÄVEN:
Så mycket höjs sjuk- och aktivitetsersättningen 2022

FUB: Regeringen måste snabbt stoppa ökade kostnader

Riksförbundet FUB:s ordförande Anders Lago och förbundssekreterare Christina Heilborn kräver idag att regeringen ”skyndsamt förhindrar ökade kostnader för den enskilde, som i praktiken urholkar statens politiska prioriteringar”.

SKR: Enskilda kan få ökade kostnader för god man och förvaltare

Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR, Sveriges kommuner och regioner, bekräftar att höjda ersättningar kan leda till ökade kostnader för enskilda.

– Höjningen av aktivitets- och sjukersättningarna kan delvis gå till att bekosta arvode till en god man eller förvaltare. Det görs en prövning i varje enskilt fall utifrån inkomst, kapital och hur uppdraget har utförts, säger Kalle Larsson till HejaOlika. 

– Om en person som har god man får högre inkomst och där kommunen tidigare har varit betalningsansvarig för arvodet till ställföreträdaren, så kan det innebära att den enskilde helt eller delvis kommer att behöva betala arvodet själv.

Hur många personer kan beröras av höjda arvoden?
– Jag kan inte uppskatta detta. Enligt Länsstyrelsernas nationella statistik är det 57 procent av arvodena som bekostas av enskilda och 43 procent av kommunerna, vilket regleras i 12 kapitlet 16 § Föräldrabalken. Alla förordnade ställföreträdare har rätt till skäligt arvode och arvodet ska som huvudregel bekostas av den enskilde.

Om arvoden höjs drabbas personer som redan har ansträngd ekonomi. Hur kan man lösa detta?
– Klart är att föräldrabalken behöver moderniseras generellt. Därutöver finns möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning där arvodet kan täckas av denna ersättning.

Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR
Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR.

Enklare ställföreträdaruppdrag kan kosta 1000 kronor per månad

Hur ser arvodena ut?
– Arvodets storlek beror på vilka insatser en ställföreträdare har utfört kopplat till uppdraget. Det finns uppdrag där den gode mannen lägger ner några timmar per månad, och det finns uppdrag som är så omfattande att det behövs ett antal timmar varje vecka. En förordnad ställföreträdare har rätt till skäligt arvode.

– Många överförmyndare brukar säga, när en enskild frågar om vad uppdraget kan kosta dem och om det är ett enklare ärende, så kan kostnaden uppskattas till cirka 1000 kronor per månad. Är det mer omfattande uppdrag, kanske en bostadsrätt som ska avyttras eller betydande insatser i kontakter med olika myndigheter, så blir arvodet troligtvis högre.

Hur stor del av god mans arvode ska den enskilde betala själv?

Två faktorer avgör detta; dels den enskildes inkomst, dels den enskildes sparande.

Om sparandet (banktillgodohavandet) är mer än två prisbasbelopp (96 600 kronor under 2022) betalar den enskilde (huvudmannen) arvodet själv ner till gränsen två prisbasbelopp.

Om inkomsten är mer än 2,65 prisbasbelopp (127 995 kr under 2022) betalar den enskilde (huvudmannen) hela arvodet ned till gränsen 2,65 prisbasbelopp.

Ovanstående regler gäller oberoende av varandra. I alla situationer när den enskildes inkomster eller sparande överstiger beloppsgränserna ska den enskilde betala arvodet till den gode mannen, annars gör kommunen det.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken är 48 300 kronor år 2022.

FUB kräver snabba åtgärder av regeringen

Så här lyder Riksförbundet FUB:s skrivelse till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi:

Riksförbundet FUB vill härmed uppmärksamma socialförsäkringsministern och regeringen på risken för uteblivna effekter av de genomförda satsningarna på ekonomisk trygghet för personer med funktionsnedsättning.

De efterlängtade höjningarna av sjuk- och aktivitetsersättningen genomfördes 1 januari 2022. Redan efter ett par veckor har en del kommuner nu aviserat att höjningarna kommer innebära att personer som har god man och förvaltare från och med nu kommer att betala hela eller delar av arvodet själva.

Anledningen till detta är att höjningen av garantinivån innebär att årsinkomsten numer överstiger 2,65 prisbasbelopp. I enlighet med reglerna i 12:16 Föräldrabalken ska kommunen därför inte längre stå för arvodeskostnaderna.

Höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen i kombination med sänkt skatt och höjt tak i bostadstillägget beräknas innebära en ökning av den disponibla inkomsten med 1 030 kronor per månad. En stor del av denna ökning motverkas om den enskilde ska vara betalningsansvarig för arvodet till sin gode man eller förvaltare. Den genomsnittliga kostnaden för arvode till ställföreträdare är 9 155 kr per år.

FUB påpekade i remissvaret till promemorian Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning att det krävs ett helhetsgrepp kring den ekonomiska situationen för personer som får sin försörjning från socialförsäkringssystemet. För att regeringens genomförda förändringar ska få önskad effekt, det vill säga förbättrad ekonomisk trygghet för personer som i dag är väldigt utsatta, är det av yttersta vikt att den disponibla inkomsten ökar.

I promemorian beskrivs risken att de höjda ersättningarna kan resultera i att avgifterna för kommunal omsorg ökar för den enskilde, vilket i sin tur innebär att den disponibla inkomsten i realiteten inte ökar eller ökar i mindre utsträckning än vad regeringen avsett. Det kommer nu signaler till FUB om att kommunerna höjer omsorgsavgifter för dem som har SoL-insatser och att det pågår diskussioner om att ta bort eller sänka det kommunala bostadstillägget.

Regeringen måste skyndsamt förhindra att de ökade ersättningsnivåerna innebär ökade kostnader för den enskilde, som i praktiken urholkar statens politiska prioriteringar.

FUB:s förslag till lösningar

FUB ser två möjliga lösningar för att förhindra att stora delar av de ökade ersättningsnivåerna går till ökade utgifter:

• Gränsen för när huvudmannen själv ska betala ställföreträdararvodet höjs i 12:16 Föräldrabalken.

• Gränsen för när en person har rätt till merkostnadsersättning sänks. För att få merkostnader ska en person ha kostnader på grund av sin funktionsnedsättning på minst 12 075 kronor per år. Detta innebär att en person som har merkostnader i form av exempelvis arvode till god man och hjälpmedelsavgifter på 900 kr per månad inte får tillgång till merkostnadsersättningen, vilket har stora effekter för dem som har garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Ställföreträdare finns för 123 000 personer

Enligt statistik från länsstyrelserna uppgick antalet ställföreträdarskap år 2020 till drygt 123 000. Totalkostnaden för arvode uppgick till 940 miljoner kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.